Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utökad provtagning (screening) för covid-19 vid utskrivning från sjukhusvård, vid in- och överflyttning inom kommunal vård och omsorg


Coronavirus kan snabbt orsaka stora utbrott. Gruppen äldre riskerar framförallt att bli svårt sjuka i covid-19. Förutom hög vaksamhet på symtom, och följsamhet till vårdhygieniska riktlinjer är provtagning en viktig del i arbetet för att förebygga smittspridning samt för att minska risken för att introducera covid-19 inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Provtagning av symtomfri vårdtagare (screening)

Provtagning rekommenderas på vårdtagare (förutom de som har eller haft en bekräftad covid-19 – infektion inom 6 mån) vid:

  • utskrivning från sjukhusvård till korttidsplats, särskilt boende för äldre, LSS-boende eller ordinärt boende med hemtjänst, hemsjukvård eller personlig assistans (Undantagna från screening är exempelvis de som varit på mottagningsbesök, dialysbehandling eller regelbundet åker på permission från vårdavdelning)
  • inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende för äldre, LSS-boende och korttidsplats
  • flytt från korttidsplats till särskilt boende för äldre
  • första växelvårdstillfället (Därefter upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning av den med hälso- och sjukvårdsansvar i samråd med enhetens chef.)

Provtagning vid utskrivning från sjukhus

Vid utskrivning från sjukhus ordineras och tas provet på vårdavdelningen. Provet tas gärna dag före utskrivning, så svar helst föreligger vid utskrivning. Men det är inte ett krav för överflyttning när det saknas klinisk misstanke om covid-19. Prov ska inte vara äldre än 2 dygn.

I samband med provtagning ska vårdtagaren få information om hur provsvaret kommer att meddelas.

Provtagning inför inflyttning från ordinärt boende eller flytt från korttidsboende

Provtagning inför inflyttning från ordinärt boende sker i samverkan mellan vårdtagarens vårdcentral, vårdcentral med det geografiska ansvaret för boendet, kommunal hemsjukvård och ansvarig chef för boendet dit vårdtagaren ska flytta. Provtagning utförs av den verksamhet som har huvudansvaret för vårdtagaren. Provtagning utförs helst så att svar föreligger vid inflyttning/överflyttning. Provtagning genomförs dagtid mån-fredag.

Meddela provsvar

Den läkare som ordinerar ett prov för covid-19 är ansvarig för att provsvar meddelas, att smittspårning utförs och att förhållningsregler ges.

Vårdtagare i särskilt boende eller med insats från kommunal hälso- och sjukvård som skrivs ut från sjukhus

Ordinerande läkare ansvarar för att snarast meddela såväl positiva som negativa provsvar till sjuksköterska på särskilt boende eller i ordinärt boende. Sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården meddelar provsvaret till vårdtagaren. Ansvaret för smittspårning kvarstår hos den ordinerande läkaren, men kan överlämnas till central smittspårningsenhet.

Kväll och helg har sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården möjlighet att kontakta Närakuten/Särskild infektionsmottagning primärvård för utlämnande av provsvar.

Vårdtagare i ordinärt boende med omsorgsinsats utan insats från kommunal hälso- och sjukvård som skrivs ut från sjukhus

Positiva provsvar meddelas vårdtagaren snarast av ordinerande läkare. Negativa provsvar meddelas efter överenskommelse med vårdtagaren.

Vårdtagare som bekräftats med covid-19 ombeds snarast informera sina nära kontakter exempelvis omsorgspersonal. I vissa fall kan vårdtagaren behöva stöd i smittspårningen, vilket då sker av vården.

  • Smittspårare kontaktar berörda personer
  • Smittspårning kan remitteras till central smittspårningsenhet

Åtgärder som bör vidtas utifrån provresultat

Vid vård och omsorg på särskilt boende för äldre, LSS-boende eller korttidsenhet

Vårdtagare utan symtom och som inte utsatts för en konstaterad smitta ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning. Vid avsaknad av aktuellt provsvar hänvisas vårdtagaren att vistas i eget rum/lägenhet i väntan på provsvar. Då negativt provsvar föreligger kan vårdtagaren vistas och röra sig på enheten.

Vårdtagare som utsatts för konstaterad smitta ska om möjligt vistas i sitt rum/lägenhet tills 14 dagar gått från senast möjliga kontakt med smittsam person. Detta oavsett provsvar. Vårdtagaren ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom dagligen under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

  • Vårdtagare utan symtom, bedömd som närkontakt ses inte som smittsam, men löper risk att insjukna. Ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.
  • Vårdtagare utan symtom, bedömd som hushållskontakt löper stor risk att insjukna med symtom och ses som ett misstänkt fall det vill säga smittsam i 7 dagar efter att det bekräftade fallet provtogs. Därefter ses vårdtagare utan symtom som inte smittsam. Risk kvarstår att insjukna i ytterligare 7 dagar. Ge vård och omsorg med fokus på skärpta hygienrutiner med särskild skyddsutrustning (munskydd och visir) under de första 7 dagarna. Därefter tillämpas vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.

Positivt provsvar hanteras enligt Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende

Vid vård och omsorg i ordinärt boende

Vid avsaknad av aktuellt provsvar eller ett negativt provsvar gäller att vårdtagare utan symtom som inte utsatts för en konstaterad smitta ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner. Det vill säga utan särskild skyddsutrustning. Vårdtagaren ses som inte smittsam.

Vårdtagare som utsatts för smitta ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom vid insats under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

  • Vårdtagare utan symtom, bedömd som närkontakt ses inte som smittsam, men löper risk att insjukna. Ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.
  • Vårdtagare utan symtom, bedömd som hushållskontakt löper stor risk att insjukna med symtom och ses som ett misstänkt fall det vill säga smittsam i 7 dagar efter att det bekräftade fallet provtogs. Därefter ses vårdtagare utan symtom som inte smittsam. Risk kvarstår att insjukna i ytterligare 7 dagar. Ge vård och omsorg med fokus på skärpta hygienrutiner med särskild skyddsutrustning (munskydd och visir) under de första 7 dagarna. Därefter tillämpas vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.

Positivt provsvar hanteras enligt  Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende.

Upprepad provtagning av symtomfri vårdtagare

För vårdtagare med negativt provsvar inom särskilt boende för äldre, LSS-boende och korttidsplats upprepas provtagningen efter 3-6 dagar. Ytterligare provtagning kan bli aktuellt om symtom uppstår under inkubationstiden på 14 dagar.

För vårdtagare med negativt provsvar inom ordinärt boende upprepas provtagningen endast om symtom uppstår under inkubationstiden på 14 dagar. Provtagningen utförs då av den verksamhet som har hälso- och sjukvårdsansvar för vårdtagaren.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2020-12-07

Version

12.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Amelie Magnander

Dokument-ID

153040

Källa

Evolution