Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19

Bakgrund

Coronavirus utgör en grupp av luftvägsvirus som i vissa fall kan ge allvarliga luftvägsinfektioner. Den typ av coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19 kallas SARS-CoV-2. Detta virus smittar från person till person genom droppsmitta med sekret från hostningar och nysningar och genom kontaktsmitta via förorenade händer, ytor och föremål. Att vistas i trånga utrymmen över tid är en risk för smittspridning. Vid vissa medicinska procedurer i luftvägarna kan viruset spridas via aerosol (se nedan). Coronavirus kan orsaka allvarliga utbrott på sjukhus, varför det är särskilt viktigt att de vårdhygieniska riktlinjerna följs!

Skärpta hygienrutiner

Var noggrann med handhygienen. Handdesinfektionsmedel avdödar coronavirus. Vid patientnära arbete inom 2 meter används skydd mot droppar, vilket innebär:

 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
 • Vätskeavvisande munskydd IIR (Ersätts med andningsskydd typ FFP2 om patienten haft symtom kortare tid än en vecka, se beskrivning nedan)
 • Plastförkläde(utan ärm). Långärmat plastförkläde används vid moment med risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar

Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor ska handskar användas. Handskar ska bytas mellan olika vård- och omsorgsmoment och händerna ska spritas före och efter användning av handskar.

Vid moment som innebär risk för aerosolbildning (t.ex. endotrakeal intubation och extubation, trakeotomi, trakeostomivård, icke invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), behandling med nasal högflödesgrimma (HFNO), hjärt-lung-räddning, handventilering inför intubation, provtagning från nedre luftvägar, sugning i luftvägarna och bronkoskopi) används följande skydd för ansiktet:

 • Andningsskydd typ FFP2 eller FFP3
 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon Observera att flertalet av andningsskydden inte är vätskeresistenta (IIR). De behöver då användas tillsammans med ett visir som täcker hela ansiktet.

Munskydd/ andningsskydd ska sättas på så att det täcker både näsa och mun. Skydden är engångsprodukter och ska slängas direkt efter användning.

Vid påtagning av andningsskydd ska tillpassningskontroll utföras för att säkerställa att det inte finns glipor mellan hud och andningsskydd där luft kan ta sig förbi utan att filtreras.

-Andningsskydd utan ventil – kupa båda händerna runt masken och andas ut kraftigt
-Andningsskydd med ventil – kupa båda händerna runt masken och andas in kraftigt

Vid läckage; korrigera näsbygeln, masken och/eller banden och kontrollera igen. Var vaksam på att inte stöta till andningsskyddet efter tillpassning.

OBS! Skyddsfaktorn av ett andningsskydd minskar kraftigt om användaren har skäggstubb eller skägg!

Andningsskydd under de första sju dagarna med symtom.

Andningsskydd av typen FFP2 rekommenderas ersätta munskydd IIR vid nära kontakt med patient som haft symtom kortare tid än en vecka. Rekommendationen gäller vid konstaterade fall av covid-19, men även när det finns en stark misstanke (d.v.s. vid typiska symtom och särskilt om det finns en känd exponering inom 14 dagar före symtomdebut). Andningsskydd behövs inte vid enstaka, kortvariga (<15 min) arbetsmoment nära patient.

 

Andningsskydden som används ska vara av typen FFP2 och ska som grundregel INTE ha ventil. Personalen ska vara väl förtrogen med på- och avtagning samt tillpassningstest (täthetskontroll) av andningsskyddet.

Instruktion för påtagning och tillpassning av andningsskydd.

 

Avklädningsrutin

Om handskar använts tas de av först. Sprita händerna. Därefter tas plastförklädet/engångsskyddsrocken av. Händerna och underarmarna spritas innan visir/skyddsglasögon och eventuellt munskydd tas av. Vid moment där andningsskydd har använts tas detta av utanför rummet. Händerna spritas igen när all skyddsutrustning är avtagen. Om visir eller skyddsglasögon för flergångsbruk används ska de desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider efter varje användning.

