Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Specialiseringsutbildning (ST) för läkare i allmänmedicin


Detta är förtydligande till Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok 2020, avsnitt 3.18 Utbildning och forskning samt 6.6 Särskild ersättning, Utbildning – ST-läkare.  Fastställt av primärvårdsenheten.

 

Region Jönköpings län, nedan kallad regionen, har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Regionen kan uppdra till av regionen godkänd vårdcentral att fullgöra hela eller delar av utbildningen. Regionen utser och finansierar studierektorer för ST-läkare.

Studierektorer

Regionens studierektorer är ett stöd för verksamhetschefer, handledare och ST-läkare.

Regionens studierektorer ska, tillsammans med huvudhandledare på vårdcentralen och ST -läkare, planera för och samordna ST-tjänstgöringen. ST-läkaren ska få en allsidig erfarenhet av verksamhetsområdet enligt gällande lagar, Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och regionens policy och målbeskrivningar.

Vårdcentralen ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Läkarnas specialisttjänstgöring” (SOSFS 2008:17 respektive SOSF 2015:8).

 ST-läkaren ska delta i Region Jönköpings läns utbildningar och seminarier som ordnas av regionens studierektorer. Studierektorn kan besluta om avsteg när särskilda skäl föreligger.

Studierektorernas roll är att:

  • Regelbundet följa upp och kvalitetssäkra utbildningsplatser för ST-läkare.
  • Informera berörd verksamhetschef och regionens primärvårdssenhet om eventuella avvikelser.
  • Ge utlåtanden om vårdcentralen som utbildningsplats inför anställning av ST-läkare.
  • Vid behov ge råd till vårdcentralen vid rekrytering av ST-läkare.
  • Informera nyanställda ST-läkare om ST-utbildningen.
  • Fortlöpande kontrollera att utbildningen genomförs enligt Regionens ST-koncept. Detta sker genom direkt kontakt med handledare och ST-läkare och/eller genom ”bredvidgång” hos ST-läkaren.
  • Samverka med studierektorer för AT-läkare om placering inom primärvården.

Vårdcentralens ansvar

Vårdcentralen ska för utbildningsuppdraget ha minst två verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa ska vara utsedd handledare och ha genomgått Region Jönköpings läns handledarutbildning. För att vara handledare krävs minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation. Vårdcentralen ska aktivt samverka med regionens studierektorer och huvudhandledare samt upprätta ett av studierektorn godkänt ST-kontrakt.

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt avsnitt 2.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop.

 

Vårdcentralen står för alla kostnader som är förenade med ansvaret för en ST-läkare. Vårdcentralen anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska vara tillsvidare och vårdcentralen avlönar ST-läkaren under hela specialisttjänstgöringen.

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen med placering inom sluten sjukvård ska eventuella jourer avlönas av den organisation där ST-läkaren tjänstgör.

Ansökan om utbildningsuppdrag och ersättning för ST-läkare

Grundkravet för att anställa en ST-läkare inom allmänmedicin är att vårdcentralen har minst 2 verksamma specialister inom allmänmedicin där minst en av dessa är utsedd att vara handledare.

Steg 1

Vårdcentralen ansöker om fortbildningsuppdrag för ST-läkare genom att fylla i blanketten ”Fortbildningsuppdrag och ersättning för läkare - ansökan”.

Originalansökan skickas tillsammans med kopia på ST-läkarens påskrivna anställningsavtal samt kopia av legitimationsbevis till studierektorn för utlåtande. Därefter skickas ansökan till primärvårdsenheten för handläggning av ärendet. 

Steg 2

Primärvårdsenheten diarieför ärendet och upprättar därefter ett avtal om ersättning för ST-läkare mellan Region Jönköpings län och vårdenheten.

Steg 3

Avtalet skickas till vårdcentralen som kontrollerar att uppgifterna under punkterna 1.2  och 1.3 är korrekta. Avtalet skrivs ut i två exemplar, undertecknas av verksamhetschefen och skickas tillbaka till primärvårdsenheten för påskrift av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Steg 4

När avtalen är undertecknade av båda parter skickas ett avtal till berörd vårdcentral och ett avtal arkiveras hos primärvårdsenheten.

När ST-läkare byter vårdcentral räknas det som ny anställning. Studierektorerna uppmanas att informera den nya vårdcentralen om att ansöka om ersättning så att ersättning inte uteblir.

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med upp till 12 månader.

Vid begäran från vårdcentralen om ersättning utöver sextio månader avgörs detta av primärvårdsenheten i samråd med studierektor.

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mats Bojestig

Gäller från

2020-01-01

Version

6.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Marléne Svensk

Dokument-ID

117188

Källa

Evolution