Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om Uppmärksamhetssignalen i samband med uppgradering juni 2023

Sidan avser den nya versionen av Uppmärksamhetssignal som införs 2/6-2023.

Från och med uppgraderingen i Cosmic vecka 22 införs en ny version av Uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic. Uppmärksamhetssignalen blir då likadan hos alla som använder Cosmic i Sverige. Innehållet följer Socialstyrelsens informationsspecifikation 5.1. Den går att ta del av här Uppmärksamhetsinformation - Socialstyrelsen. Utseendet och funktionaliteten i modulen kommer vara som tidigare.

Förändringar i Uppmärksamhetssignalen

  • Alla termer med namnet ”Annat” tas bort (exempelvis Annat - Implantat)
  • Möjligheten att registrera under Överkänslighet>Övrigt>Allergen tas bort
  • Möjligheten att registrera Reaktion på Överkänslighet tas bort (gäller både Övrigt>Allergen och Läkemedel)
  • Termer byter namn
  • Några termer flyttas till annan plats i UMS
  • Nya termer tillkommer

Ett rekommenderat arbetssätt kommer tas fram för hantering av samtliga förändringar, exempelvis var något som tidigare dokumenterades i UMS ska dokumenteras nu. Informationen från tidigare version av Uppmärksamhetssignalen kommer finnas kvar även efter uppgraderingen. Inget administrativt arbete med förflyttning av information behöver ske vid uppgraderingen utan utförs i samband med omprövning av registrering i UMS.

Termer som tagits bort i Uppmärksamhetssignalen

Hur termer som tas bort i nya uppmärksamhetssignalen ska hanteras efter uppgraderingen framgår i "Rekommenderat arbetssätt för tidigare bedömningar i Uppmärksamhetssignal (UMS) som ska flyttas". Du hittar det till höger i Relaterat innehåll.

Kategorier i UMS:

Termer som tas bort:

Behandling och tillstånd

 

 

 

Behandling

 

    Antikoagulantiabehandling  
    Immunhämmande/immunmodulerande behandling
    Kelatbehandling
    Poliklinisk smärtbehandling
    Strålbehandling
    Syrgasbehandling
    Annat - Observation

 

 

Annat - Varning

 
Tillstånd
   
    Implantat:  
      Biologisk hjärtklaffsprotes
      Höftprotes
      Implantat i ögat
      Implantat inklusive stentar i bukens hålorgan
      Knäprotes
      Kokleaimplantat
      Neurostimulator i centrala nervsystemet
      Neurostimulering av diafragma (frenikusstimulering)
      PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi)
      Protes eller implantat i mun (exkl tänder), näsa, hals
      Retinalt implantat
      Stent i koronarkärl
      Stent i kärl i buken
      Stent i kärl i extremiteterna
      Stent i kärl i huvud/hals
      Stent i kärl i thorax
      Stent i urinvägarna
      Subkutan venport
      Trakeostomi
      Urogenitala implantat
      Annat - Implantat
       
    Transplantat:  
      Hjärt- och lungtransplanterad
      Stamcellstransplanterad
      Annat - Transplantat
       
