Navigera till sidans huvudinnehåll

1177 direkt - rekommenderat arbetssätt för 1177 på telefon

Behörigheter

Sjuksköterska tilldelas behörighet att arbeta i 1177 direkt av systemadministratör inom den egna verksamheten.

En tillagd sjuksköterska kan inte tas bort från systemet men tilldelad behörighet ska raderas vid långvarig ledighet och avslutad anställning.

Inloggning i 1177 direkt

Sjuksköterska loggar in i vårdgivargränssnittet via:

 

Systemadministratör loggar in i administratörsgränssnittet, Manage24, via:

 

Chef och/eller annan utsedd person loggar in i statistikgränssnittet via: 

Bemanning och schemaläggning

1177 direkt bemannas av sjuksköterskor inom 1177 på telefon under gällande bemanningstid, vardagar kl. 08.00-17.00.

Sjuksköterskor ska vara schemalagda för att kunna hantera patientärenden löpande i 1177 direkt.

Ärendehantering

Respons ska ges på samtliga ärenden samma dag de inkommer med målsättningen att den ska ges inom 15 minuter. Dels för att undvika att invånaren vänder sig till annan kanal och dels för att bevaka eventuella svar i posttriagefrågor och fritextfält då de inte ingår i triagen för prioritering.

 

Prioriteringsordningen i 1177 direkt är:

Prio 1 (Omgående) - Bedömning ska ske omedelbart.

Prio 2 (Skyndsamt) - Bedömning ska ske inom någon eller några timmar.

Prio 3 (Närmaste dygnet) - Bedömning ska ske inom det närmaste dygnet.

Prio 4 (Vardag närmaste tiden) - Bedömning bör ske inom den närmaste veckan, eller i vissa fall, de närmaste veckorna.

Prio 5 (Avvakta) - Patienten har triagerats till egenvårdsråd men valt att gå vidare till kontakt med vårdpersonal i 1177 direkt.

 

Sjuksköterskor inom 1177 på telefon har, enligt fastställt flöde för ärendehantering, ansvar för prio 5 ärenden i 1177 direkt. Ärenden med högre prioritet hanteras av vårdcentraler/filialer inom Region Jönköpings län.

 

Ärendehantering vid uteblivet svar

Vid ärenden som bedöms vara av mer akut karaktär och där patienten inte svarar i 1177 direkt, försök att nå patienten genom en utringning i CDT. Uppgifter om telefonnummer finns i ”Patientinfo” i 1177 direkt och/eller i patientkortet i Cosmic.  

Ärenden där patient inte återkommit med svar inom sex arbetstimmar kan avslutas. Två kontaktförsök i 1177 direkt ska ha gjorts med några timmars mellanrum innan ärendet kan avslutas.

 

Ej avslutat ärende – överlämning till patientliggare i den egna verksamheten

Målsättningen är att avsluta ärenden samma dag som de inkommit. Om ett påbörjat ärende inte kan avslutas under ansvarig sjuksköterskas arbetspass blir det låst till den enskilda sjuksköterskan. För att undvika detta rekommenderas följande ärendehantering för samtliga sjuksköterskor: 

 • Klicka på pilen jämte ”Avsluta besök”, välj ”Lämna över besök”.
 • Välj aktuell ”Resurs” (1177 direkt Jönköpings län), klicka på svart pil framför vårdenheten.
 • Välj yrkeskategori ”Sjuksköterska” för överlämning, skicka till grupp och inte till enskild sjuksköterska.
 • Behåll prioritet 5 på ärendet.
 • Skriv eventuellt ett internt meddelande kring överlämningen.
 • Klicka på ”Slutför”, ärendet blir tillgängligt i verksamhetens patientliggare.

 

Ej avslutat ärende – övertag av ett överlämnat ärende i den egna verksamheten

I patientliggaren finns ärendet med status ”Överlämning” och med en vit pil på röd bakgrund.

 • Klicka på ärendet för att komma in i besöksvyn.
 • Klicka på ”Acceptera” i besöksvyn för att godkänna överlämningen.
 • Förbise notis vid pratbubblan ovanför chattfönstret.

