Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktivitetsöversikter - manual

Om Aktivitetsöversikter

Avsedd användning

Aktivitetsöversikter består av översiktsfönster som introducerats för att åskådliggöra och förenkla hanteringen av aktiviteter. Aktiviteter listas och används för att kommunicera och dokumentera planerade, pågående och utförda aktiviteter. Det är enkelt att lägga till nya aktiviteter och att bocka av och fylla i resultat vid utförandet.

Oavsett i vilken lista aktiviteterna utförs är de synkroniserade till olika moduler och plattformar i COSMIC. Listan förenklar samarbetet för en enhets olika vårdlag. Den hjälper också till att synliggöra utförda arbetsuppgifter mellan olika roller.

Egenskaper och funktioner

Aktivitetsöversikter använder funktionalitet i fönstren Att göra – Patient och i Beställning.

I fönstret Att göra – Patient visas en patients planerade, pågående och utförda aktiviteter. Från fönstret Beställning planeras nya aktiviteter för patienten.

Det är i nuläget möjligt att beställa aktiviteter av följande typer från fönstret Beställning:

 • Checklista
 • Start/stopp

Vid kommande uppgraderingar kommer det bli möjligt att beställa fler aktivitetstyper från detta fönster.

Kopplingar till andra fönster

Aktiviteter som visas i fönstret Att göra – Patient kommer också att vara tillgängliga och kan hanteras i:

 • COSMIC Nova (i List- och Patientvyn)
 • fönstret Enhetsöversikt
 • fönstret Beställning av provbundna analyser/undersökningar
 • fönstret Svar provbunden
 • fönstret Provtagningsunderlag
 • fönstret Beställning radiologi
 • fönstret Radiologisvar

Fönstret Att göra – Patient

Det här fönstret visar en patients aktuella aktiviteter på en given dag. Fönstret gör det möjligt att visa och hantera beställda aktiviteter. Det är för användaren möjligt att planera, starta, utföra och ta bort aktiviteter. Aktiviteterna följer patienten och är möjliga att nå mellan olika enheter och efter att patienten skrivits ut.

Översikt över paneler

Filter

I filterpanelen (A) är det möjligt att filtrera aktiviteter enligt följande kriterier:

 • Datum
  Dagens aktiviteter visas som förval. För att se aktiviteter som tillhör en annan dag går det att antingen välja ett specifikt datum från datumkomponenten som öppnas via ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_15h54_46.png eller navigera mellan de närmaste dagarna via ikonerna \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_15h58_09.png. För att få tillbaka till idag kan ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_15h59_05.png användas.
 • Utförande enhet
  I listan visas aktiviteter som ska utföras eller har utförts av valda enheter. Det är möjligt att se aktiviteter från fler enheter genom att lägga till dessa i filtreringen.
 • Utförare
  För att endast se aktiviteter som är tilldelade en viss utförare används listrutan Utförare. Aktiviteter som inte har en specifik utförare visas alltid.
 • Typ
  För att endast se aktiviteter av en viss typ används listrutan Typ.
 • Status
  • Aktiviteter med följande status visas som förval:
   Planerad \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h08_52.png
   Bokad \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h09_42.png
   Pågående \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h10_38.png
   Utförd \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h11_04.png
  • I listrutan Status kan aktiviteter med följande status väljas:
   Strukna, avbrutna och makulerade \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h12_30.png
 • Gruppera upprepningar
  När en aktivitet ingår i en upprepad serie visas bara den tidigast planerade aktiviteten i serien, när detta filter är påslaget. För att se alla planerade aktiviteter i serien för den valda dagen avmarkeras denna kryssruta.

Aktiviteter

Patientens aktiviteter är uppdelade i två sektioner (B), Planerade och pågående samt Avslutade. Aktiviteter visas med information om status, namn, tillägg, utförare, tid, ikon för upprepning, ikon för kommentarer samt ikon \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h22_42.png för fler alternativ.

 

I sektionen Planerade och pågående visas planerade och pågående aktiviteter för en vald dag. När listan är filtrerad på idag visas följande aktiviteter:

 • Aktiviteter planerade till idag.
 • Alla startade aktiviteter.
 • Missade aktiviteter från tidigare datum.
 • Aktiviteter utan datum och tid.

För framtida datum visas de aktiviteter som är planerade till det valda datumet.

 

I sektionen Avslutade visas alla aktiviteter som avslutats den valda dagen. Här visas de aktiviteter som utfördes, ströks, avbröts eller makulerades på valt datum.

Fönstret Beställning

Genom menyvalet Aktivitet eller via knappen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h30_26.png i fönstret Att göra – Patient öppnas fönstret Beställning.