Checklista för avklädning

Instruktioner till patient

Uppmana patienten att hosta och nysa i pappersnäsduk, som slängs i soppåse. Uppmana (eller vid behov hjälp) patienten till god handhygien.

Placering av patient

Vid misstanke om eller konstaterad covid-19 är det viktigt att patienten inte uppehåller sig i väntrum eller andra gemensamma utrymmen, utan undersöks och vårdas på enkelrum med stängd dörr. Patienten ska inte lämna vårdrummet för annat än undersökningar och behandlingar som måste utföras. Utomhusvistelse i anslutning till vårdrummet går dock bra.

Om en patient som vårdas på flerbäddssal insjuknar med symtom på covid-19, ska man omgående försöka flytta den personen till enkelrum. Övriga patienter på salen betraktas som exponerade och bör stanna på salen i väntan på provsvar från den som flyttats ut. Vid positivt provsvar likställs de övriga på salen med hushållskontakter till ett bekräftat fall. Smittskyddsblad med information och förhållningsregler till hushållskontakter ska överlämnas samtidigt med muntlig information.
Information om att en patient är exponerad för covid-19 ska förmedlas om patienten byter vårdavdelning eller skrivs ut till kommunal vård och omsorg.

Hushållskontakt till bekräftat fall av covid-19, med akut behov av vård eller omsorg

För en vårdsökande person som är hushållskontakt till bekräftat fall, utan att vara fullvaccinerad* och utan egna symtom på covid-19, gäller följande:

 • Vårdhygieniska riktlinjer för misstänkt eller bekräftad covid-19 gäller även dessa personer i upp till 7 dagar efter att det bekräftade fallet provtogs.
 • Har det gått mer än 7 dagar efter att det bekräftade fallet provtogs, kan hushållskontakten samvårdas med andra förutsatt att hen provtagits med negativt resultat runt dag 7. Var observant på eventuella symtom i sammanlagt 14 dagar!
 • Om hushållskontakten får symtom förenliga med covid-19 ska hen provtas omgående.
 • Hushållskontakt bör oavsett symtombild provtas runt dag 7 efter att det bekräftade fallet provtogs.

Om personen som är hushållskontakt är fullvaccinerad* och inte har symtom på covid-19, kan hen samvårdas med andra. Provtagning utförs om symtom uppstår.

 

* 2 veckor efter dos 2

Mat- och diskhantering

Servera patienten mat inne på vårdrummet. Använd vanligt porslin och bestick. Bär använd matbricka direkt till diskutrymme och placera i diskmaskin. Beroende på lokalmässiga förutsättningar kan engångsmaterial vara ett alternativ. Detta slängs i så fall i soppåse på vårdrummet.

Städning, rengöring och desinfektion

Inneliggande patient

Daglig städning

Utför punktdesinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider vid spill av kroppsvätskor.

 • Rengör dagligen tagytor i patientens närhet med ytdesinfektionsmedel med tensider.
 • Städa övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.
 • Städutrustningen ska vara rumsbunden, rengöras och desinfekteras efter varje användning.
 • Använda moppar och städdukar hanteras som vanligt.

Städning efter smittfriförklaring om patienten ska vara kvar på rummet

Låt patienten duscha och byta till rena kläder. Bädda rent i sängen. Torka av kontaktytor i vårdrum och hygienutrymme med ytdesinfektionsmedel med tensider. Skyddsutrustning utöver den som används vid vanlig städning behöver inte användas.

