Navigera till sidans huvudinnehåll

Blockera vårdnadshavare och låsning av inloggning

Här beskrivs hur du som vårdpersonal gör för att blockera en vårdnadshavares tillgång till barns journal och e-tjänster på 1177.se och hur du kan låsa en inloggning till 1177 e-tjänster för invånare 13 år och äldre.

  • Innan barnet fyllt 13 år blockerar man vårdnadshavarens tillgång till 1177 Journalen och 1177 e-tjänster samtidigt. Här kan du läsa mer.
  • När barnet fyllt 13 år kan låsning av inloggning till 1177 e-tjänster begäras, antingen på individens eller vårdgivarens initiativ.

Om en orosanmälan till socialförvaltningen görs rekommenderas också en bedömning av lämpligheten att en vårdnadshavare har tillgång till barnets journal och uppgifter via 1177 e-tjänster. En utredning bör göras i samverkan med socialförvaltningen. Kontrollera också om det finns sekretess i folkbokföringen, och tänk på att alltid lyssna på det barn som har sekretesskydd. Rutin för handläggning av orosanmälan när barn far illa eller misstänks fara illa

Om det akut uppkommer ett behov av blockering av vårdnadshavares tillgång till barns journal och e-tjänster eller låsning av en invånares inloggning exempelvis i ett polisärende, är rekommendationen att begära blockering/låsning omgående och därefter göra utredningen i samverkan med socialförvaltningen.

Barn med skyddad identitet

När barnet (0-12år) fått skyddad personuppgifter visas inga uppgifter i Journalen via nätet eller övriga e-tjänster för vårdnadshavarna. Detta sker med automatik så snart det är registrerat hos Skatteverket.

  • När barn med skyddade personuppgifter fyller 13 kan hen själv logga in på 1177 e-tjänster (ej journalen)
  • När barn med skyddade personuppgifter fyller 16 kan hen själv logga in i journalen.

Låsning av invånares inloggning till 1177 e-tjänster för invånare 13 år och äldre

Är invånaren över 13 år kan hen själv begära att låsa sin inloggning till 1177 e-tjänster, utan att uppge specifika skäl. Detta kan göras via telefon till Region Jönköpings läns kontaktcenter 010-241 00 00.

En låsning kan också göras på begäran av vårdgivaren som gör bedömning att invånaren inte ska ha tillgång till e-tjänsterna på 1177.se.

Om en invånare eller vårdgivare begär låsning av en invånares inloggning till e-tjänsterna innebär det att invånaren inte kan logga in i 1177 e-tjänster. Låsningen gäller inte uthoppstjänsten Stöd och behandling. När låsningen hävs kommer all information som fanns innan den aktiverades att finnas kvar, inklusive eventuella svar på ärenden samt delsvar.

Rutin vid låsning invånares inloggning till 1177 e-tjänster – på begäran av vårdgivare

  • Hälso- och sjukvårdspersonal fyller i formuläret Låsning av invånares inloggning till 1177 e-tjänster för invånare 13 år och äldre.
  • Vid brådskande ärende ring Region Jönköpings läns kontaktcenter 010-241 00 00
  • Kontaktcenter handlägger ärendet och skickar bekräftelse till de e-postadresser som angivits i formuläret.

Ta bort låsning av invånares inloggning till 1177 e-tjänster för invånare 13 år och äldre

Rutin vid borttagande av låsning – på begäran av vårdgivare

  • Låsning av inloggningen till 1177 e-tjänster ligger kvar fram tills det att hälso- och sjukvårdspersonal begär att låsningen ska tas bort och inloggning åter ska vara möjlig. För att säkerställa att det inte finns någon hotbild mot den minderårige, ansvarar verksamhetschef för kontroll av hotbild hos socialförvaltningen.
  • Då det bedöms att invånaren åter ska ha tillgång till inloggning i e-tjänsterna på 1177.se fyller ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal i formuläret Bryta låsning av invånares inloggning till 1177 e-tjänster för invånare 13 år och äldre
  • Region Jönköpings läns kontaktcenter tar emot ärendet, handlägger det och skickar bekräftelse till de e-postadresser som angivits i formuläret.