Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Systematiskt förbättringsarbete 2020


Detta är ett förtydligande till Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok 2020, avsnitt 3.19 Systematiskt förbättringsarbete.

Förbättringsarbetet ska främja vårdcentralen att bedriva innovativa insatser för att systematiskt förbättra sin verksamhet, utifrån de listade invånarnas/patienternas behov, med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv.

Arbetet bedrivs genom ständiga förbättringar och i samverkan med patienter och vårdgivare/aktörer i enhetens närhet.

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete. För att få full ersättning 2020 ska leverantören ha en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin verksamhet genom ett systematiskt förbättringsarbete inom valt förbättringsområde.

Vårdcentralen erbjuds stöd utifrån inlämnade underlag för det systematiska förbättringsarbetet genom coachning inom kvalitets- och patientsäkerhetsmetoder.

 • Kontakt - det årliga systematiska förbättringsarbetet:

Jesper Ekberg: jesper.ekberg@rjl.se

Göran Henriks: goran.henriks@rjl.se

Marita Sandqvist: marita.sandqvist@rjl.se

Vårdval: vardval@rjl.se

Viktiga datum för förbättringsarbetet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier, bedömning och ersättning för systematiskt förbättringsarbete 2020

Kriterier

Förbättringsarbetet ska främja vårdcentralen att bedriva innovativa åtgärder för att systematiskt förbättra sin verksamhet, utifrån de listade invånarnas/patienternas behov, med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv.

Grundläggande kriterier

 • Arbetet ska vara systematiskt där identifiering av problem baseras på de listade invånarnas/patienternas behov utifrån påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv.
 • Arbetet ska grunda sig på vårdcentralens ”gap”
 • Förbättringsarbetet ska stå i rimlig proportion till vårdcentralens storlek.
 • Vårdcentralens uppföljning ska fokusera på uppnådda resultat.

Förbättringsområde 2020

Årets förbättringsarbete ligger i linje med angelägna utvecklingsområden för hälso- och sjukvårdssystemet, såväl i länet som nationellt: 

 • Demografins betydelse
 • Nära vård
 • Kunskapsstyrning

Exempel på utvecklingsområden

 • Stärka invånarnas förmåga till egenvård
 • Öka användandet av digitala verktyg
 • Kroniskt sjuka (arbetsför ålder)
 • Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande
 • Psykisk hälsa

Support förbättringsarbete

 • Coachingtillfällen för det systematiska förbättringsarbetet erbjuds i samband med bedömning av aktuellt arbete för de vårdcentraler som bedömts gula eller röda, samt till övriga vid behov enligt önskemål.

Förbättringsarbetet ska redovisas skriftligt

 • A3-verktyget eller rubrikerna i A3 skall användas. https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/sidor/qulturum/a3-formularet/

Bedömning

En styrgrupp bestående av representant från primärvårdsenheten, folkhälsochef och utvecklingsdirektör ansvarar att utifrån en samlad riktmärkesstatus följa upp och bedöma behov av åtgärder utifrån vad som krävs vid respektive riktmärke.

Bedömningen graderas i grön, gul eller röd.

 • Grön innebär godkänd
 • Gul innebär att kompletteringar krävs. Vårdcentralen tar själv vid behov kontakt för stöd och coachning.
 • Röd innebär icke godkänd. Vårdcentralen kontaktas för stöd och coachning.

Det valda förbättringsarbetet ska för varje vårdcentral beskrivas utifrån delarna i projektplan, se nedan. Beskrivningen mejlas till vardval@rjl.se inför varje riktmärke.

Riktmärke 1: Inlämning av projektplan A3 (senast 15 februari 2020)

A. Val av förbättringsområde

Valt förbättringsområde ska uppfylla de grundläggande kriterierna samt utgå från förbättringsområde 2020, enligt ovan.

B. Bakgrund

 • Beskriv varför detta förbättringsområde är valt? Varför just nu? Samt hur det relaterar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv utifrån den listade befolkningens behov.

C. Övergripande mål

Ange:

 • vad ska uppnås
 • ange mätbara mål
 • målen ska vara tidsatta
 • behövs delmål?

D. Nuläge

 • Beskriv nuvarande situation för valt förbättringsområde, hur arbetar vårdcentralen idag. Redogör för nuvarande resultat/mätvärden för valt område (baslinjemätning).

E. Analys av nuläge

 • Beskriv vilka orsakerna är till att nuvarande resultaten ser ut som de gör. Varför når ni inte målbilden?
 • Ange idéer och framgångsfaktorer för att nå målet.

F. Prioritering av förändringar som ska testas

 • Skriv ner vilka av idéerna/förändringarna som är prioriterade och ska testas, utgå från er analys av nuläget.

Dokument med beskrivning av A-F mejlas till vardval@rjl.se senast 15/2 2020.

Regionens bedömning riktmärke 1

Grön = godkänd beskrivning finns för A, B, C, D, E, F.

Gul = godkänd beskrivning finns endast för delar av A-F.

Röd = godkänd beskrivning saknas för merparten av A-F.

 

Riktmärke 2: Inlämning av färdigt förbättringsarbete (senast 1 december 2020)

Analys och summering inför inlämning av färdigt förbättringsarbete

G. Stegen A-F ska vara väl beskrivna

H. Analys och resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet

 • Gör en analys gällande vilken omfattning och hur de testade förändringarna har påverkat resultaten.
 • Mätningar - redovisa resultat för de testade förändringarna, jämför dessa resultat med er baslinjemätning och övergripande mål samt eventuella delmål. Sammanställ resultaten från flera mätpunkter i en tabell eller ett diagram.
 • Finns det andra effekter?

I. Summering

 • Utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna.
 • Kort sammanfattning av förbättringsarbetet genom att besvara:

- Vad gjorde ni?

- Hur gjorde ni?

- Vilka tips ger ni till annan vårdcentral som vill göra liknande arbete?

Dokument med beskrivning av A-I mejlas till vardval@rjl.se senast 1/12 2020.

Regionens bedömning riktmärke 2

Grön = godkänd beskrivning finns för A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Gul = godkänd beskrivning finns endast för delar av A-I.

Röd = godkänd beskrivning saknas för merparten av A-I.

 

Redovisning av förbättringsarbete på Utvecklingskraft maj 2021

 • Vårdcentralerna sänder in aktuell poster till vardval@rjl.se senast 1 maj för att publiceras på webben inför Utvecklingskraft i maj 2021.
 • Samtliga vårdcentraler är på plats på Utvecklingskraft och förevisar uppdaterade postrar i entréhallen under båda dagarna.
 • Ett antal vårdcentralerna ges möjlighet att redovisa i seminarieform på Utvecklingskraft i maj 2021.
 • Primärvårdens Utvecklingsstjärna utses genom röstning. Alla besökare ges möjlighet att rösta fram årets Utvecklingsstjärna.

Ersättning

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete 2020 är 20 kronor per invånare och år. Ersättningen utbetalas fördela på två tillfällen.

 • Delutbetalning - i mars 2020 efter godkänd projektplan A3, inlämnad senast 15/2 2020 enligt riktmärke 1. 
  Om riktmärke 2 - inlämning av färdigt förbättringsarbete 15 december 2020, ej uppfylls, kan delutbetald ersättning från mars 2020 återkrävas.
 • Slututbetalning - i juni 2021, efter redovisning på Utvecklingskraft maj 2021.

 

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Marita Sandqvist

Gäller från

2019-12-13

Version

2.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Marléne Svensk

Dokument-ID

136807

Källa

Evolution