Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

Covid-19 är en infektion orsakad av viruset SARS-CoV-2. Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom såsom hosta, halsont, snuva och feber, men en del blir allvarligt sjuka med andnöd och andningssvårigheter. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall. Symtombilden är varierande och det är inte ovanligt att den äldre uppvisar diffusa symtom som ett förändrat beteende, trötthet, yrsel eller förvirring.

Covid-19 smittar i huvudsak vid nära kontakt mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. Viruset sprids till omgivningen när en infekterad person pratar, sjunger, hostar, nyser eller andas ut dessa droppar. Storleken på dropparna kan variera, där vissa snabbt faller ned till marken, på ytor eller föremål, medan mindre droppar kan stanna kvar samt röra sig längre i luften. En person kan smittas genom att andas in virus eller få virus i ögon, näsa och mun genom beröring med orena händer. Att vistas i små och trånga utrymmen över tid innebär således en risk för smittspridning.

Vid vissa medicinska procedurer i luftvägarna kan viruset spridas via aerosol (se nedan).

Inkubationstiden varierar mellan 2-14 dagar, vanligen 2-4 dagar. Smittsamheten börjar framförallt i samband med att en person får symtom, men kan även ske strax innan symtom bryter ut. Smittsamheten är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet.

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet ses i dokumentet, Smittfriförklaring

Vårdtagare med nytillkomna symtom där covid-19 kan misstänkas

Vårdtagare som insjuknar i luftvägsinfektion och/eller feber eller andra symtom där covid-19 kan misstänkas, ska vistas i sin lägenhet/rum med stängd dörr och bedömas av sjuksköterska.

Provtagning vid covid-19

Om vårdtagare med symtom på covid-19 vårdas på flerbäddsrum på korttidsenhet, flyttas hen till eget rum snarast, om möjligt. Eventuell samvårdade vårdtagare räknas som extra utsatt för smitta och bör begränsa sina kontakter med andra på boendet i väntan på den insjuknades provsvar. Vid ett positivt provsvar hos den som insjuknat rekommenderas följande för samvårdade vårdtagare:

 • bör fortsätta begränsa sina kontakter med andra personer på boendet, d.v.s. avstå gruppaktiviteter och samlingar under 5 dagar efter att vårdtagaren samvårdats  med någon med covid-19
 • informera och uppmana vårdtagaren att vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från exponeringstillfället.
 • provta för covid- 19 om symtom tillkommer.

Personal tillämpar basala hygienrutiner.

Skärpta hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner med noggrann handhygien. Utöver det gäller dessutom nedanstående rutiner:

Andningsskydd (av typen FFP2, FFP3, N95, KN95) i kombination med visir eller skyddsglasögon;

 • vid vårdtagarnära arbete inom 2 meter om vårdtagaren haft symtom kortare tid än en vecka (gäller både vid konstaterade fall av covid-19 och där det finns stark misstanke d.v.s typiska symtom, särskilt om det finns känd exponering). Andningsskydd behövs inte vid enstaka kortvariga (< 15 min) arbetsmoment nära vårdtagaren, då används vätskeavvisande munskydd IIR.
 • vid ett misstänkt utbrott på en enhet (2 eller fler fall bland vårdtagare inom en vecka). Andningsskydd används hos alla vårdtagare vid nära kontakt till dess att det gått 5 dagar från det senaste fallet.
 • vid moment som innebär risk för aerosolbildning (t.ex. trakeostomivård, icke invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), hjärt-lung-räddning, behandling med hostmaskin, provtagning från nedre luftvägar, sugning i luftvägarna).

Observera att flertalet av andningsskydden inte är vätskeresistenta (IIR). De behöver då alltid användas tillsammans med ett visir som täcker hela ansiktet.

Munskydd IIR i kombination med visir eller skyddsglasögon;

 • hos vårdtagare med konstaterad covid-19 efter den första sjukdomsveckan fram tills hen är smittfriförklarad.

Munskydd/andningsskydd ska sättas på så att det täcker både näsa och mun. Skydden är engångsprodukter och ska slängas direkt efter användning.

Alla andningsskydd passar inte alla. Användaren ska vara väl förtrogen med hur andningsskyddet används. Vid påtagning av andningsskydd ska tillpassningskontroll utföras för att säkerställa att det inte finns glipor mellan hud och andningsskydd där luft kan ta sig förbi utan att filtreras. I vissa fall kan en tillpassare behövas för att få en optimal passform på andningsskyddet.

