Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Cosmic Link

Cosmic Link

Cosmic Link används av Regional- och kommunal hälso- och sjukvård samt av socialtjänst som stöd för samordnad vårdplanering.

Här skickas och dokumenteras information som berör vårdsamordningsprocessen. Det innefattar att uppmärksamma berörda parter om behov av samordnad vårdplanering, förberedelser inför vårdplanering, uppföljning av upprättad samordnad individuell plan (SIP) samt övrig information som är relevant för planeringen.
Även för patienter med befintliga insatser inom HSL, SOL och LSS som inte har behov av utökade insatser, och som skrivs ut från slutenvård, kommuniceras väsentlig information och planering via Link.

Så länge ett samordningsärende är öppet/pågående kan kommunikation mellan aktörer ske i Link. Samordningsärendet avslutas av vårdsamordnare när det inte längre finns behov av vårdsamordning.
Öppenvårdsmottagningar använder i regel inte Link, undantagsfall gäller för de mottagningar där det medicinska ansvaret fortsätter efter utskrivning från slutenvården. I dessa fall kan samordningsärendena hållas öppna en längre period för kommunikation.
Då ett samordningsärende avslutats och nytt behov av samordnad vårdplanering uppmärksammas ska nytt samordningsärende startas i Link.

 

Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda

För användning av Cosmic Messenger funktionsbrevlåda, se Om Cosmic Messenger