 

Överlämning av ärende till vårdcentral/filial och närakut

Sjuksköterskor inom 1177 på telefon kan, utifrån analys och bedömning, ändra prioritering och lämna över ärenden till vårdcentral/filial för fortsatt ärendehantering i 1177 direkt. Vid överlämning, utgå från listan ”Överlämning mellan vårdenheter” för att säkerställa att överlämningen sker till bemannad patientliggare. Kontrollera alltid vårdcentralens/filialens kontaktkort på 1177.se via ”Hitta vård” innan överlämning för att säkerställa att vårdenheten har öppet.

 

För överlämning till vårdcentral/filial inom samma vårdgivare (Bra Liv) – Lämna över besök

”Lämna över besök” kan alltid användas vid prio 4-ärenden.
Helgfri måndag-fredag efter klockan 16.30 ska prio 1- och 2-ärenden, istället för ”lämna över besök”, hanteras via närakutens bokningstjänst. Helgfri fredag samt dag före helgdag efter klockan 16.30 ska även prio 3-ärenden, istället för ”lämna över besök”, hanteras via närakutens bokningstjänst.

 • Skriv journal i Cosmic.
 • Klicka på pilen jämte ”Avsluta besök”, välj ”Lämna över besök”.
 • Välj aktuell ”Resurs” (vårdenhet), klicka på svart pil framför vårdenheten.
 • Välj yrkeskategori ”Sjuksköterska” för överlämning, skicka till grupp och inte till enskild användare.
 • I fältet ”Prioritet”, välj prioritet.
 • I fältet ”Meddelande”, skriv ”Omprioriterad av 1177 på telefon. Se journal i Cosmic”.
 • Klicka på ”Slutför”, ärendet blir tillgängligt i vald vårdenhets patientliggare.
 • När besöket är accepterat av mottagande vårdenhet aktiveras ”Besök som gäst” i patientlisten. Klicka på ”Besök som gäst” och välj att lämna under ”Åtgärder”.

 

För överlämning till vårdcentral/filial som tillhör annan vårdgivare (privat) – Bokningsbiljett

Bokningsbiljett kan alltid användas vid prio 4-ärenden.
Helgfri måndag-fredag efter klockan 16.30 ska prio 1- och 2-ärenden, istället för bokningsbiljett, hanteras via närakutens bokningstjänst. Helgfri fredag samt dag före helgdag efter klockan 16.30 ska även prio 3-ärenden, istället för bokningsbiljett, hanteras via närakutens bokningstjänst.

 • Skriv journal i Cosmic.
 • Klicka på ”Nytt” som ligger under patientlisten i pågående ärende.
 • Säkerställ att det är korrekta patientuppgifter i fältet ”Patient”.
 • Gör inget val i fältet ”Besök”.
 • I fältet ”Biljetter”, välj korrekt prioritet.
 • Använd inte ”Boka tid” i fältet ”Biljetter”.
 • Välj aktuell vårdgivare som du vill lämna över ärendet till i fältet ”Vårdgivare”.
 • Välj aktuell ”Resurs”(vårdenhet) som du vill lämna över ärendet till, klicka på svart pil framför vårdenheten.
 • Välj yrkeskategori ”Sjuksköterska” för överlämning, skicka till grupp och inte till enskild användare.
 • Ändra inte datumintervall för biljetten i ”Giltig från – Giltig t.o.m.”.
 • Längst upp i fältet ”Anamnes”, skriv ”Omprioriterad av 1177 på telefon. Se journal i Cosmic”. Kopiera och klistra in ”Anamnes” från "Originaltext" i fältet nedanför meningen.
 • Förbise rutan ”Information till patienten”. Kommunikation sker i chatten.
 • Klicka på ”Skicka” och stäng ner rutan som kommer upp.
 • Bokningsbiljetten blir tillgänglig för patienten att använda efter att ärendet är avslutat.
 • Avsluta ärendet.

 

Överlämning till närakut via bokningstjänst

 • Efterfråga vilken närakut patienten vill ha kontakt med och säkerställ telefonnummer som patienten vill bli uppringd på.
 • Skriv journal i Cosmic.
 • Öppna upp CDT:n i Rådgivningsstödet och lägg in ärendet i bokningstjänst till närakut enligt rutin.
 • Avsluta ärendet.

