Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare på särskilt boende enligt SoL och LSS eller korttidsenhet


Vid positivt provsvar för covid-19 hos vårdtagare på särskilt boende enligt SoL och LSS eller korttidsenhet ska smittspårning göras. Läkaren som ordinerat provet är ansvarig för att detta genomförs.

Chef för vård- och omsorgsenheten behöver vara ansvarig läkare behjälplig i smittspårningen.

Så snart en sådan situation blir känd behöver nedan åtgärder vidtas av ansvarig chef.

Kartläggning

Arbetsmaterial för smittspårning i form av underlag och kontaktlista finns på Smittskydd Vårdhygiens hemsida.

Kartlägg och upprätta snarast en lista över:

  • alla vårdtagare på enheten
  • personal som har varit i kontakt med smittad vårdtagare från och med 24 timmar före symtomdebut (oavsett om skyddsutrustning används eller inte)
  • eventuella närstående eller andra som haft kontakt med smittad vårdtagare från och med 24 timmar före symtomdebut, vid behov av hjälp kontakta smittskyddssjuksköterska för rådgivning

Information

Identifierade personer på upprättat lista informeras om att de kan ha blivit utsatta för smitta och att de ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar från sista möjliga smittotillfälle. Viktigt att inte tala om vem den sjuke individen är av sekretesskäl.

Dela ut eller maila lämpligt informationsblad:

Provtagning

Alla vårdtagare samt den personal som har varit i kontakt med smittad vårdtagare ska provtas för covid-19, oavsett symtom (förutom de som har eller haft en bekräftad covid-19 – infektion inom 6 mån).

All provtagning ordineras av läkare på ansvarig vårdcentral för boendet, efter upprättad lista för kontaktspårning. Ange ”smittspårning” i klinisk data, samt aktuellt boende. Chef ombesörjer att upprättad lista når ansvarig vårdcentral.

Provtagning av vårdtagare utförs av sjuksköterska på boendet.

Personal hänvisas till sin vårdcentral mån-fredag för provtagning. Ordination (provtagningsunderlag) ska finnas utfärdad. Personalens chef överlämnar information om:

För provtagningsinstruktioner, se Laboratoriemedicins information

Eventuella närstående eller andra som haft kontakt med sjuk vårdtagare provtas enbart om de även fortsättningsvis kommer vistas på boendet eller i annan vård- och omsorgsmiljö.  De ombeds då kontakta vårdcentral för provtagning. Ordination ska finnas utfärdad.

Upprepad provtagning

För vårdtagare med negativt provsvar upprepas provtagningen efter 3-6 dagar. Ytterligare provtagning kan bli aktuellt om symtom uppstår under inkubationstiden på 14 dagar.

För personal upprepas provtagningen endast om symtom tillkommer.

Sammanställning

Sammanställ smittspårningen i en slutrapport.

Kopia på slutrapporten skickas till Medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun samt Smittskydd Vårdhygien.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2020-12-07

Version

6.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Amelie Magnander

Dokument-ID

159333

Källa

Evolution