Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende


Bakgrund

Covid-19 är en infektion orsakad av ett nytt coronavirus som heter SARS-CoV-2. Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom såsom hosta, halsont, snuva och feber, men en del blir allvarligt sjuka med andnöd och andningssvårigheter. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall. Symtombilden är varierande och det är inte ovanligt att den äldre uppvisar diffusa symtom som ett förändrat beteende, trötthet, yrsel eller förvirring.

Covid-19 smittar i huvudsak från person till person via droppsmitta. Det innebär att viruset sprids genom små droppar och sekret från luftvägarna när en person hostar, nyser eller vid nära kontakt mellan personer. En person som står nära kan få virus i ögon, näsa och mun och bli smittad. Droppar som fallit ned på ytor, föremål eller utrustning kan också föras vidare därifrån, oftast via händerna. Viruset är inte luftburet, men under vissa medicinska procedurer i luftvägarna kan viruset spridas via aerosol (se nedan).

Inkubationstiden varierar mellan 2-14 dagar, vanligen 5 dagar. Smittsamheten börjar framförallt i samband med att en person får symtom, men kan även ske strax innan symtom bryter ut.

Smittsamheten är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet.

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet ses i dokumentet, Smittfriförklaring

Vårdtagare med nytillkomna symtom där covid-19 kan misstänkas

Vårdtagare som akut insjuknar i luftvägsinfektion och/eller feber eller andra symtom där covid-19 kan misstänkas, ska vistas i sin lägenhet/rum med stängd dörr och bedömas av sjuksköterska.

Om vårdtagare med symtom på covid-19 vårdas på flerbäddsrum på korttidsenhet, flyttas vårdtagaren till eget rum om möjligt. Eventuell samvårdad vårdtagare räknas som exponerad för smitta. Vid ett positivt provsvar likställs hen med hushållskontakt till ett bekräftat fall.

Tillämpa basala hygienrutiner och komplettera med skyddsutrustning vid vårdtagarnära arbete, se skärpta hygienrutiner.

Skärpta hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner med noggrann handhygien! Handdesinfektionsmedel avdödar coronavirus. Risken att utsättas för smitta är störst när vårdtagaren hostar, nyser eller vid moment som innebär risk för aerosolbildning.

Vid vårdtagarnära arbete inom 2 meter används skydd mot droppar, vilket innebär:

 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
 • Vätskeavvisande munskydd (IIR)
 • Plastförkläde av engångstyp (utan ärm). Långärmat plastförkläde används vid moment med risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar

 

Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor ska skyddshandskar användas. Handskar ska bytas mellan olika vård- och omsorgsmoment. Desinfektera händerna före och efter användning av handskar.

Ingen skyddsutrustning behövs där man som personal håller mer än 2 meters avstånd till vårdtagaren.

 

Vid moment som innebär risk för aerosolbildning (såsom vid trakeostomivård, icke invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), hjärt-lung-räddning, behandling med hostmaskin, provtagning från nedre luftvägar, sugning i luftvägarna) används följande skydd för ansiktet:

 • Andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3
 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon Observera att flertalet av andningsskydden inte är vätskeresistenta (IIR). De behöver då användas tillsammans med ett visir som täcker hela ansiktet.

 

Munskydd/andningsskydd ska sättas på så att det täcker både näsa och mun. Skydden är engångsprodukter och ska slängas direkt efter användning.

Alla andningsskydd passar inte alla. Vid påtagning av andningsskydd ska tillpassningskontroll utföras för att säkerställa att det inte finns glipor mellan hud och andningsskydd där luft kan ta sig förbi utan att filtreras.

-Andningsskydd utan ventil – kupa båda händerna runt masken och andas ut kraftigt
-Andningsskydd med ventil – kupa båda händerna runt masken och andas in kraftigt

Vid läckage; korrigera näsbygeln, masken och/eller banden och kontrollera igen. Var vaksam på att inte stöta till andningsskyddet efter tillpassning.

OBS! Skyddsfaktorn av ett andningsskydd minskar kraftigt om användaren har skäggstubb eller skägg!

Efter att det aerosolbildande momentet har avslutats behöver rummet vädras ur innan man kan vara där eller beträda rummet utan andningsskydd. Vädringen sker genom att fönstret hålls öppet på vid gavel i 5 minuter (Obs! Rums-/lägenhetsdörr ska hållas stängd medan vädring pågår).

Avklädningsrutin

Om handskar använts tas de av först. Sprita händerna. Därefter tas plastförklädet/engångsskyddsrocken av. Händerna och underarmar spritas innan visir/skyddsglasögon tas av och därefter igen innan munskydd tas av. Vid moment där andningsskydd har använts tas detta av utanför rummet. Händerna spritas igen när all skyddsutrustning är avtagen. Om visir eller skyddsglasögon för flergångsbruk används ska de desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider.

