Navigera till sidans huvudinnehåll

Undantagna sökord och verksamheter

Sidan är under uppbyggnad. 

Här kan du läsa om de sökord och mallar som är undantagna från att visas i 1177 Journalen samt vilka verksamheter som inte visar någon information till 1177 Journalen.

Tillgången till information i 1177 Journalen kan begränsas genom sekretessbedömning (med stöd av offentlighets- och sekretesslagen). När och hur en begränsad direktåtkomst ska göras får bedömas i varje enskilt fall. För dessa ändamål finns speciella sökord i journalsystemen som är undantagna från att visas för patienten/invånaren i 1177 Journalen.

Observera att vid utskrift/utlämning av journalkopia kommer all journalinformation med, även det som inte visas i 1177 Journalen. Det är viktigt med menprövning innan utlämning av journalkopia. Vid menprövning görs en bedömning av om det finns risk att patienten eller tredje person lider men av att patienten tar del av journalinformationen.

Undantagna sökord

 • Tidiga hypoteser
 • Våldsutsatt
 • Tredje person
 • Oro för att barn far illa (journalmall)

I Obstetrix finns sökorden valbara under menyvalet "Undantag från e-tjänster".

Hur ska sökorden användas

Observera att dessa sökord ska användas sparsamt och först efter noga avvägande. Härunder får endast de anteckningar föras där bedömning är att patienten själv, närstående eller tredje person kan lida skada av att ta del av anteckningen direkt. 

Tidiga hypoteser (Cosmic, PMO och Obstetrix)

I Cosmic, PMO och Obstetrix finns det möjlighet att dölja viss information för patienten i 1177 Journalen genom att använda Tidiga hypoteser. Här kan du lägga in information som behöver vara tillgänglig för andra vårdgivare, men som du bedömer olämplig för patienten att ha direktåtkomst till. 

Här noteras information som man just nu inte vinner på att kommunicera med patienten, till exempel preliminära och vaga misstankar om sjukdom. 

Patienten kan få tillgång till informationen efter menprövning, om patienten begär ut sin journal i pappersform.

I Cosmic hämtas mallen Tidiga hypoteser upp via Mall/Lägg till fler alternativ. I mallen finns endast sökordet Tidiga hypoteser. Mallen får aldrig läggas till i annan mall. Både mallen och sökordet med innehåll filtreras bort vid direktåkomst.

Våldsutsatt (Cosmic, PMO och Obstetrix)

Här anges information om patienten utsätts eller blivit utsatt för någon form av våld från sin partner, före detta partner eller annan närstående person. Avser såväl psykiskt och fysiskt våld som sexuella övergrepp.

I Cosmic finns sökordet Våldsutsatt i flertalet mallar under den dynamiska mallen Riskbedömning. I vissa mallar finns en dynamisk mall som heter Våldsutsatt. I denna mall filtreras alla undersökorden bort.

(Nära relation, Sexuellt övergrepp, Våldsutsatt övrigt) 

Tredje person (Cosmic, PMO och Obstetrix)

Där vårdpersonal bedömt att information om annan person är nödvändig för att ge patienten en god och säker vård, kan information om annan person än patienten tas med i journalen. Uppgifter om andra personer än patienten ska skrivas under sökordet tredje person. Exempel på sådana uppgifter kan vara information om anhörigs sjukdom som inte patienten känner till.

Uppgifter som lämnas av annan person än patienten och som berör patientens hälsotillstånd kan också anges under sökordet tredje person. Exempelvis om en annan person lämnar uppgifter om patienten, men som patienten själv har en annan åsikt om.

Nedanstående är några exempel från verksamheter där man kan se behov av att dokumentera informationen under sökordet Tredje person och döljas vid direktåtkomst.

Exempel från habiliteringscentrum:

 • Information om hereditet eller genetiska utredningar gällande närstående
 • I samband med utredningar intervjuar man anhöriga. Det är inte alltid säkert att denna information stämmer med vad patienten själv säger.
 • När den ena föräldern beskriver den andra förälderns annorlunda beteende och vårdgivaren bedömer att det är viktigt att dokumentera detta
 • När vårdpersonal anser att närståendes beteende vid besöket är avvikande och bedömer att det är viktigt att dokumentera detta i patientens journal.

I Cosmic måste alltid sökordet läggas till via Lägg till sökord. På så sätt kan man själv välja till sökordet i samtliga mallar. Både sökordet och dess innehåll filtreras bort.

Oro för att barn far illa (Cosmic)

I samband med att barn- och ungdomspsykiatriska kliniken anslöts till 1177 Journalen 2018 togs journalmallen "Oro för att barn far illa" fram.

Denna mall ligger i urvalet för BUP i Cosmic och kan användas vid behov. Hela denna mall och samtliga sökord filtreras bort och visas inte i 1177 Journalen.

Om man inte vill att diagnos- eller åtgärdskoden ska vara synlig kan man göra enligt nedanstående:

 1. Dokumentera som vanligt i journalen enligt rutin men registrera inte in några åtgärdskoder för orosanmälan i journalanteckningen eller andra koder som i detta sammanhang inte ska synas i Journalen via nätet
 2. Har patienten varit på ett mottagningsbesök är kontakten registrerad i och med ankomstregistreringen i receptionen och då kan man efter att journalen är skriven gå in via Menyn ”registrera vård” och ”registrera koder” och manuellt lägga till koden för orosanmälan (GD008) och eventuella diagnoskoder, samt DRG-gruppera kontakten.
 3. Om kontaktregistrering saknas på kontakten måste detta göras först genom att gå in i kontaktkassan Meny/Registrera vård/Vårdkontakt - Efterregistrering registrera besöket och spara. Registrera aktuella koder och DRG-gruppera.
 4. Alternativt går det också att gå via den ”vanliga kassan” och registrera en kontakt. När detta är gjort så registreras koderna i samma vy på knappen registrera koder och där matar man in koderna manuellt, hämta inte för vårdkontakten utan skriv in dem.

Undantagna verksamheter

Följande verksamheter är undantagna från att visa journalanteckningar till 1177 Journalen:

 • Barnahus
 • LSS-verksamhet
 • Rättpsykiatrin