Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar Cosmic BoS Röntgen, Klinisk fysiologi och Mammografi

Beställningar

Flyttas redan beställda remisser i ROS automatiskt över till BoS?

Svar: Nej, man måste flytta dem manuellt. Mer information om detta finns på intranätet i PPT  ”Beställningar i övergången mellan ROS och BoS”

Varför rekommenderas det att endast ha en undersökning per beställning till Klinisk fysiologi?

Svar: Olika undersökningar görs sällan vid samma tidpunkt. Status uppdateras när första undersökning är utförd och besvarad. Status kan sedan inte backa tillbaka. Därför kan man inte följa status eller se bokad tid för övriga undersökningar i beställningen.

 

Hur många undersökningar kan man ha per beställning till Röntgen?

Svar: Det är ofta motiverat att ha flera undersökningar i samma beställning till Röntgen. Det är dock viktigt att de ska tillhöra samma modalitet (t.ex CT) eftersom de då kan utföras vid samma tidpunkt.

 

Kan man lägga till flera undersökningar med olika prioritet i samma beställning?

Svar: Nej, samma prioritet gäller för hela beställningen. Om det är olika prioritet på undersökningarna bör man göra två olika beställningar.

 

När ska ”Önskat undersökningsdatum” fyllas i?

Svar: Önskat undersökningsdatum i beställningens administrativa data ska endast fyllas i om beställningen signeras men inte skickas. Detta för att man ska kunna bevaka när beställningen ska skickas.

Vad innebär knappen ”Klar för signering”?

 

Svar: Beställningen sparas, den är efter detta möjlig att ändra samt makulera.

Vem har behörighet: Läkare, Vårdadm, Bos_Sign, Bos_Delegering

Vad innebär knappen”Signera”?

Svar: Signerar beställningen utan att skicka den. Det går efter detta att makulera remissen men inte göra några förändringar. Det går att lägga till text i ”Beställarens kommentar”.

Vem har behörighet: Läkare och vårdpersonal med Bos_Sign,

 

Vad innebär knappen ”Signera och skicka”?

Svar: Signerar och skickar beställningen till Klinisk fysiologi eller Röntgen i samma steg. Det går inte att makulera eller ändra i beställningen.

Vem har behörighet: Läkare och vårdpersonal med Bos_Sign eller Bos_Delegering

 

Vad innebär knappen ”Skicka”?

Svar: Skickar en signerad beställning till Klinisk fysiologi eller Röntgen. Knappen aktiveras när beställningen är signerad. Det går efter detta inte att makulera eller ändra i remissen.

Vem har behörighet: Samtlig vårdpersonal.

 

Måste man välja prioritet på SVF-beställningar till Röntgen och Klinisk fysiologi?

Svar: Ja och den ska alltid sättas till ”Rutin”. Svaret visas  med prioritet Akut.

 

Hur vet man vilken undersökning man ska välja vid SVF-förlopp?

Svar: På websidan ”Fakta – Klinisk kunskapsstöd”, under Onkologi och SVF” finns information olika SVF-flöden och vilka undersökningar som ska utföras för respektive förlopp.

 

Hur vet Klinisk fysiologi och Röntgen att det rör sig om ett SVF-förlopp?

Svar: På beställningar till Klinisk fysiologi anges detta i ”Medicinsk information”. På beställningar till Röntgen ska undersökningar väljas som är namngivna med ”SVF” framför undersökningsnamnet.

 

Vilken vy ska radiologibeställningar skickas från?

Svar:

 • Om beställningen är komplett och undersökning ska göras inom 1 år skickas den bäst från vyn ”Beställning radiologi” i samband med att den skrivs.
 • Om beställningen är signerad, återfinns den i vyn ”Signerade radiologibeställningar”
 • Om beställningen är gjord klar för signering återfinns den i vyn ”Ej skickade radiologibeställningar".

 

Går det att göra ändringar i och makulera beställningar?

Svar: I en signerad beställning:

 • Går det inte att göra några justeringar
 • Går det inte att komplettera medicinsk information.
 • Går det att lägga till en kommentar i ”Beställarens kommentar”.
 • Går att makulera

En skickad beställning:

 • Går inte att makulera,
 • Går inte att göra några justeringari eller lägga till kommentarer i.

 

Varför heter det ”Beställning radiologi” när den även innehåller Klinisk fysiologi?

Svar: Namnet är bestämt av Cambio och är inget som går att justera. Det ligger dock ett ärende hos Cambio med förslag om namnändring.

 

Var hittar jag skickade beställningar till Klinisk fysiologi och Röntgen?

