Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utökad provtagning (screening) för covid-19 vid utskrivning från sjukhusvård, vid in- och överflyttning inom kommunal vård och omsorg

Coronavirus kan snabbt orsaka stora utbrott. Gruppen äldre riskerar framförallt att bli svårt sjuka i covid-19. Förutom hög vaksamhet på symtom, och följsamhet till vårdhygieniska riktlinjer är provtagning en viktig del i arbetet för att förebygga smittspridning samt för att minska risken för att introducera covid-19 inom äldreomsorgen.

Provtagning av symtomfri vårdtagare (screening)

Provtagning rekommenderas på vårdtagare (förutom de som har eller haft en bekräftad covid-19 – infektion inom 6 mån) vid:

  • utskrivning från sjukhusvård till korttidsplats och särskilt boende för äldre (Undantagna från screening är exempelvis de som varit på mottagningsbesök eller dialysbehandling)
  • inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende för äldre eller korttidsplats för äldre
  • första växelvårdstillfället (Därefter upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning av den med hälso- och sjukvårdsansvar i samråd med enhetens chef.)

Rekommendation om provtagning gäller även den som är vaccinerad.

Provtagning vid utskrivning från sjukhus

Vid utskrivning från sjukhus ordineras och tas provet på vårdavdelningen. Provet tas gärna dag före utskrivning, så svar helst föreligger vid utskrivning. Men det är inte ett krav för överflyttning när det saknas klinisk misstanke om covid-19. Prov ska inte vara äldre än 2 dygn.

I samband med provtagning ska vårdtagaren få information om hur provsvaret kommer att meddelas.

Provtagning inför inflyttning från ordinärt boende

Provtagning inför inflyttning från ordinärt boende sker i samverkan mellan vårdtagarens vårdcentral, vårdcentral med det geografiska ansvaret för boendet, kommunal hemsjukvård och ansvarig chef för boendet dit vårdtagaren ska flytta. Provtagning utförs av den verksamhet som har huvudansvaret för vårdtagaren. Provtagning utförs helst så att svar föreligger vid inflyttning/överflyttning. Provtagning genomförs dagtid mån-fredag.

Meddela provsvar

Den läkare som ordinerar ett prov för covid-19 är ansvarig för att provsvar meddelas, att smittspårning utförs och att förhållningsregler ges.

Ordinerande läkare ansvarar för att snarast meddela såväl positiva som negativa provsvar till sjuksköterska på särskilt boende eller korttidsenhet för äldre. Sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården meddelar provsvaret till vårdtagaren. Ansvaret för smittspårning kvarstår hos den ordinerande läkaren.

Kväll och helg har sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården möjlighet att kontakta Närakuten inom respektive geografiskt område, för utlämnande av provsvar.

Åtgärder som bör vidtas hos fullvaccinerad vårdtagare i väntan på provresultat

Fullvaccinerad vårdtagare utan symtom som inte utsatts för en konstaterad smitta ges vård och omsorg enligt nu gällande hygienrutiner. Tillämpa basala hygienrutiner och komplettera med munskydd i alla nära kontakter med vårdtagaren.

Vid avsaknad av aktuellt första provsvar hänvisas fullvaccinerad vårdtagare att vistas i eget rum/lägenhet i väntan på provsvar. Då negativt provsvar föreligger kan vårdtagaren vistas och röra sig på enheten.

Fullvaccinerad vårdtagare som utsatts för konstaterad smitta ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom dagligen under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

Positivt provsvar hanteras enligt Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende

Åtgärder som bör vidtas hos ej fullvaccinerad vårdtagare i väntan på provresultat

Ej fullvaccinerad vårdtagare utan symtom som inte utsatts för en konstaterad smitta ges vård och omsorg enligt nu gällande hygienrutiner. Tillämpa basala hygienrutiner och komplettera med munskydd i alla nära kontakter med vårdtagaren.

Vid avsaknad av aktuellt första provsvar hänvisas vårdtagare som inte är fullvaccinerad att vistas i eget rum/lägenhet i väntan på provsvar. Då negativt provsvar föreligger kan vårdtagaren vistas och röra sig på enheten.

Ej fullvaccinerad vårdtagare som utsatts för konstaterad smitta ska begränsa sina sociala kontakter så mycket som möjligt tills 7 dagar gått från senast möjliga kontakt med smittsam person. Detta oavsett provsvar. Vårdtagaren ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom dagligen under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

  • Vårdtagare utan symtom, bedömd som närkontakt ses inte som smittsam, men löper risk att insjukna. Tillämpa basala hygienrutiner och komplettera med munskydd i alla nära kontakter med vårdtagaren.
  • Vårdtagare utan symtom, bedömd som hushållskontakt löper stor risk att insjukna med symtom och ses som ett misstänkt fall det vill säga smittsam i 7 dagar efter att det bekräftade fallet provtogs. Därefter ses vårdtagare utan symtom som inte smittsam. Risk kvarstår att insjukna i ytterligare 7 dagar. Vård och omsorg ges enligt skärpta hygienrutiner (munskydd och visir/skyddsglasögon) i upp till 7 dagar efter att det bekräftade fallet tog sitt prov.  Tillämpa därefter basala hygienrutiner och komplettera med munskydd i alla nära kontakter med vårdtagaren.

Positivt provsvar hanteras enligt Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende

Upprepad provtagning av symtomfri vårdtagare

För vårdtagare med negativt provsvar inom särskilt boende för äldre eller korttidsplats för äldre upprepas provtagningen efter 3-6 dagar, oavsett vaccinationsstatus. Ytterligare provtagning kan bli aktuellt om symtom uppstår under inkubationstiden på 14 dagar.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2021-09-24

Version

17.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

153040

Källa

Evolution