Instruktion för påtagning och tillpassning av andningsskydd

Handskar och plastförkläde

 • Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor ska skyddshandskar användas i enlighet med basala hygienrutiner. Handskar ska bytas mellan olika vård- och omsorgsmoment. Desinfektera händerna före och efter användning av handskar.
 • Plastförkläde (utan ärm) används i enlighet med basala hygienrutiner då arbetskläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Långärmat plastförkläde används vid moment med risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar.

Avklädningsrutin

Om handskar använts tas de av först. Sprita händerna. Därefter tas plastförklädet/engångsskyddsrocken av. Händerna och underarmar spritas innan visir/skyddsglasögon tas av och därefter igen innan munskydd tas av. Vid moment där andningsskydd har använts tas detta av utanför rummet. Händerna spritas igen när all skyddsutrustning är avtagen. Om visir eller skyddsglasögon för flergångsbruk används ska de desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider.

Checklista för avklädning

Instruktioner till vårdtagare

Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i armvecket eller i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och i omgivningen. Använt papper läggs direkt i avfallspåse. Informera om och se till att vårdtagaren får möjlighet eller hjälp till att tvätta händerna ofta. Uppmana vårdtagaren att även använda handsprit.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med symtom (även milda) vistas i eget rum/lägenhet med egen toalett och dusch samt stängd dörr. Vårdtagaren ska undvika kontakter med andra så länge som smittsamhet föreligger d.v.s. inte vistas tillsammans med andra i allmänna utrymmen eller delta i gemensamma aktiviteter.

Mathantering och disk

Servera vårdtagare med symtom mat i sitt rum/lägenhet. Disk ska ställas direkt i diskmaskin. Torka av bricka direkt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Städning, rengöring och desinfektion

Ytor och föremål förorenas lätt i vårdtagarens närhet, framförallt när denne hostar och nyser. Det är viktigt att rengöra och desinfektera tagytor som berörs av personal och vårdtagares händer regelbundet för att minska mängden virus i miljön.

Om vårdtagaren inte befinner sig i rummet eller bedöms vara smittfri behöver städande personal inte använda någon skyddsutrustning utöver den som används vid vanlig städning. I annat fall används samma skyddsutrustning av den som städar som vid vård och omsorg, se skärpta hygienrutiner.

Städutrustning rengörs och desinfekteras efter varje användning. Mopp och flergångsstäddukar tvättas i lägst 60 grader.

Daglig städning

Desinfektera tagytor som exempelvis handtag på hjälpmedel, säng och sängbord, toalettsits, spolknapp, kranar och dörrhandtag i vårdtagarens rum/lägenhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Gör punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider vid spill av kroppsvätskor.

Utökad daglig städning vid utbrott
Desinfektera tagytor som ledstänger, hissknappar och dörrhandtag i gemensamma utrymmen och personalutrymmen minst en gång om dagen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Bearbeta ytorna mekaniskt.

Slutstädning

Slutstädning utförs:

 • efter smittfriförklaring
 • efter flytt från rum/lägenhet
 • då vårdtagare avlidit

Desinfektera tagytor i rum/lägenhet och hygienutrymme samt hjälpmedel med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider som vid daglig städning.

Städa övriga ytor och golv med allrengöringsmedel och vatten.

Byt sängkläder och handdukar.

Verksamheten ansvarar för att smittstädning utförs innan närstående hämtar möbler och vårdtagarens tillhörigheter då denne avlidit. Kontakta gärna Vårdhygien för mer information.

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel

Rengör och desinfektera flergångsartiklar och utrustning som tål värmedesinfektion i spol- och diskdesinfektor efter användning. I annat fall rengör och desinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning bör om möjligt vara vårdtagarbundna. Rengör och desinfektera hjälpmedel och utrustning som delas mellan varje vårdtagare med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Tvätt

Sortera och hantera tvätten i vårdtagarens rum/lägenhet. Lägg ingen tvätt på golvet eller på inredning som möbler. Bär till tvättstugan på lämpligt sätt, använd exempelvis tvättkorg. Placera tvätten direkt i tvättmaskin. Smutstvätt som är förorenad med kroppsvätskor och textilier som tvättas i lägre än 60 grader, tvättas separat från annan vårdtagares tvätt.

Rengör vred och tagytor på tvättmaskinen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter att smutstvätten placerats i tvättmaskinen.

Tvätt som skickas till tvätteri hanteras enligt tvätteriets lokala anvisning.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i plastpåse och förslut den i rummet/lägenheten. Använd dubbla påsar om det finns risk för läckage. Hantera sedan avfallspåsarna på vanligt sätt.