Här är det möjligt att beställa enskilda aktiviteter eller aktiviteter grupperade i paket. Användaren kan få en översikt över de pågående beställningarna, och kan dela upp beställningarna i flera tillfällen. För varje aktivitet som ingår i beställningen är det möjligt att ange aktivitetsspecifik information. Det är också möjligt att ange den information som kommer att vara gemensam för hela beställningen. När en beställning är klar stängs dialogfönstret Beställning och de tillagda aktiviteterna visas i fönstret Att göra – Patient.

Om man inte hittar en passande aktivitet i utbudet kan man skapa en egen aktivitet genom att använda sig av fritextfältet efter att ha valt alternativet ’Alla’ i panelen till vänster.

Byta utförande enhet

När en patient har planerade eller pågående aktiviteter visas dialogfönstret Hantera aktiviteter vid följande tillfällen:

 • När patienten skrivs ut.
 • För att lägga till en förflyttning.
 • För att spara en förflyttning till en annan medicinskt ansvarig enhet.

Det möjligt att välja att byta till en annan utförande eller tillfällig enhet, detta för att säkerställa att relevanta aktiviteter följer med patienten till den nya avdelningen. Det går att behålla, stryka eller utföra aktiviteterna.

Innan aktiviteter skickas med patienten till en annan enhet är det viktigt att säkerställa att mottagande enhet använder Aktivitetsöversikter.

Instruktioner

Utföra en aktivitet

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.

2. De aktiviteter som ska utföras finns i sektionen Planerade och pågående.

3. Välj och expandera en aktivitet antingen genom att:

 • Klicka på statusikonen för aktiviteten.
 • Klicka på raden för aktiviteten eller ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h39_17.png.

4. Fyll i relevant information och klicka på knappen Utför.

5. Aktiviteten visas nu i sektionen Avslutade.

6. För att ångra en utförd aktivitet, klicka på aktivitetens ikon \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png i sektionen Avslutade.

7. Välj alternativet Ångra utför.

8. Aktiviteten flyttas tillbaka till tidigare status och visas nu i sektionen Planerade och pågående.

 

Starta en aktivitet

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.

2. I sektionen Planerade och pågående starta och expandera en planerad start/stopp-aktivitet på ett av följande sätt:

 • Klicka på statusikonen.
 • Klicka på raden eller ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h39_17.png.

3. Fyll i relevant information och klicka på knappen Starta.

4. Aktiviteten visas nu som pågående i sektionen Planerade och pågående.

5. För att ångra en startad aktivitet, klicka på aktivitetens ikon \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png.

6. Välj alternativet Ångra starta.

7. Aktiviteten flyttas tillbaka till status planerad.

 

Stryka en planerad aktivitet

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.

2. I sektionen Planerade och pågående klicka på den planerade aktivitetens ikon \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png.

3. Välj alternativet Stryk. Om aktiviteten ingår i en serie välj ett av följande alternativ:

 • Endast denna
 • Denna och alla framtida
 • Alla planerade i serien

4. I dialogen Orsak fyll i orsak till att aktiviteten stryks.

5. Klicka på knappen Stryk.

6. Aktiviteten visas nu genomstruken i sektionen Avslutade.

7. För att ångra en struken aktivitet, klicka på aktivitetens ikon \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png.

8. Välj alternativet Ångra stryk.

9. Aktiviteten flyttas tillbaka till status planerad.

 

Avbryta en pågående aktivitet

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.

2. I sektionen Planerade och pågående klicka på den pågående aktivitetens ikon \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png.

3. Välj alternativet Avbryt.

4. I dialogen Orsak fyll i orsak till att aktiviteten avbryts.

5. Klicka på knappen Avbryt aktivitet.

6. Aktiviteten visas nu genomstruken i sektionen Avslutade.

7. För att ångra en avbruten aktivitet, klicka på aktivitetens ikon \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png.

8. Välj alternativet Ångra avbryt.

9. Aktiviteten flyttas tillbaka till status pågående.

 

Makulera en aktivitet

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.

2. Klicka på ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png för en aktivitet.

3. Välj alternativet Makulera.
Om aktiviteten ingår i en serie välj ett av följande alternativ:

 • Endast denna
 • Denna och alla framtida
 • Alla planerade i serien

4. I dialogrutan Makuleringsorsak välj orsak till att aktiviteten makuleras.

5. Klicka på knappen Makulera.

6. Aktiviteten visas nu i sektionen Avslutade med ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h47_07.png.

 

Redigera en planerad eller pågående aktivitet

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.

2. I sektionen Planerade och pågående klicka på ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png för en aktivitet.

3. Välj alternativet Redigera. Om aktiviteten ingår i en serie välj ett av följande alternativ:

 • Endast denna
 • Denna och alla framtida
 • Förläng serie

4. I dialogrutan Redigera aktivitet ändra relevant information.

5. Klicka på knappen Spara.

6. Aktiviteten visas nu i sektionen Planerade och pågående med uppdaterad information.

 

Förlänga en upprepad serie

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.