    Annat tillstånd:  
      Aortaaneurysm (ej åtgärdat och inte heller brustet)
      Cerebralt aneurysm (ej åtgärdat och inte heller brustet)
      Ehlers-Danlos syndrom
      Epilepsi
      Fenylketonuri
      Hereditär hemorragisk telangiektasi
      Hereditär hypogammaglobulinemi
      Hydrocefalus
      Hypoparatyreoidism
      Hyposplenism
      Hörselnesättning och dövhet
      Loeys-Dietz syndrom
      Malign hjärntumör
      Maple syrup urine disease (MSUD)
      Marfans syndrom
      Mastocytos
      MCAD-brist
      Metylmalonisk acidemi
      Mitrokondriesjukdomar
      Moyamoysjukdom
      Muskeldystrofi/myopatier
      Myositis ossificans
      Osteogenesis imperfecta
      Paroxysmal nattlig hemoglobinuri
      Situs inversus
      Synnedsättning och blindhet
      Tuberös skleros
      Wilsons sjukdom
      Annat - Observation
      Annat - Varning
Överkänslighet      
  Läkemedel    
    Reaktioner:  
      Allvarlig arytmi
      Anafylaktisk reaktion
      Angioödem
      Astma
      Blodtrycksfall
      Diarré
      Förvirring
      Generaliserade kramper
      Hudrodnad
      Hudsvullnad
      Irritation i mun och svalg
      Irritation i näsa
      Irritation i ögon
      Klåda
      Kräkningar
      Larynxödem
      Lindrig till medelsvår urtikaria
      Stevens-Johnsons syndrom
      Svår urtikaria
      Sänkt medvetandegrad
      Toxisk epidermal nekrolys
      Tungandning
      Annat
       
  Övrigt    
    Allergen:  
      Bistick
      Blötdjur
      Etylenoxid
      Fisk
      Formalin
      Getingstick
      Jordnötter
      Kräftdjur
      Lupin
      Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos)
      Nötter
      Parfym
      Plåster
      Selleri
      Senap
      Sesamfrö/Sesamolja
      Sojabönor
      Spannmål, som innehåller gluten
      Svaveloxid och sulfit i koncentrationer på mer än 19 mg/kg eller 10 mg/liter
      Ägg
      Annat - Födoämne
      Annat - Insektsbett
      Annat - Kemikalie
    Reaktion:  
      Allvarlig arytmi
      Anafylaktisk reaktion
      Angioödem
      Astma
      Blodtrycksfall
      Diarré
      Förvirring
      Generaliserade kramper
      Hudrodnad
      Hudsvullnad
      Irritation i mun och svalg
      Irritation i näsa
      Irritation i ögon
      Klåda
      Kräkningar
      Larynxödem
      Lindrig till medelsvår urtikaria
      Stevens-Johnsons syndrom
      Svår urtikaria
      Sänkt medvetandegrad
      Toxisk epidermal nekrolys
      Tungandning
      Annat
Vårdrutinavvikelse    
  Vårdrutinavvikelse:  
    Hotbild mot vårdpersonal
    Annat
Smittsam sjukdom    
  Smitta:  
    Hepatit B
    Hepatit C
    HIV
    Annat - Luftburen smitta
    Annat - Smittämne i blod
    Annat - Smittämne i form av multiresistenta bakterier

Läs mer om varför blodsmittor tas bort från UMS i information från Smittskydd och vårdhygien:

Blodsmitta tas bort från Uppmärksamhetssignalen-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Innehåll i  Uppmärksamhetssignalen

* Nytt för Region Jönköpings län

** Avsteg från Socialstyrelsens informationsspecifikation

*** Ska inte användas i Region Jönköpings län 

Kategorier i UMS:

Termer:

Medicinskt tillstånd och behandling

 

 

 

Behandling

 

    Vitamin K-antagonister *
    Heparingruppen *
    Direkt trombinhämmande medel *
    Direktverkande faktor Xa-hämmare*
    Warfarinbehandling *
    Cytostatikabehandling
    Immunstimulerande medel *
    Immunsuppressiva medel *
    Beroende av icke-invasiv ventilation
    Dialysbehandling
 
