Navigera till sidans huvudinnehåll

Förflyttning mellan medicinska enheter för utlokaliserade patienter

Patient inskriven på en klinik flyttas till vårdenhet på annan klinik.

Rutinbeskrivningen nedan ska tillämpas när en patient behöver en plats på en vårdenhet på annan klinik, till exempel vid överbeläggning, eller när patienten är utskrivningsklar och väntar på plats i kommun. Detta innebär att patienten inte skrivs ut från den medicinskt ansvariga enheten, utan en förflyttning görs i Cosmic, dvs. behåll samma medicinska ansvar som patienten skrivits in mot.

Rutinbeskrivningen nedan beskriver ett exempel där patienten förflyttas från Medicinkliniken till Urologkliniken.

Förflyttning

Patienten är inskriven på en vårdande enhet inom Medicinklinikens MAE och ska förflyttas till en vårdplats på en vårdenhet inom annat medicinskt ansvar, Urologkliniken.

 • Högerklicka på patienten i inskrivningsöversikten och välj Förflyttning.

 • Klicka på Utför ny förflyttning.
 • Under Förflyttning till klicka på Välj vårdande enhet och Lägg till fler val.

 • I rutan Ange enhetsnamn skrivs aktuell förflyttningsenhet in och från rutan Sökresultat pilas enheten över till Valda enheter. Klicka sedan på OK.

 • Klicka på Förflytta nu.

Förflyttningen är nu genomförd.
 

Inskrivningsöversikt

På den medicinskt ansvariga enhet som patienten förflyttats från (Medicinkliniken) visas patienten i fältet På annan vårdande enhet längst ned på Inskrivningsöversikten.

Enhetsöversikten

På den medicinskt ansvariga enhet som patienten förflyttats från (Medicinkliniken) går det att se patienten genom att filtrera på Medicinskt ansvarig enhet Alla i urval och vårdande enhet Alla i Enhetsöversikten. Kolumnen vårdande enhet går att sortera för att gruppera alla utlokaliserade patienter.

Inskrivningsöversikt
På den medicinskt ansvariga enhet som patienten flyttats till (Urologkliniken), återfinns patienten i Inskrivningsöversikten genom att välja rätt enhet (Urologavd Jkp) i Vårdande enhet och Alla i Medicinskt ansvarig enhet.

Enhetsöversikt
På den medicinskt ansvariga enhet som patienten flyttats till (Urologkliniken), återfinns patienten i Enhetsöversikten genom att välja Alla i Medicinskt ansvarig enhet och Alla i urval i Vårdande enhet.
 

Vårddokumentation

Dokumentation i vårdplan

Vårdpersonal på vårdande enhet (Urologavd Jkp) dokumenterar i vårdplan under det vårdplansvårdåtagande som skapats på medicinskt ansvarig enhet (Medicinkliniken).

Var noga med att välja rätt vårdkontakt. För att hitta rätt vårdkontakt måste Visa alla markeras.

Nu blir vårdkontakten för vårdtillfället valbar i Vårdkontaktsväljaren.

Dokumentation i kronologisk journal

Läkare på den medicinskt ansvariga kliniken (Medicinkliniken) dikterar anteckning. För att hitta rätt vårdkontakt måste Visa alla markeras.

Nu blir vårdkontakten valbar i vårdkontaktsväljaren. Vårdkontakten kommer efter förflyttning att spegla den enhet som patienten förflyttas till (Urologavd Jkp), vilket innebär att denna också med automatik förs över till fältet Enhet.

Journalanteckningar ska alltid skrivas mot enheten patienten ursprungligen skrivits in på (vårdande enhet inom Medicinkliniken), alltså inte mot den förvalda enheten patienten förflyttats till (Urologavd Jkp). (Man kan se vilken enhet patienten ursprungligen skrevs in mot i In- och utskrivning, se nedanstående bild).
Det krävs en aktiv åtgärd för att ändra till rätt enhet under fältet Enhet, så att journalanteckningar skrivs mot inskrivande enhets avdelning.
För att komma åt rätt enheter i listboxen för Enhet krävs det att anteckningen skrivs av den medicinskt ansvariga enhet som patienten tillhör (Medicinkliniken).
 

Inloggning mot sjukhusroll krävs för att komma åt rätt enheter i listboxen för enhet på annan medicinsk ansvarig enhet.

