Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Visir - Förtydligande av rutinen om visir för att skydda patienter mot covid-19 inom Region Jönköpings län


Visir kan användas som en extra smittförebyggande åtgärd vid moment som innebär ansiktsnära kontakt med patienter. Det är i så fall ett komplement till övriga smittförebyggande åtgärder. Åtgärden ersätter inte vikten av god följsamhet till basala hygienrutiner. Användande av visir får heller aldrig användas för att låta personal arbeta med symtom på covid-19.


Rekommendationen om visir för att skydda patienter infördes vid en tidpunkt då samhällsspridningen var större än idag och det har varit upp till de enskilda verksamheterna inom regionens sjukvård att avgöra om visir ska användas och i vilka situationer.

Önskemål har kommit om ett förtydligande från Smittskydd Vårdhygien och vi har därför gjort en sammanvägd bedömning utifrån det aktuella epidemiologiska läget och även vägt in för- och nackdelar med användning av visir. Vår rekommendation i nuläget är:

  • Enheter som redan använder visir och tycker att det fungerar bra behåller rutinen.
  • Förslagsvis används då visiret vid ansiktsnära kontakter med alla patienter för att slippa sålla efter ålder och eventuella riskfaktorer.
  • Visiret kan behållas vid vård av flera på varandra följande patienter. Om visiret smutsas ner av skvätt och stänk utförs punktdesinfektion av flergångsvisir. Engångsvisir byts.
  • Enheter som inte börjat använda visir avvaktar med införandet eftersom smittspridningen i samhället ligger på en mycket lägre nivå än tidigare.
  • Alla enheter bör ha tillgång till visir utifall specifika situationer uppstår där visir känns angeläget (ex. önskemål från patient).

Om samhällsspridningen ökar kan rekommendationen komma att ändras.

Inom den kommunala vården och omsorgen gäller rekommendationen om att personal använder visir vid ansiktsnära kontakter som tidigare.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2020-08-21

Version

1.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Amelie Magnander

Dokument-ID

157797

Källa

Evolution