Svar: I vyn ”Beställningsstatus” ser man samtliga skickade beställningar från BoS. Det går att visa enhetens beställningar och/eller vald patients beställningar.

 

Kan man se vilken undersökning som är beställd i Beställningsstatus?

Svar: Det går inte att se direkt i Beställningsstatus men genom utskriftsfunktionen får man utskriven lista på de beställningar som filtrerats fram. Där framgår det bl.a. undersökning och bokad tid.

Förbättring med kolumner för bokad tid och beställd undersökning i Beställningsstatus väntas inom kort.

 

Kan jag se att radiologibeställningen är ivägskickad?

Svar: I vyn ”Beställningsstatus” visas skickade radiologibeställningar med status 2 (skickad).

 

Var finns historik över tidigare radiologibeställningar?

Svar:

 • I vyn Beställningsstatus visas samtliga radiologibeställningar oavsett status de senaste 90 dagarna.
 • I vyn Radiologisvar visas patientens samtliga svar på radiologisbeställningar. Det går inte att söka på specifik undersökning men det går att sortera på ”besvarad undersökning” som då visas i bokstavsordning. Knappen ”Historik” visar om det finns flera svar kopplade till samma beställning.
 • För att se svar på undersökningar utförda innan driftstart av BoS får man gå in i ROS. Man kan även se bilder på röntgenundersökningar i XeroViewer och bilagor för undersökningar till Klinisk fysiologi.

 

Varför går det inte att skicka iväg beställningen?

Svar: Det kan bero på något av följande:

 • Obligatoriska frågor i ”Medicinsk information” är inte besvarade.
 • Beställningen är inte signerad.
 • Administrativ data är inte ifylld.
 • Frågeställning och anamnes är inte ifylld.

 

Var hittar jag information om väntetider och beslutsstöd:

Svar: Det finns på Klinisk fysiologi respektive Röntgens websida på Folkhälsa och sjukvård, Folkhälsa och sjukvård/Vårdstöd/Diagnostik/Klinisk fysiologi eller Röntgen

 

Var ser man bokad undersökningstid?

Svar: I vyn Beställningsstatus” när en beställning har status 5 (bokad). Genom att hålla muspekaren över kolumnen status för aktuell beställning, visas bokad tid i tooltip.

Genom utskriftsfunktionen i vyn beställningsstatus får man utskriven lista på de beställningar som filtrerats fram. Där framgår det bl.a. undersökning och bokad tid.

Genom att göra uthopp via externa applikationer till PAFweb går det att se bokad tid på undersökningar till Klinisk fysiologi.

 

När har man nytta av knappen ”Signera”?

Svar: 

Signera används om man vill vänta med att skicka en remiss av någon anledning. T.ex. om beställningen ska skickas om mer än ett år. OBS! Det är endast läkare och vårdpersonal med BOS_Sign som kan enbart Signera en beställning.

Viktigt att verksamheterna har rutiner för att kontrollera vad som ligger i vyn ”Signerade radiologibeställningar” och skicka iväg dem när det är dags.

Om man enbart signerar beställningen måste ”önskat undersökningsdatum” läggas till.

Medicinsk information

 

Kommer S-Kreatinin att behöva fyllas i manuellt

Svar: Ja, i nuläget är det så. Under våren kommer automatisk hämtning av S-Kreatinin, längd och vikt om detta finns registrerat i journalen.

 

Måste alla frågor under Medicinsk information fyllas i

Svar: Samtliga frågor är viktiga att besvara för att Klinisk fysiologi och Röntgen ska få rätt information och förutsättningar att ta hand om patienten på bästa sätt. Frågor får lämnas obesvarade om de inte går att besvara förutsatt att det inte är obligatoriska frågor.

 

Vad gör jag om jag inte kan svara på alla obligatoriska frågor i Medicinsk information och därmed inte göra beställningen klar för signering?

Svar: Obligatoriska frågor måste besvaras för att beställningen ska kunna göras klar för signering, signeras eller skickas. För att förbereda svar på frågor innan man skapar beställning finns dokumentet ”Frågor inför röntgenundersökningar under medicinsk information” till hjälp. 

 

Går det att ändra frågorna i medicinsk information utifrån vad som är aktuellt för respektive enhet?

Svar: Nej, systemet kan inte ha olika frågor i medicinsk information för olika enheter.

Svarshantering

Var hamnar kompletterande svar?

Svar:  Samtliga svar på radiologibeställningar går att se i vyn Radiologisvar.

 • Alla svar som inkommer till BoS (preliminärsvar, slutsvar, kompletterande svar) måste vidimeras av svarsmottagare.
 • Samtliga svar på en beställning återfinns under historikknappen i vyn ”Radiologisvar”. Den är enbart aktiverad när det finns flera undersökningssvar på en beställning.

