Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

Coronavirus utgör en grupp av luftvägsvirus som i vissa fall kan ge allvarliga luftvägsinfektioner. Den typ av coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19 kallas SARS-CoV-2. Detta virus smittar från person till person genom droppsmitta med sekret från hostningar och nysningar och genom kontaktsmitta via förorenade händer, ytor och föremål. Att vistas i trånga utrymmen över tid är en risk för smittspridning. Vid vissa medicinska procedurer i luftvägarna kan viruset spridas via aerosol (se nedan).

Skärpta hygienrutiner

Var noggrann med handhygienen. Handdesinfektionsmedel avdödar coronavirus. Vid patientnära arbete inom 2 meter används skydd mot droppar, vilket innebär:

 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
 • Vätskeavvisande munskydd IIR (Ersätts med andningsskydd typ FFP2 om patienten haft symtom kortare tid än en vecka, se beskrivning nedan)
 • Plastförkläde och handskar används vid behov enligt basala hygienrutiner.

 

Vid moment som innebär risk för aerosolbildning (t.ex. endotrakeal intubation och extubation, trakeotomi, trakeostomivård, hjärt-lung-räddning, handventilering inför intubation, provtagning från nedre luftvägar, sugning i luftvägarna och bronkoskopi) används följande skydd för ansiktet:

 • Andningsskydd typ FFP2 eller FFP3
 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon Observera att flertalet av andningsskydden inte är vätskeresistenta (IIR). De behöver då användas tillsammans med ett visir som täcker hela ansiktet.

Munskydd/ andningsskydd ska sättas på så att det täcker både näsa och mun. Skydden är engångsprodukter och ska slängas direkt efter användning.

Vid påtagning av andningsskydd ska tillpassningskontroll utföras för att säkerställa att det inte finns glipor mellan hud och andningsskydd där luft kan ta sig förbi utan att filtreras.

Instruktion för påtagning och tillpassning av andningsskydd.

 

Andningsskydd under de första sju dagarna med symtom.

Andningsskydd av typen FFP2 rekommenderas ersätta munskydd IIR vid nära kontakt med patient som haft symtom kortare tid än en vecka. Rekommendationen gäller vid konstaterade fall av covid-19, men även när det finns en stark misstanke (d.v.s. vid typiska symtom och särskilt om det finns en känd exponering inom 14 dagar före symtomdebut). Andningsskydd behövs inte vid enstaka, kortvariga arbetsmoment nära patient.

 

Avklädningsrutin

Om handskar använts tas de av först. Sprita händerna. Ta sedan av eventuellt förkläde. Sprita händer och underarmar innan visir/skyddsglasögon och munskydd tas av. Vid moment där andningsskydd har använts tas detta av utanför rummet. Händerna spritas igen när all skyddsutrustning är avtagen. Om visir eller skyddsglasögon för flergångsbruk används ska de desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider efter varje användning.

Checklista för avklädning

Instruktioner till patient

Uppmana patienten att hosta och nysa i pappersnäsduk som slängs i soppåse. Uppmana (eller vid behov hjälp) patienten till god handhygien.

Placering av patient

Vid misstanke om eller konstaterad covid-19 är det viktigt att patienten inte uppehåller sig i väntrum eller andra gemensamma utrymmen, utan undersöks och vårdas på enkelrum med stängd dörr. Patienten ska inte lämna vårdrummet för annat än undersökningar och behandlingar som måste utföras. Utomhusvistelse i anslutning till vårdrummet går dock bra.

Om en patient som vårdas på flerbäddssal insjuknar med symtom på covid-19, ska man omgående försöka flytta den personen till enkelrum. Övriga patienter på salen betraktas som exponerade och bör stanna på salen i väntan på provsvar från den som flyttats ut.
Information om att en patient är exponerad för covid-19 ska förmedlas om patienten byter vårdavdelning eller skrivs ut till kommunal vård och omsorg.

Patient i slutenvård som exponerats för smitta

För inneliggande patient som exponerats för covid-19 under vårdtiden eller inom 48 timmar före inläggning, gäller följande:

 • Vårda om möjligt patienten på enkelrum. Om detta ej är möjligt, undvik samvård med vårdtagare som är ovaccinerad eller immunsupprimerad.
 • Informera och uppmana patienten att vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från exponeringstillfället.
 • Provta patienten för covid-19 om symtom tillkommer.