Checklista för avklädning

Instruktioner till vårdtagare

Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i armvecket eller i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och i omgivningen. Använt papper läggs direkt i avfallspåse. Informera om och se till att vårdtagaren får möjlighet eller hjälp till att tvätta händerna ofta. Uppmana vårdtagaren att även använda handsprit.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med symtom (även milda) vistas i eget rum/lägenhet med egen toalett och dusch samt stängd dörr. Vårdtagaren ska undvika sociala kontakter med andra så länge som smittsamhet föreligger d.v.s. inte vistas i allmänna utrymmen eller delta i gemensamma aktiviteter.

Mathantering och disk

Servera vårdtagare med symtom mat i sitt rum/lägenhet. Disk ska ställas direkt i diskmaskin. Torka av bricka direkt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Städning, rengöring och desinfektion

Ytor och föremål förorenas lätt i vårdtagarens närhet, framförallt när denne hostar och nyser. Det är viktigt att rengöra och desinfektera tagytor som berörs av personal och vårdtagares händer regelbundet för att minska mängden virus i miljön.

Om vårdtagaren inte befinner sig i rummet eller bedöms vara smittfri behöver städande personal inte använda någon skyddsutrustning utöver den som används vid vanlig städning. I annat fall används samma skyddsutrustning av den som städar som vid vård och omsorg, se skärpta hygienrutiner.

Städutrustning rengörs och desinfekteras efter varje användning. Mopp och flergångsstäddukar tvättas i lägst 60 grader.

Daglig städning

Desinfektera tagytor som exempelvis handtag på hjälpmedel, säng och sängbord, toalettsits, spolknapp, kranar och dörrhandtag i vårdtagarens rum/lägenhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Gör punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider vid spill av kroppsvätskor.

Utökad daglig städning vid utbrott
Desinfektera tagytor som ledstänger, hissknappar och dörrhandtag i gemensamma utrymmen och personalutrymmen minst en gång om dagen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Bearbeta ytorna mekaniskt.

Slutstädning

Slutstädning utförs:

 • efter smittfriförklaring
 • efter flytt från rum/lägenhet
 • då vårdtagare avlidit

Desinfektera tagytor i rum/lägenhet och hygienutrymme samt hjälpmedel med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider som vid daglig städning.

Städa övriga ytor och golv med allrengöringsmedel och vatten.

Byt sängkläder och handdukar.

Verksamheten ansvarar för att smittstädning utförs innan närstående hämtar möbler och vårdtagarens tillhörigheter då denne avlidit. Kontakta gärna Vårdhygien för mer information.

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel

Rengör och desinfektera flergångsartiklar och utrustning som tål värmedesinfektion i spol- och diskdesinfektor efter användning. I annat fall rengör och desinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning bör om möjligt vara vårdtagarbundna. Rengör och desinfektera hjälpmedel och utrustning som delas mellan varje vårdtagare med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Tvätt

Sortera och hantera tvätten i vårdtagarens rum/lägenhet. Lägg ingen tvätt på golvet eller på inredning som möbler. Bär till tvättstugan på lämpligt sätt, använd exempelvis tvättkorg. Placera tvätten direkt i tvättmaskin. Smutstvätt som är förorenad med kroppsvätskor och textilier som tvättas i lägre än 60 grader, tvättas separat från annan vårdtagares tvätt.

Rengör vred och tagytor på tvättmaskinen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter att smutstvätten placerats i tvättmaskinen.

Tvätt som skickas till tvätteri hanteras enligt tvätteriets lokala anvisning.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i plastpåse och förslut den i rummet/lägenheten. Använd dubbla påsar om det finns risk för läckage. Hantera sedan avfallspåsarna på vanligt sätt.

Besökare

Besök till boende med misstänkt eller konstaterad smitta ska undvikas. Om särskilda omständigheter finns för besök ska åtgärder vidtas så besök kan ske på ett säkert sätt. Besökare ska undvika närkontakt. Besökare instrueras att hålla avstånd och uppmanas till god handhygien. Om besökare deltar i vård och omsorg ska de erbjudas samma skyddsutrustning som personal använder vid vårdtagarnära arbete.

Vårdtagare utan symtom, som är hushållskontakt till bekräftat fall av covid-19

Vårdtagare utan symtom som bor eller har bott tillsammans med person som har covid-19 ses som hushållskontakt. Det föreligger stor risk att vårdtagaren insjuknar med symtom.

Se smittskyddsblad covid-19, hushållskontakter

Vårdtagare utan symtom ses som ett misstänkt fall (smittsam) i upp till 7 dagar efter att det bekräftade fallet tog sitt prov. Därefter ses vårdtagare utan symtom som inte smittsam. Risk kvarstår att insjukna i ytterligare 7 dagar.

Tillämpa vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterad covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende med fokus på skärpta hygienrutiner under de första 7 dagarna. Därefter tillämpas basala hygienrutiner.

Exponerad vårdtagare ska om möjligt vistas i sitt rum/lägenhet tills 14 dagar gått från senast möjliga exponering med bekräftat fall av covid-19. Det vill säga undvika sociala kontakter med andra.

Vårdtagaren observeras och bedömning med fokus på infektionssymtom görs vid insats under 14 dagar från senaste möjliga kontakten med smittsam person.

Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

 

Vårdtagare utan symtom, som är närkontakt till bekräftat fall av covid-19

Exponerad vårdtagare utan symtom är inte smittsam, men löper risk att insjukna.

Tillämpa basala hygienrutiner.

Exponerad vårdtagare ska om möjligt vistas i sitt rum/lägenhet tills 14 dagar gått från senast möjliga exponering med bekräftat fall av covid-19. Det vill säga begränsa sina sociala kontakter med andra.

Vårdtagaren observeras och bedömning med fokus på infektionssymtom görs dagligen under 14 dagar från senaste möjliga kontakten med smittsam person.

Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

Överflyttning till annan enhet/vårdform

Informera mottagande enhet om vårdtagaren har misstänkt eller konstaterad covid-19.

Vid överrapportering från annan vårdform, exempelvis sjukhuset, efterfråga alltid om vårdtagaren kan ha varit i kontakt med ett bekräftat fall av covid 19. Om ja, i så fall efterfråga när sista kontakten var, på vilket sätt och agera enligt stycket ovan.

Smittsam vårdtagare som skrivs ut från sjukhus och har behov av korttidsplats ska beredas plats om möjligt på särskild covid-enhet.

Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta ska inte flytta in på särskilt boende. Inflyttning kan först bli aktuell när vårdtagaren blivit smittfriförklarad.

Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta kan flytta från korttidsenhet till ordinärt boende.

Inflyttning av ny vårdtagare till särskilt boende eller växelvård bör inte ske då misstänkt eller konstaterad smitta finns på enheten. Flytten bör då skjutas fram tills alla sjuka på enheten är friskförklarade.

Transport

Vårdtagare med vårdbehov under resan transporteras med ambulans. Vårdbehovet avgörs av ansvarig läkare. Ange covid-19 vid beställning.

Vårdtagare utan vårdbehov under resan till/från sjukhus, mellan hemmet och boende samt mellan olika boenden transporteras med Serviceresors specialfordon. Resan beställs via Serviceresor. Ange specialfordon covid-19.

Vanlig taxi eller allmänna kommunikationsmedel ska inte användas.

Begränsningar på boendet

Vidta ytterligare begränsande åtgärder för samtliga vårdtagare på enheten, redan vid ett konstaterat fall:

 • Låt den som är sjuk vistas i sitt rum/lägenhet
 • Uppmana alla vårdtagare på enheten att vistas så mycket som möjligt i eget rum/lägenhet
 • Samtliga vårdtagare serveras sina måltider om möjligt i sina rum/lägenheter eller sitter med väl avstånd till varandra
 • Minimera vistelse i gemensamma utrymmen
 • Begränsa antalet vårdtagare att vistas i gemensamt utrymme samtidigt till så få som möjligt

Personal

Avdela om möjligt särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till vårdtagare med symtom dag och natt. Samma personal bör inte hjälpa vårdtagare som inte har symtom. Samordna vård- och omsorgsinsatser för att begränsa antalet personalkontakter.

Omvårdnadspersonal bör inte arbeta på olika enheter under samma arbetspass.

Provtagning (screening) inför inflyttning och utskrivning

Provtagning rekommenderas på vårdtagare (utom de som har eller haft en bekräftad covid-19-infektion inom 6 mån) vid:

 • Inflyttning
 • Utskrivning från sjukhusvård
 • Överflyttning från korttidsenhet till särskilt boende för äldre
 • Växelvård

Provtagning utförs helst så att svar föreligger vid inflyttning/överflyttning. Prov ska inte vara äldre än två dygn vid utskrivning från sjukhus. Övrig screening utförs mån-fredag.

Vid avsaknad av ett första aktuellt provsvar hänvisas vårdtagaren att vistas i eget rum/lägenhet i väntan på provsvar. Personal tillämpar basala hygienrutiner.

Upprepad provtagning sker efter 3-6 dagar vid ett första negativt provsvar.

Se särskild rutin, Utökad provtagning (screening) för covid-19 vid utskrivning från sjukhusvård, in- och överflyttning inom kommunal vård och omsorg

Smittspårning vid nyupptäckta fall

Vid ett nyupptäckt fall hos vårdtagare ska en smittspårning göras. Denna inkluderar provtagning av alla vårdtagare och personal, oavsett symtom.

Se särskild rutin, Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare på särskilt boende enligt SoL och LSS eller korttidsenhet

Omhändertagande av avliden

Tillämpa basala hygienrutiner. Vid risk för kontamination av arbetsdräkt, använd plastförkläde. Vid risk för kontakt med kroppsvätskor, använd handskar. Vid risk för skvätt och stänk mot ansiktet använd visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon och vätskeavvisande munskydd (IIR).

Kontakt med bårhus och överlämning sker på vanligt sätt enligt lokala rutiner. Bårhusjournalen märks med misstänkt eller bekräftad smitta.

Visning av kroppen sker där det anses mest lämpligt, på enheten eller i bårhus. Vid visning av avliden uppmanas närstående och besökare att sprita händerna direkt efter eventuell kontakt med kroppen. Pussar bör undvikas.

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2020-12-11

Version

18.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

144248

Källa

Evolution