Navigera till sidans huvudinnehåll

Kliniska parametrar och journaltabellmallar efter uppgraderingen v. 22 - Vårddokumenation

Beskrivning

I samband med Cosmicuppgraderingen vecka 22 2022 kommer det ske förändringar i strukturen för journaltabellmallar. Anledningen till det är att vi tar bort vissa kliniska parametrar från journaltabell för att istället registrera det i andra vyer i Cosmic (t.ex. patientöversikt och analysyta) och följa dessa värden i analysytan. Detta är en förutsättning för att kunna använda automatisk överföring av vitala parametrar till Cosmic via monitorer.

Eftersom analysytan ännu saknar teknisk funktionalitet att visa PEWS, obstetrisk NEWS2 och högflödessyrgas kommer det rekommenderade arbetssättet för dessa patientgrupper (dvs. barn, gravida och patienter med pågående behandling med högflödessyrgas) fortsatt att vara att registrera och analysera kliniska parametrar i journaltabell för att få en samlad helhetsbild över patientens värden. (Det innebär också att man inte kan använda automatisk överföring av vitala parametrar för dessa patienter eftersom journaltabellerna inte kan ta emot den överförda informationen).

Det har även skapats nya journaltabellmallar som används vid epiduralbehandling, de följer de övervakningsprotokoll vid epiduralbehandling som används i Region Jönköpings län. I dessa mallar ingår vissa kliniska parametrar (andningsfrekvens, puls, blodtryck) som speglas ut i patientöversikt och analysyta. Under pågående epiduralbehandling används journaltabell för registrering av EDA-kontroller, men fullständiga NEWS2-kontroller registreras enligt nedan beskriven rutin.

Smärta (NRS) kommer att bli möjligt att registrera i patientöversikt/analysyta.

Sammanfattning

  • Vuxen utan högflödessyrgas: Registrera och följ kliniska parametrar i patientöversikt/analysyta.
  • Barn: Registrera och följ kliniska parametrar i journaltabell (mall Mätvärden barn).
  • Gravid: Registrera och följ kliniska parametrar i journaltabell (mall Obstetrisk NEWS2).
    (Vikt, längd och smärta registreras i patientöversikt/analysyta).
  • Vuxen patient med pågående behandling med högflödessyrgas: Registrera och följ kliniska parametrar i journaltabell (mall Högflödessyrgas).
    (Vikt, längd och smärta registreras i patientöversikt/analysyta).

Journaltabellmallar efter uppgraderingen

Den nya strukturen för journaltabellmallar kommer att se ut så här:

Bastabell slutenvård (ny)

Bladderscan
Miktion
Miktionssätt
Avföring
Avföring egenskap
Illamående
Kräkning
Daglig hygien

Obstetrisk NEWS2 (ny)

Andningsfrekvens
SpO2 (pox)
Syrgasbehandling
Blodtryck
Puls
ACVPU
Kroppstemperatur
Obstetrisk NEWS2

Högflödessyrgas (ny)

Andningsfrekvens
SpO2 (pox)
Högflödesgrimma, flöde
Högflödesgrimma, syrehalt
Blodtryck
Puls
ACVPU
Kroppstemperatur
NEWS2

Epiduralbehandling (ny)

Andningsfrekvens
Sederingsgrad
Smärta
Illamående
Puls
Blodtryck
Bromage vänster
Bromage höger
Insticksställe epiduralkateter

Epiduralbehandling amputation (ny)

Sederingsgrad
Andningsfrekvens
Sårsmärta i vila
Sårsmärta i rörelse
Fantomsmärta i vila
Fantomsmärta i rörelse
Illamående
Puls
Blodtryck
Bromage vänster
Bromage höger
Insticksställe epiduralkateter

Kroppsmått (ny)

Ersätter mallarna + Mätvärden Huvudomfång, + Mätvärden Bukomfång och + Mätvärden Omfång extremiteter
Huvudomfång
Bukomfång
Omfång lår höger
Omfång lår vänster
Omfång knä höger
Omfång knä vänster
Omfång vad höger
Omfång vad vänster
Omfång ankel höger
Omfång ankel vänster
Omfång fotrygg höger
Omfång fotrygg vänster
Omfång överarm höger
Omfång överarm vänster
Omfång underarm höger
Omfång underarm vänster

Plussökord (läggs till manuellt i befintlig mall)

Ankel-armtrycksindex
Avföring dygnsfrekvens
Benrörlighet
Känsel
PEF
RLS 85
Sederingsgrad
Timdiures
Kommentar till flertalet sökord

Oförändrade mallar som kommer att finnas kvar

Samtliga mallar gällande In- och utfarter inkl. plussökord
BUP Mätvärden
Dialys
Immunbrist
Mätvärden barn
Mätvärden Smärta
NIH Stroke Scale
Ortostatiskt prov
Pricktest
SynchroMedpump II

Borttagna mallar

Det har gjorts en översyn över befintliga mallar, de mallar som inte står med ovan kommer att plockas bort. Detta gäller bland annat mallen + Mätvärden energiintag, eftersom energiintag sedan några år tillbaka dokumenteras i Vätskebalans.