Navigera till sidans huvudinnehåll

Breddinförande Taligenkänning (TIK)

De enheter som önskar starta användandet av taligenkänning behöver delta vid ett informationsmöte som första steg. Verksamhetschef eller motsvarande samt två utsedda ordlistansvariga bör delta. Anmälan sker via Lärande- och Kompentensportalen (LoK). Nya mötestillfällen läggs in regelbundet i LoK. Mötena hålls digitalt och tar vanligtvis en timme.

Innan representanter från verksamheten deltagit vid ett informationsmöte kan ni inte ansöka om licenser för taligenkänning.

Målsättningar för införandet

Beslut om införande

Införandet av TIK är beslutat av Styrgrupp Gemensamma eHälsotjänster och det är godkänt av Programstyrgrupp (PSG).

Syfte med TIK

 • Ökad patientsäkerhet genom att journaler blir tillgängliga direkt.
 • Minskad administrativ tid som gör att man kan ta emot fler patienter.
 • Minskade diktatköer

Om TIK för nya användare

De användare som kommer att omfattas av införandet är:

 1. De som själva gör sin journalanteckning utan stöd av vårdadministratör, till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog.
 2. De som dikterar och har stöd av vårdadministratör, till exempel läkare.

För att illustrera vad som förändras vid användandet av TIK kan man beskriva två generella arbetsflöden utifrån ovanstående exempel på användare. Hur det exakta arbetsflödet ser ut kommer antagligen att variera från enhet till enhet.

Arbetsflöde för de som själva skriver journalanteckningar.

Som man kan se innebär inte införandet av TIK några större förändringar i arbetsflöde för dessa användare. Utmaningen här kommer antagligen att vara att lära sig att diktera sin text istället för att skriva samt att lära sig hur TIK fungerar.

Arbetsflöde för de som dikterar journalanteckningar

I detta fall kommer arbetsflödet och fördelningen av arbetsuppgifter att förändras. För de som idag får hjälp av vårdadministratör kommer förändringen att bli störst. De kommer inledningsvis att behöva avsätta mer tid för att göra sina journalanteckningar färdiga jämfört med tidigare. De kommer även att behöva lära sig mer om hur journalen i Cosmic fungerar och dess struktur men på sikt kommer arbetsättet spara tid.

Förutsättningar för TIK

 • Beslut och godkännande från verksamhetschef
 • Utsedda ordlistansvariga (superanvändare) i verksamheten
 • Beslut om antal användarlicenser (även till ordlistansvariga)
 • Funktionsbrevlåda, messenger, för ev kodning och tidbokning
 • Diktafon som stödjer funktionen, till exempel Philips SpeechMike III, Philips SpeechMike Premium Touch och Philips SpeechMike Classic

Införandeprocess

 • Informationsmöte, bokas via LoK.
 • Beställ behörighet till Nuance Managment Center (NMC) för ordlistansvariga (2 behörigheter/enhet), beställs via funktionsbrevlåda för taligenkänning. Glöm inte att ange namn, användarnamn och enhet.
 • Beställ licens för användare via tjänstekatalogen, beställ även till ordlistansvariga!
 • Utbildning sker via utbildningsfilm och manual, material finns för både användare och ordlistansvariga på Folkhälsa och sjukvård, se bild nedan

 • Möjlighet finns efter det att testa funktionen i elevmiljön, därefter kan man börja använda TIK i det dagliga arbetet. Läsa gärna under "Rekommendation vid införandet" för att få lite tips om hur man kan anpassa användandet i början.
 • Titta gärna under rubriken "Frågor och svar" då det dyker upp frågor under införandeprocessen.
 • Efter införandeprocessen, när enheten använt TIK ett tag finns möjlighet att boka tid för uppföljningsmöte (via LoK). På detta möte träffas olika enheter och representant för sektion e-hälsa för att byta erfarenheter kring användandet av TIK.

Rekommendation vid införandet

TIK ska användas som ett komplement till tangentbord och mus, inte som ersättning.

 • Börja enkelt, använd TIK bara för att tala in löpande text i journalens fritextfält.
 • Använd enkla mallar.
 • Använd mus och tangentbord för att navigera och för hantering av flervalslistor och datumfält.

När ovanstående fungerar bra kan man försöka sig på att:

 • Skapa och använda flerstegskommando (makron).
 • Använda autotexter (frasminne).

Ansvariga för breddinförandet

Anna Svensson, e-hälsoutvecklare sektion e-hälsa 

anna.b.svensson@rjl.se 

Johanna Lundell, e-hälsoutvecklare sektion e-hälsa

johanna.lundell@rjl.se