Roller och ansvar

Koordinerande sjuksköterska

Ansvarar, utöver beskrivning ”Sjuksköterska”, för att:

 • Bevaka inkomna ärenden i patientliggaren och hantera ärenden enligt gällande ärendehantering.
 • Bevaka, genom datumfiltrering i ”Välj datum” i patientliggaren, att överlämnade ärenden till annan vårdenhet accepteras av mottagaren (ärenden försvinner från patientliggaren när de accepteras). Om ärenden inte accepteras inom rimlig rekommenderad tid för prioritet, kontakta vårdenheten via CDT, vård till vård nummer.
 • Uppmärksamma och agera på behov av fler sjuksköterskor i 1177 direkt för patientsäker ärendehantering (Skype). Rekommendation finns om att inte hantera fler än fem aktiva ärenden per sjuksköterska samtidigt.
 • Utifrån behov fördela ärenden till annan sjuksköterska.
 • Kontrollera att inga ärenden är låsta till enskild sjuksköterska genom datumfiltrering i ”Välj datum” i patientliggaren. Vid eventuell låsning av ärende, kontrollera om journal är upprättad i Cosmic. Om ärendet inte är åtgärdat, försök att nå patienten genom en utringning i CDT och hantera ärendet vidare. Meddela chef om låst patientärende och vem som är ansvarig sjuksköterska för vidare hantering.

 

Sjuksköterska

Ansvarar för att:

 • Bevaka och hantera tilldelade ärenden i patientliggaren enligt gällande ärendehantering.
 • Utifrån anamnes, posttriagefrågor och fritext säkerställa prioritering.
 • Säkerställa att inga pågående ärenden finns vid utloggning i 1177 direkt.

 

Systemadministratör

Ansvarar för att:

 • Tilldela behörighet och roll för sjuksköterska att arbeta i 1177 direkt.
 • Radera roll för sjuksköterska i 1177 direkt vid långvarig ledighet och avslutad anställning.
 • Hantera gemensamma lokala frastexter.

 

Chef eller annan utsedd person

Ansvarar för att:

 • Bevaka flygledartorn inom verksamheten för att säkerställa korrekt ärendehantering.

Frastexter

Nationellt framtagna frastexterna publiceras på:
1177 direkt-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Gemensamma lokala frastexter och fraskategorier skapas av systemadministratör. Sjuksköterskan kan skapa personliga frastexter.
Behov av kvalitetssäkring av egenskapade frastexter beslutar chef om.

Chattmetodik

Att tänka på i chatt med patient:

 • Ordval, meningslängd, stavning, grammatik, struktur och kontext
 • Använd positiva och säkra ord (ex: välkommen, tack, absolut, precis)
 • Undvik negativa och osäkra ord (ex: dessvärre, tyvärr, kanske, borde)
 • Använd inte interna ord, förkortningar, system samt symboler
 • Använd gemensamma riktlinjer för:

Datum: 17 augusti 2023
Klockslag: kl. 09.00-10.30

Videosamtal

Att tänka på i videosamtal med patient:

 • Säkerställ en lugn miljö
 • Säkerställ att ingen utomstående hör eller ser samtalet
 • Säkerställ god belysning
 • Säkerställ en neutral bakgrund
 • Anpassa bildskärm och kamera
 • Använd headset
 • Bär den arbetsklädsel som är aktuell inom verksamheten
 • Bemöt patienten välkomnande
 • Möt patientens blick
 • Tala tydligt.

Barn

Barn under 1 år kan inte hanteras i 1177 direkt.

Vårdnadshavare kan söka vård för barn upp till 13 år.

Barn under 13 år kan inte söka vård i 1177 direkt genom egen inloggning.

Barn från 13 år kan själva söka vård i 1177 direkt genom egen inloggning.

Skyddade personuppgifter

Uppgift om skyddade personuppgifter hämtas in automatiskt från personuppgiftstjänsten till 1177 direkt. Patientens namn byts ut mot ”SKYDDAD IDENTITET” och kontaktuppgifter döljs och byts ut mot ”SKYDDAD”. 