Besökare

Besök till vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta bör undvikas. Vid eventuellt besök ska åtgärder vidtas så det kan ske på ett säkert sätt:

 • besök sker i vårdtagarens rum/lägenhet
 • besökare rekommenderas undvika närkontakt och uppmanas till god handhygien
 • besökare som deltar i vård och omsorg ska erbjudas samma skyddsutrustning som personal använder vid vårdtagarnära arbete

Personal

Sträva efter att avdela omvårdnadspersonal till att enbart ge vård och omsorg till vårdtagare med covid-19 så att det finns tillräcklig tid för på- och avklädning av skyddsutrustning. Samordna vård- och omsorgsinsatser för att begränsa antalet personalkontakter.

Omvårdnadspersonal bör inte arbeta på olika enheter under samma arbetspass.

Smittspårning vid nyupptäckta fall

Från och med 15 mars 2023 är smittspårningsplikten för covid-19 borttagen. Men vid två eller fler nyupptäckta fall rekommenderas kontakt med Vårdhygien, för att i dialog utföra en utbrottsutredning.

Begränsande åtgärder vid utbrott på särskilt boende för äldre

Vidta begränsande åtgärder på enheten vid ett misstänkt utbrott (2 eller fler fall bland vårdtagare):

 • Uppmana alla vårdtagare på enheten att vistas så mycket som möjligt i eget rum/lägenhet
 • Samtliga vårdtagare på enheten serveras om möjligt sina måltider i sina rum/lägenheter eller sitter med mycket gott avstånd till varandra
 • Minimera vistelse i gemensamma utrymmen
 • Begränsa antalet vårdtagare att vistas i gemensamt utrymme samtidigt till så få som möjligt
 • Håll avstånd mellan alla personer som vistas i verksamhetens olika lokaler
 • Ställ in gruppaktiviteter och gemensamma samlingar på aktuell enhet
 • Utöka städning på enheten och inför desinfektion av tagytor i gemensamma utrymmen och personalutrymmen
 • Informera besökare om pågående utbrott

Överflyttning till annan enhet/vårdform

Informera mottagande enhet om att vårdtagaren har misstänkt eller konstaterad covid-19, samt om hen bor eller bott tillsammans med någon eller träffat någon som är sjuk där covid- 19 kan misstänkas.  Informera även om det pågår ett utbrott på enheten.

Överflyttning till korttidsenhet från sjukhus

Smittsam vårdtagare som skrivs ut från sjukhus ska beredas plats i eget rum/lägenhet med eget hygienutrymme. Vid utskrivning bör eventuellt särskild risk för smittspridning beaktas exempelvis vårdtagare som har svårt att hålla avstånd till andra.

I samband med pågående utbrott på korttidsenhet bör en bedömning göras i varje enskilt fall om överflyttning från sjukhus kan genomföras. Möjligheten till vistelse i eget rum/lägenhet, att hålla avstånd till andra samt vårdtagarens kognitiva förmåga är saker att beakta. Kontakta gärna vårdhygien för stöd i bedömning.

Nyinflyttning eller växelvård på särskilt boende

Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta bör inte flytta in på särskilt boende om möjligt. Nyinflyttning bör först bli aktuell när vårdtagaren blivit smittfriförklarad.

Inflyttning av ny vårdtagare till särskilt boende eller växelvård bör i möjligaste mån inte ske vid pågående smittspridning på enheten. Flytten bör då skjutas fram tills inga nyinsjuknanden skett under den senaste veckan.

Transport

Samtransportera inte smittsam vårdtagare tillsammans med andra. Informera vid beställning av sjukresa om att vårdtagaren har en pågående luftvägsinfektion. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om vilken smitta patienten eventuellt bär på.

Uppmana vårdtagare att hosta och nysa i papper. Om vårdtagaren tolererar att använda munskydd kan det med fördel erbjudas och skickas med. 

Omhändertagande av avliden

Tillämpa basala hygienrutiner. Vid risk för kontamination av arbetsdräkt, använd plastförkläde. Vid risk för kontakt med kroppsvätskor, använd handskar. Vid risk för stänk mot ansiktet använd visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon och vätskeavvisande munskydd (IIR).

Kontakt med bårhus och överlämning sker på vanligt sätt enligt lokala rutiner. Bårhusjournalen märks med misstänkt eller bekräftad smitta.

Visning av kroppen sker där det anses mest lämpligt, på enheten eller i bårhus. Vid visning av avliden uppmanas närstående och besökare att sprita händerna direkt efter eventuell kontakt med kroppen. Pussar bör undvikas.

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2023-03-15

Version

35.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

144248

Källa

Evolution