Diktatlista

Diktatet hamnar i diktatlistan hos medicinskt ansvarig enhet (Medicinkliniken) och skrivs av vårdadministratör där.

Läkemedel

Godkänd lista för administrering

Den läkemedelslista som är godkänd för administrering (den gröna linjen) som skapats på medicinskt ansvarig enhet (Medicinkliniken) kan användas på den vårdande enhet som patienten förflyttats till (Urologavd Jkp) som utdelningsstöd och signeras därifrån.

BoS

Klinisk kemi och Mikrobiologi

För beställningar som gäller Klinisk kemi och Mikrobiologi, beställs dessa från den Medicinskt ansvariga kliniken för att rätt beställare och svarsmottagare skall väljas. Då kan underlag hämtas upp från vyn provtagningsunderlag för den vårdande enheten.

Lokala analyser

Lokala analyser ska beställas av Medicinskt ansvarig klinik för att rätt beställande läkare ska kunna väljas. Sparade beställningar hämtas sedan av vårdande enhet i samband med provtagning från vyn provtagningsunderlag.

1.    Öppna vyn beställning av provbundna analyser/undersökningar och välj fliken lokala analyser.

2.    Välj aktuell analys.

3.    Välj beställare (som sedan blir svarsmottagare för registrering), beställande enhet (Medicinskt ansvarig enhet) samt planerad provtagningstid.

4.    Spara beställningen.

Radiologibeställningar

Alla radiologibeställningar beställs från Medicinskt ansvarig klinik.

Förflyttning tillbaka till medicinskt ansvarig enhet

Patienten flyttas tillbaka till medicinskt ansvarig enhet (Medicinkliniken).

 • Högerklicka på patienten i inskrivningsöversikten och välj Förflyttning.
 • Klicka på Utför ny förflyttning.
 • Under Förflyttning till klicka på Välj vårdande enhet och Lägg till fler val.
 • Välj rätt vårdande enhet att flytta patienten till och klicka sedan på OK.

 • Klicka på Förflytta nu.

Förflyttningen är nu genomförd.

Inskrivningsöversikt

Patienten finns inte längre kvar på inskrivningsöversikten på den enhet som patienten förflyttades till (Urologavd Jkp).

Patienten finns nu åter på inskrivningsöversikten hos den ursprungliga enheten (Med AVA Jkp) och tilldelas där en sängplats.

Utskrivning

Vårdadministration

Utskrivning ska alltid göras av medicinskt ansvarig enhet (Medicinkliniken). Patienten ska alltså flyttas tillbaka till ursprungsavdelningen innan patienten skrivs ut i Cosmic.

Läkemedel

Läkemedelslistans godkännande för administrering ska avslutas. Se rekommenderat arbetssätt: In- och utskrivning i slutenvård.

Dokumentation

Medicinsk epikris skrivs av ansvarig läkare på medicinskt ansvarig enhet (Medicinkliniken). DRG-kodning görs mot medicinskt ansvarig enhet (Medicinkliniken).

För omvårdnadsepikris, se Omvårdnadsepikris – rekommenderat arbetssätt.

Patient med pågående samordningsärende i Link

 • Utlokaliserade patienter med samordningsärende i Link hanteras enligt ovan beskrivna rutin för förflyttning till vårdande enhet inom annat medicinskt ansvar.
 • Vid akuta problem som hör samman med det vårdbehov patienten hade vid inskrivning på ursprungskliniken ska läkare från denna klinik konsulteras via telefon – ingen konsultremiss krävs.
 • I samband med förflyttningen flyttas också de samordningsärenden som har startats på medicinskt ansvarig enhet till den vårdande enheten som patienten flyttats till. Detta görs i samband med att patienten är utskrivningsklar och utskrivningsmeddelande skickas i Link.

Förflyttning av samordningsärende i Link

 • Ärendeöversikten i Link visar pågående samordningsärenden den avdelning där patienten är inlagd.
 • När en förflyttning utförs i Cosmic flyttas samordningsärendet automatiskt med till den avdelning patienten förflyttats till. Samordningsärendet visas då i Ärendeöversikten i Link på den avdelning patienten flyttat till, när Ärendeöversikten uppdaterats. I samband med att en förflyttning görs skickas ett automatiskt meddelande i Link om att patienten har förflyttats.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Eva-Marie Malmtoft

Gäller från

2022-10-26

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Eva-Marie Malmtoft

Dokument-ID

155557

Källa

Evolution