En vårdnadshavare kan inte agera ombud för sitt barn som har skyddade personuppgifter. Barnet kommer inte synas i listan över barn i patientingången i 1177 direkt.

En vårdnadshavare som har skyddade personuppgifter kan inte agera ombud för sitt barn. Barnen kommer inte synas i listan över barn i patientingången i 1177 direkt.

Se lathund ”Skyddade personuppgifter”:

Lathundar - Öppen info: 1177 symtombedömning och hänvisning - Confluence (atlassian.net)

Vid bekräftad skyddad identitet handläggs patienten enligt regionens rutin Hantering av patienter med skyddade personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Hantering av patienter med skyddade personuppgifter inom hälso- och sjukvården-Regionens intranät (rjl.se)

Dokumentation i Cosmic

Journal upprättas när vård bedrivits av den sjuksköterska som avslutar ärendet i 1177 direkt.

I fältet för personnummer, skriv födelseår ”19” eller ”20” och kopiera sedan in personnumret från 1177 direkt.

Gå till Journal – Ny anteckning

 • Välj aktuell mall – journalmall 1177 direkt.
 • Dokumentera under lämpliga sökord.
 • Under rubriken ”Aktuellt hälsoproblem”, kopiera in relevant information från anamnesen i 1177 direkt och redigera vid behov. Dokumentera även analys, råd och åtgärd.
 • Under rubriken ”Bedömning”, välj prioritet med tillhörande kommentar om åtgärd.
 • Under rubriken ”Åtgärd”, välj gardering med möjlighet till kommentar i fritext.
 • Under rubriken ”Överenskommelse”, välj ”Ej aktuellt”.
 • Rubriken ”Diagnos/Åtgärd” används ej.
 • Signera journalen.

 

Övriga journalmallar att kunna använda

Journalmall – Extra känslig information

Anteckningen får benämningen sekretessklassad information för alla – även ansvarig vårdgivare som skrivit anteckningen. Kan endast läsas genom att bryta sekretesspärren. Syns inte för patienten i journalen via nätet.

Journalmall – Känslig information

Anteckningen syns enbart inom medicinskt ansvarig enhet där anteckningen är skapad. På övriga enheter kan anteckningen endast öppnas genom att ange orsak, loggning sker också. Syns inte för patienten i journalen via nätet.

Journalmall – Oro för att barn far illa

OBS! Hela mallen med samtliga sökord filtreras bort i journalen via nätet.

 

Skyddade personuppgifter

Dokumentera på samma sätt som för övriga patienter men uppge ingen information om tredje person, namn eller platsangivelse.

 

Reservrutin för dokumentation

Vid driftstörning i Cosmic, journalför för hand på utskriven ”journal vid reservdrift” (samma som för Rådgivningsstödet) som finns på verksamhetens APY. Dokumentera i Cosmic så snart som möjligt när systemet fungerar igen.

Bifogad bild från patient

Bifogad bild från patient i aktuellt ärende sparas per automatik i 1177 direkt i tio år. Bilden ska inte överföras till Cosmic.

Notiser via tjänstetelefon

Sjuksköterskor kan via tjänstetelefon få notiser om händelser i 1177 direkt.

Chef beslutar om användning av tjänstetelefon kopplat till 1177 direkt.

Patientavgifter

Avgift tas ut enligt Patientavgifter i vården.

Patientavgifter i vården-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

 

Distanskontakter, inte kvalificerade (avgiftsfria)

De distanskontakter som är avgiftsfria avser upplysning, rådgivning, hänvisning och information.

Tillfällig styrning av ärenden till annan verksamhet

Ärenden ska styras till annan verksamhet vid planerad stängning av verksamheten, till exempel vid utbildning. Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten är informerad och att riktlinjen för 1177 direkt kan följas. Tillfällig styrning av ärenden ska skickas in till Inera support via formulär senast tre veckor innan stängning.

Se rutin ”Rutin tillfällig ändring av öppettider 1177 SBH”:

Nationella rutiner - Öppen info: 1177 symtombedömning och hänvisning - Confluence (atlassian.net)