2. I sektionen Planerade och pågående klicka på ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png för en upprepad aktivitet.

3. Välj alternativet förläng serie.

4. I dialogrutan Förläng serie, fyll i information om hur serien ska förlängas.

5. Klicka på knappen Spara.

6. Aktiviteten visas nu i sektionen Planerade och pågående med uppdaterad information.

 

Redigera en avslutad uppgift

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.

2. I sektionen Avslutade klicka på ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h40_41.png för en aktivitet.

3. Välj alternativet Redigera.

4. Ändra det som ska uppdateras i den expanderade raden.

5. Klicka på knappen Uppdatera.

6. Aktiviteten visas nu i sektionen Avslutade med uppdaterad information.

 

Utför en lokal analys

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.
Lokala analyser i status ’Sparad’ och ’Utskriven’ finns i sektionen för Planerade och pågående aktiviteter.

2. Välj att expandera en aktivitet av typen Lokala analyser i sektionen Planerade och pågående på ett av följande sätt:

 • Klicka på statusikonen för aktiviteten.
 • Klicka på raden för aktiviteten eller ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h39_17.png.

3. I den expanderade aktiviteten klicka på länken för att komma till fönstret Beställning provbunden.

4. Från fönstret Beställning provbunden, välj knappen Gå till svarsinmatning… för att utföra aktiviteten.

 

Se svar för lokala analyser

1.  Öppna fönstret Att göra – Patient.
Lokala analyser i status ’Delsvar finns’, ’Alla analyser besvarade’ och ’Makulerade’ visas i sektionen Avslutade.

2. Välj att expandera en aktivitet, av typen Lokala analyser, i sektionen Avslutade på ett av följande sätt:

 • Klicka på statusikonen för aktiviteten.
 • Klicka på raden för aktiviteten eller ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h39_17.png.

3.  I den expanderade aktiviteten, klicka på länken för att öppna fönstret Svar Provbunden.

 

Skicka klinisk kemi och mikrobiologi

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.
Analyser i status ’Sparad’ och ’Utskriven’ finns i sektionen för Planerade och pågående aktiviteter.

2. Välj att expandera en aktivitet i sektionen Planerade och pågående på ett av följande sätt:

 • Klicka på statusikonen för aktiviteten.
 • Klicka på raden för aktiviteten eller ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h39_17.png.

3. Klicka på länken i den expanderade aktiviteten för att komma till fönstret Provtagningsunderlag.

 

Se svar för klinisk kemi och mikrobiologi

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.
Analyser i status ’Skickad’, ’Prov mottaget på lab.’, ’Preliminärsvar’, ’Slutsvar’ eller ’Kompletterande svar’ finns i sektionen Avslutade.

2. Välj att expandera en aktivitet i sektionen Avslutade på ett av följande sätt:

 • Klicka på statusikonen för aktiviteten.
 • Klicka på raden för aktiviteten eller ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h39_17.png.

3. Klicka på länken i den expanderade aktiviteten för att komma till fönstret Svar provbunden.

 

Planerad och bokad radiologi

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.
Undersökningar i status ’Osignerad’, Signerad’, ’Skickad’, ’Mottagen’ och ’Bokad’ finns i sektionen för Planerade och pågående aktiviteter.

2. Välj att expandera en aktivitet i sektionen Planerade och pågående på ett av följande sätt:

 • Klicka på statusikonen för aktiviteten.
 • Klicka på raden för aktiviteten eller ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h39_17.png.

3. Klicka på länken i den expanderade aktiviteten för att komma till fönstret Beställning radiologi.

4. Undersökningar i status ’Skickad’, ’Mottagen’ och ’Bokad’ kan manuellt flyttas till utförd genom att klicka på knappen Markera som utförd.

 

Se svar för radiologi

1. Öppna fönstret Att göra – Patient.
Undersökningar i status ’Preliminärsvar’, ’Slutsvar’ och ’Kompletterande svar’ finns i sektionen Avslutade.

2. Välj att expandera en aktivitet i sektionen Avslutade på ett av följande sätt:

 • Klicka på statusikonen för aktiviteten.
 • Klicka på raden för aktiviteten eller ikonen \\jkp.ltjkpg.se\gem\Home04\salel1\Bilder\Screenpresso\2022-03-25_16h39_17.png.

3. Klicka på länken i den expanderade aktiviteten för att komma till fönstret Radiologisvar.

4. Undersökningar i status ’Skickad’, ’Mottagen’ och ’Bokad’ kan manuellt flyttas tillbaka till planerad eller bokad genom att högerklicka på aktiviteten och välja Ångra utför.

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ellinor Frejegård

Gäller från

2022-03-19

Version

5.0

Handlingstyp

Manual

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ellinor Frejegård

Dokument-ID

173106

Källa

Evolution