Medicinskt tillstånd
   
    Implantat:  
      Implanterbar defibrillator  (ICD – implantable cardioverter-defibrillator)
      Pacemaker
      Mekanisk hjärtklaffprotes 
      Intrakraniella coils
      Intrakraniella vaskulära clips 
      Intrakraniella magnetiska metaller *
      Shunt i centrala nervsystemet
      Trakealstent *
      Insulinpump
    Transplantat:  
      Benmärgstransplanterad
      Hjärttransplanterad
      Levertransplanterad
      Lungtransplanterad
      Njurtransplanterad
      Pankreastransplanterad
      Tarmtransplanterad
    Annat medicinskt tillstånd:  
      Angioneurotiskt ödem
      Långt QT-syndrom (LQTS)
      Pulmonell hypertension 
      Addisons sjukdom 
      Malign hypertermikänslighet 
      Koagulationsrubbningar 
      Trombocytrelaterad sjukdom med ökad blödningstendens 
      Trombofili 
      Myasthenia gravis 
      Akut intermittent porfyri *
      Porfyria variegata  *
      Hereditär koproporfyri  *
      ALAD-bristporfyri  *
      Pseudokolinesterasbrist
      Anestesiproblem *
      Svårintuberad *
      Aspleni *
      Latent tuberkulos *
      Svår kombinerad immunbrist (SCID)*
      Agranulocytos *
      Kostmanns sjukdom *
      Shwachmans syndrom *
      Störning av neutrofilfunktion *
      Anlagd AV-fistel *
Överkänslighet      
  Läkemedel    
    Allvarlighetsgrad:  
      Livshotande
      Skadlig
      Besvärande
    Visshetsgrad:  
      Bekräftad
      Misstänkt
   Kemikalier

 
      Klorhexidin
      Latex
    Allvarlighetsgrad:  
      Livshotande
      Skadlig
      Besvärande
    Visshetsgrad:  
      Bekräftad
      Misstänkt
Vårdrutinavvikelse    
  Vårdrutinavvikelse  
    Hotbild mot patient
   

Deltagare i klinisk läkemedelsprövning

Typ av läkemedel, studiens beteckning samt namn och telefonnummer till den ansvarige för studien ska anges.
Datum när studien påbörjas/avslutas ska registreras.
Omprövning ska sättas till studiens slut.

    Deltagare i klinisk prövning
    Patienten accepterar ej blod- eller plasmatransfusion
    Patienten accepterar ej autolog blodtransfusion eller cellsaver *
   

Läkarbeslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning. *, ***

OBS! Denna term ska ej användas tillsvidare.
Se Begränsning livsuppehållande behandling nedan.

    Läkarbeslut finns om att avsluta livsuppehållande behandling *
    Palliativ vård *, **
    Förskrivningsrestriktioner
    Hänvisning finns till en specifik vårdenhet
Smitta    
  Smitta  
    MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) 
    VRE (vankomycinresistenta enterokocker)
    Tarmbakterier som bildar ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) 
    Tarmbakterier som bildar ESBL CARBA
   

Blodsmitta hos gravid *, ***

OBS! Denna term ska ej användas tillsvidare.
Se Blodsmitta hos gravid nedan.

Begränsning livsuppehållande behandling

I nya UMS finns möjlighet att dokumentera "Läkarbeslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning". Denna term ska tills vidare inte användas. Beslutet ska precis som tidigare dokumenteras i journalmallen "Begränsning livsuppehållande behandling". Det pågår arbete med att ta fram riktlinjer för dokumentation av beslut om hjärt-lungräddning i Region Jönköpings län.

Blodsmitta hos gravid

I nya UMS finns möjlighet att dokumentera "Blodsmitta hos gravid". Denna term ska tills vidare inte användas enligt beslut av Kvinnokliniken. Mer information om beslutet och hur blodsmitta hos gravid ska registreras finns att läsa på Smittskydd och vårdhygiens sida: Blodsmitta tas bort från Uppmärksamhetssignalen-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se).

Verksamhetens analys av förändring

Det är viktigt att identifiera information som er verksamhet dokumenterar under sökord som kommer försvinna. Detta gäller främst termerna ”Annat” där det kan finnas många lokala arbetssätt som e-hälsa inte har kännedom om och som därför inte kommer ingå i regiongemensamt rekommenderat arbetssätt. Vid behov av stöd kontakta e-hälsa via Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa.

Frågor och svar

Frågestund om Uppmärksamhetssignalen 2023-05-23

Support för Region Jönköpings län

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

Öppettider kundservice

  • Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
  • Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Användarfrågor för Cosmic

E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa