Navigera till sidans huvudinnehåll

Smittspårning i samhället

Smittspårning av covid-19 utförs från 2022-02-09 främst inom vård och äldreomsorg, vilket beskrivs i dokumentet Smittspårning i vård och äldreomsorg.

Nedan finns allmän information om smittspårning och om vilken information som ska ges till bekräftade fall av covid-19.

Vad innebär smittspårning?

Smittspårningen syftar dels till att identifiera möjlig smittkälla, men främst till att uppmärksamma kontakter som varit utsatta för smitta, så att dessa kan undvika att smitta andra.

Smittspårning påbörjas i samband med att positivt provsvar meddelas. Kartlägg vilka kontakter patienten haft från och med 48 timmar före symtomdebut fram till nu. Tänk på att symtomen inledningsvis kan vara mycket diskreta, så fråga även efter milda symtom som halsont, huvudvärk m.m. för att avgöra symtomdebut.

För personer som provtagits utan symtom görs smittspårning från provtagningsdagen. Om symtom skulle tillkomma efter provtagningen utgår man istället från symtomdebut enligt ovan.

Läs mer i Smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation

Dokumentation

De uppgifter som är viktiga för smittspårningen ska dokumenteras i ett smittspårningsformulär. Detta är ett dokument som är skilt från patientjournalen.

Från och med december 2021 gäller förenklade dokumentationskrav, som innebär att smittspårningsformuläret gjorts kortare och endast behöver fyllas i när smittspåraren ringer upp kontakterna. När indexfallet själv informerar sina kontakter behöver alltså smittspårningsformuläret inte fyllas i.

Det förenklade smittspårningsformuläret finns här.

Ifyllt smittspårningsformulär förvaras på ett säkert sätt och bevaras på enheten i tre år.

I patientens journal anges (förutom uppgifter kring patientens medicinska tillstånd):

  • Givna förhållningsregler. Standardformulering kan användas, t ex ”Förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.
  • Att smittspårning är påbörjad och hur den planeras genomföras (t ex ”Informerar själv sina närkontakter eller ”Smittspårare tar kontakt med närkontakter, se smittspårningsformulär)

Dessa uppgifter dokumenteras med hjälp av journalmallen ”Covid” i Cosmic.

Förhållningsregler är inskränkande regler som patienten är skyldig att följa och som det kan få juridiska konsekvenser att bryta mot. Därför är det viktigt att det dokumenteras vilka förhållningsregler som ges och enligt smittskyddslagen ska detta göras i patientjournalen. Det går bra att använda en sammanfattande standardformulering enligt ovan.

Definitioner

Med index avses den person som är konstaterat smittad och som smittspårningen utgår ifrån.

Med provtagning avses (om inget annat anges) prov för pcr-analys.

Med hushållskontakt avses en person som delat boende med index under smittsamhetsperioden.

Som närkontakt räknas personer som kan ha utsatts för smitta från index. Som en tumregel ökar risken vid litet avstånd (<2 meter) under en längre tid (15 minuter sammanlagt under 24 timmar). Smittrisken är betydligt större inomhus än utomhus.

Information till index

Förhållningsregler

Meddela förhållningsregler enligt Smittskyddsblad covid-19, patientinformation och förhållningsregler.

Förhållningsreglerna gäller så länge som patienten bedöms som smittsam. Hur lång tid det är för olika grupper framgår av Smittfriförklaring. Lindriga fall i samhället bedöms som smittfria efter 5 dygn, förutsatt att personen då varit feberfri i minst 2 dygn och upplever en allmän förbättring. För personal i vård och omsorg som inte är vaccinerade med tre doser gäller dock minst 7 dygn.

Smittspårning

Patienten är enligt smittskyddslagen skyldig att medverka i smittspårning som syftar till att identifiera personer som kan ha utsatts för smitta i vissa miljöer.

Vid smittspårning räknas den smittsamma perioden från 48 timmar före symtomdebut. Om patienten är symtomfri genomförs smittspårning från provtagningsdatum.

Smittspårningen utförs i regel enbart inom vård och omsorg, se Smittspårning i vård och äldreomsorg.

Hushållskontakter

Den som delar hushåll med en person som har covid-19 får inte längre förhållningsregler om att stanna hemma, utan får fortsätta gå till arbete, skola och förskola så länge hen känner sig fullt frisk. Den som får symtom ska stanna hemma tills hen känner sig frisk.

För vård- och omsorgspersonal som har misstänkt eller bekräftad smitta i hushållet rekommenderas särskilda riskreducerande åtgärder, med bland annat antigentest. Läs mer i Vård- och omsorgspersonal som har känd eller misstänkt smitta i hushållet.

Närkontakter

Smittspårning utförs i regel enbart inom vård och omsorg, se Smittspårning i vård och äldreomsorg. Den som får veta att hen exponerats för smitta kan fortsätta gå till arbete, skola eller förskola och delta i fritidsaktiviteter så länge hen känner sig fullt frisk. Provtagning rekommenderas endast på medicinsk indikation eller inom vård och omsorg, se Provtagning för covid-19.

Vid behov kan informationsbladet Information till närkontakter användas.

Kontaktuppgifter

Vid osäkerhet eller vid behov av att snabbt förmedla viktig information (t ex misstanke om utbrott), ring gärna och diskutera med regionens smittskyddssjuksköterskor. Dessa nås under kontorstid vardagar på följande nummer:

Smittskyddssjuksköterskor

Matilda Bragd tel. 010-242 23 04

Ingela Hall tel. 010-242 23 61

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2022-02-09

Version

46.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

159696

Källa

Evolution