 

Vad visar Inkorg svar?

Svar: Inkorg visar samtliga ovidimerade svar på beställningar i BoS (Klinisk kemi, Mikrobiologi, lokala analyser, Klinisk fysiologi och Röntgen). Här kan man utan att gå in i svarsutlåtande se om svaret är akut, om det är ett preliminärt-, kompletterande- eller slutsvar.  När det gäller Klinisk kemi visas även om svaret är patologiskt.

 

Finns det någon funktion som ersätter kvitteringen som fanns i ROS?

Svar: Den benämningen finns inte i BOS men man kan använda kuvertet i Inkorg svar, många använder den funktionen istället för kvitteringen. Öppet kuvert signalerar att någon tagit del av svaret, man ser vem via tooltip.

 

Kan jag vidimera i flera fönster?

Svar: Ja, det går att vidimera ett svar från:

 • Inkorg Svar
 • Osignerat och Ovidimerat
 • Radiologisvar

 

Var ser jag bilagan som omnämns i svaret - Klinisk fysiologi?

Svar: Bilagor till undersökningar utförda av Klinisk fysiologi återfinns i PafWeb. PafWeb går att hitta under ”externa applikationer.

Behörigheter

Vad behöver vårdadministratörer för behörighet om de ska kunna skapa, signera och skicka en dikterad beställning?

Svar: 

 • Vårdadministratörer har inte behörighet till knappen ”Signera”
 • En vårdadministratör utan behörighet kan skapa en beställning och ”Skicka” en signerad beställningen.
 • En vårdadministratör med BOS_Delegering kan skapa en beställning ”Signera och skicka” och ”Skicka” en signerad beställningen.
 • Vårdpersonal som ska signera men inte skicka en beställning behöver ha minst BoS_Sign. Läkare har också denna behörighet.

 

Behöver en läkare någon extra behörighet?

Svar: Nej, en läkare har i grunden alla behörigheter i BoS.

 

Vad behöver vårdpersonal, förutom läkare, för behörighet för att kunna välja sig själva som svarsmottagare?

Svar: BoS_Sign ger behörighet att skapa, signera och skicka en beställning i BoS. Man kan även välja sig själv som svarsmottagare och vidimera svar.

 

Vilken vårdpersonal kan skicka en redan signerad beställning.

Svar: Samtlig vårdpersonal

 

Vilken vårdpersonal kan signera en beställning?

Svar: Läkare och vårdpersonal med BoS_Sign.

 

Vilken vårdpersonal kan vidimera ett svar?

Svar: Läkare och vårdpersonal med behörighet BoS_Sign.

 

Vilken vårdpersonal kan se svar i BoS och titta på bilder/protokoll?

Svar: Samtlig vårdpersonal

 

Utbildning

Var hittar jag utblidningen?

Svar: Utbildning finns i LoK Utbildning BoS för Klinisk fysiologi och Röntgen

 

Vem ska gå utbildningen?

Svar: All vårdpersonal som på något sätt kommer i kontakt med BoS för Klinisk fysiologi och Röntgen i sitt arbete. Det går att välja vilka delar i utbildningen som är relevant för den specifika vårdpersonalen.

 

Hur lång tid tar utbildningen?

Svar: Räkna med att det tar 1-3 timmar om man gör samtliga delar i utbildningen. Tidsåtgången avgörs av tidigare erfarenheter av BoS, yrkesroll samt i vilken utsträckning BoS används i verksamheten.

 

Vilken testmiljö ska används vid utbildning?

Svar: Bosdemo

 

Vilka inloggningsuppgifter i Bosdemo ska användas?

Svar: Man loggar in med sitt vanliga användarnamn och SITHS-kort. Om det inte går att logga in på det sättet kan man prova en testanvändare.

 

Var hittar jag testpatienterna?

Svar: Testpatineterna finns i exelfil på intranätet. Man kan behöva öppna patientkortet och spara patienterna. Följ länken för att hitta testpatienterna Cosmic - Utbildningar och utbildningsmaterial, Region Jönköpings län (rjl.se)

Övrigt

Hur läggs genväg i Cosmic?

Svar: Genom att stjärnmarkera framför önskad sida läggs det upp under ”Mina genvägar” på vänstersidan.

 

Vem är det som kan plocka bort ev. kollegor som slutat från beställningslistan? Superanvändare BOS, IT-ansvarig eller annan?

Svar: Hantering av personal i BoS, fungerar enligt gällande rutin som redan finns idag för Cosmic. Information om detta finns på intranätet Borttagande av enhet eller resurs ur Cosmic, Region Jönköpings län (rjl.se)