Navigera till sidans huvudinnehåll

Breddinförande Taligenkänning (TIK)

Breddinförandet återupptas vecka 35. 

De enheter som inte varit på uppstartsmöte ska anmäla en eller två ordlistansvariga samt verksamhetschef eller motsvarande till uppstartsmöte via Lärande- och Kompetensportalen (LoK). Innan dess kan ni inte ansöka om licenser för taligenkänning. Mötestillfällen för hösten kommer läggas upp i LoK under vecka 35. Dessa möten kommer hållas digitalt och kommer ta ca en timme. 

De enheter som har påbörjat breddinförandet har fått eller kommer få information om fortsatt införandeprocess via mejl till ansvarig. 

Målsättningar för införandet

Beslut om införande

Införandet av TIK är beslutat av Styrgrupp Gemensamma eHälsotjänster och det är godkänt av Programstyrgrupp (PSG).

Syfte med TIK

 • Ökad patientsäkerhet genom att journaler blir tillgängliga direkt.
 • Minskad administrativ tid som gör att man kan ta emot fler patienter.
 • Minskade diktatköer

Om TIK för nya användare

De användare som kommer att omfattas av införandet är:

 1. De som själva gör sin journalanteckning utan stöd av vårdadministratör, till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog.
 2. De som dikterar och har stöd av vårdadministratör, till exempel läkare.

För att illustrera vad som förändras vid användandet av TIK kan man beskriva två generella arbetsflöden utifrån ovanstående exempel på användare. Hur det exakta arbetsflödet ser ut kommer antagligen att variera från enhet till enhet.

Arbetsflöde för de som själva skriver journalanteckningar.

Som man kan se innebär inte införandet av TIK några större förändringar i arbetsflöde för dessa användare. Utmaningen här kommer antagligen att vara att lära sig att diktera sin text istället för att skriva samt att lära sig hur TIK fungerar.

Arbetsflöde för de som dikterar journalanteckningar

I detta fall kommer arbetsflödet och fördelningen av arbetsuppgifter att förändras. För de som idag får hjälp av vårdadministratör kommer förändringen att bli störst. De kommer inledningsvis att behöva avsätta mer tid för att göra sina journalanteckningar färdiga jämfört med tidigare. De kommer även att behöva lära sig mer om hur journalen i Cosmic fungerar och dess struktur men på sikt kommer arbetsättet spara tid.

Rekommendation vid införandet

TIK bör i början användas som ett komplement till tangentbord och mus, inte som ersättning.

 • Börja enkelt, använd TIK bara för att tala in löpande text i journalens fritextfält.
 • Använd enkla mallar.
 • Använd mus och tangentbord för att navigera och för hantering av flervalslistor och datumfält.

När ovanstående fungerar bra kan man försöka sig på att:

 • Skapa och använda flerstegskommando (makron).
 • Använda autotexter (frasminne).

Förutsättningar för TIK

 • Beslut och godkännande från verksamhetschef
 • Utsedda ordlistansvariga (superanvändare) i verksamheten
 • Beslut om antal användarlicenser (även till ordlistansvariga)
 • Funktionsbrevlåda, messenger, för ev kodning och tidbokning
 • Diktafon som stödjer funktionen, till exempel Philips SpeechMike III, Philips SpeechMike Premium Touch och Philips SpeechMike Classic

Införandeprocess

Ansvariga för breddinförandet

Anna Svensson, e-hälsoutvecklare sektion e-hälsa 

anna.b.svensson@rjl.se 

Johanna Lundell, e-hälsoutvecklare sektion e-hälsa

johanna.lundell@rjl.se