 

Ovanstående gäller inte för den som haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna.

 

Mat- och diskhantering

Servera patienten mat inne på vårdrummet. Använd vanligt porslin och bestick. Bär använd matbricka direkt till diskutrymme och placera i diskmaskin.

Städning, rengöring och desinfektion

Inneliggande patient

Daglig städning

 • Bearbeta dagligen tagytor i vårdtagarens närhet med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt i vårdrum och hygienutrymme. Övriga ytor städas med fuktad mikrofiberduk.
 • Gör punktdesinfektion med ytdesinfektionsmedel rengörande effekt vid spill av kroppsvätskor.
 • Använda mikrofiberdukar och moppar hanteras som vanligt.
 • Städutrustningen ska desinfekteras efter varje vårdrum.

Städning efter smittfriförklaring om patienten ska vara kvar på rummet

Använd skyddsutrustning som vid vanlig städning.
Torka av kontaktytor i vårdrum och hygienutrymme med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt.

Slutstädning

Använd skyddsutrustning som vid vanlig städning.

 • Bearbeta tagytor i vårdtagarens närhet med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt.
 • Övriga ytor städas med fuktad mikrofiberduk. Golv städas med förfuktad mopp. Använda mikrofiberdukar och moppar hanteras som vanligt.

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel

Rengör och desinfektera flergångsartiklar och utrustning som tål värmedesinfektion i spol- eller diskdesinfektor. Övrigt material rengörs och desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider.

Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning bör vara patientbundna. Utrustning som delas mellan patienter desinfekteras direkt efter användning.

Patient på mottagningsbesök

Torka av tagytor med ytdesinfektionsmedel med tensider. Golvet behöver inte städas mellan varje mottagningsbesök, utan städas en gång per dag med rengöringsmedel och vatten. Använd skyddsutrustning som vid vanlig städning.

Nästa patient kan tas in på rummet direkt efter avslutad städning.

Tvätt

Tvätt hanteras som vanligt. Tvätt som är kraftigt förorenad med kroppsvätskor läggs direkt i en vattenlöslig tvättsäck, vilken sedan läggs i vanlig tvättsäck. Det rosa bandet ska hänga ut, väl synligt för tvätteriets personal.

Kläder och personliga tillhörigheter som ska tas hem bör läggas i plastpåse. Kläder tvättas i hemmet enligt plaggets tvättråd och övriga tillhörigheter rengörs med lämpligt rengöringsmedel som föremålen tål.

Avfall

Avfall hanteras som vanligt. Kraftigt kontaminerat avfall slängs i behållare för smittförande avfall (orange plastbehållare med gult lock). Behållaren för smittförande avfall ska torkas av med ytdesinfektionsmedel med tensider innan den flyttas från vårdrum eller sluss till annat utrymme.

Vid mottagningsbesök kan samma behållare användas till flera patienter. Påse behöver inte användas i behållaren.

Behandling och undersökning på annan enhet

Informera mottagande enhet om att vårdtagaren är smittsam. Vårdtagaren förs direkt till undersöknings- eller behandlingsrum.

Transporter

Samtransportera inte smittsam vårdtagare tillsammans med andra vårdtagare. Informera vid beställning av sjukresa om att patienten har en pågående luftvägsinfektion. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om vilken smitta patienten bär på.

Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i papper. Om patienten tolererar munskydd kan det med fördel användas under transporten.

Besökare

Besök ska undvikas, men kan beviljas under särskilda omständigheter. Vårdande enhet beslutar om besök och om eventuella åtgärder måste vidtas för att förhindra smittspridning till eller från besökare.

Vårdpersonal

Sträva efter att avdela vårdpersonal till att enbart sköta vårdtagare med covid-19 så att det finns tillräcklig tid för på- och avklädning av skyddsutrustning.

Mer information

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2023-08-30

Version

55.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Amelie Magnander

Dokument-ID

104377

Källa

Evolution