Slutstädning

Om patienten lämnat rummet behöver städande personal inte använda någon skyddsutrustning utöver den som används vid vanlig städning. Använd ytdesinfektionsmedel med tensider på kontaktytor i vårdrum och hygienutrymme. Städa övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel

Rengör och desinfektera flergångsartiklar och utrustning som tål värmedesinfektion i spol- eller diskdesinfektor efter användning. I annat fall rengör och desinfektera med ytdesinfektionsmedel med tensider. Särskild uppmärksamhet ges åt:

 • Instrument som används vid provtagning från luftvägar
 • Inhalationsutrustning, respirator, anestesiapparatur, endoskop

Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning bör vara patientbundna. Utrustning som delas mellan patienter desinfekteras direkt efter användning.

Patient på mottagningsbesök

Den skyddsutrustning som använts vid mottagningbesöket tas av före städning påbörjas och sådan skyddsutrustning som används vid vanlig städning tas på. Tagytor avtorkas med ytdesinfektionsmedel med tensider. Golvet behöver inte städas mellan varje mottagningsbesök, utan städas en gång per dag med rengöringsmedel och vatten. Vid spill av kroppsvätskor utförs punktdesinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider.

Nästa patient kan tas in på rummet direkt efter avslutad städning.

Tvätt

Tvätt hanteras som vanligt. Tvätt som är kraftigt förorenad med kroppsvätskor läggs direkt i varmvattenlöslig plastsäck och den vattenlösliga säcken i en tvättsäck av tyg som försluts med buntband. Den vattenlösliga säckens rosa förslutningsband ska hänga ut så det är lätt att se för tvätteriets personal.

Kläder och personliga tillhörigheter som ska tas hem av anhöriga bör läggas i plastpåse som förslutes. Kläder tvättas av anhöriga enligt plaggets tvättråd och övriga tillhörigheter rengöres med lämpligt rengöringsmedel som föremålen verkar tåla. Den som hanterar tillhörigheterna ska tvätta sina händer med tvål och vatten efter hanteringen.

Avfall

Avfall hanteras som vanligt avfall om det inte är kraftigt kontaminerat med luftvägssekret eller andra kroppsvätskor. Kraftigt kontaminerat avfall slängs i behållare för smittförande avfall (orange plastbehållare med gult lock). Behållaren för smittförande avfall ska torkas av med ytdesinfektionsmedel med tensider innan den flyttas från vårdrum eller sluss till annat utrymme.

Vid mottagningsbesök kan samma behållare användas till flera patienter. Påse behöver EJ användas i behållaren.

Behandling och undersökning på annan enhet

Vid undersökning eller annan medicinsk åtgärd som måste utföras utanför vårdrummet, exempelvis röntgenundersökning, ska andra individer inte exponeras. Patienten ska därför inte vänta i gemensamt väntrum. Personal på mottagande enhet ska vara informerade om att patienten är smittsam och bära skyddsutrustning enligt ovan (se rubriken Skärpta hygienrutiner).

Transporter

Vid transporter inom vårdlokaler tas patienten direkt till undersökningsrum eller behandlingsrum. Transporterande personal ska bära skyddsutrustning under transporten.

Patienten uppmanas att hosta i medförd pappersnäsduk för att förhindra droppspridning. Näsduken slängs i medhavd avfallspåse.

Vid transport till och från sjukhus eller vårdcentral ska allmänna transportmedel undvikas.

Vid ambulanstransport ska fönstret mellan vårdutrymmet och förarhytten vara stängt och vårdande personal ska bära skyddsutrustning enligt ovan. Patienten uppmanas att hosta i pappersnäsduk. Rengör ambulansen efter avslutad transport. Vädring av patientutrymmet behöver bara ske om aerosolbildande moment utförts under transporten.

Besökare

Besök ska undvikas, men kan beviljas under särskilda omständigheter. Vårdande enhet beslutar om besök ska beviljas och om eventuella åtgärder måste vidtas för att förhindra smittspridning till eller från besökare.

Vårdpersonal

Sträva efter att avdela vårdpersonal till att enbart sköta vårdtagare med covid-19 (kohortvård).

Provtagning (screening) vid utskrivning

Alla patienter (utom de som har eller haft en bekräftad covid-19-infektion under de senaste 6 mån) som skrivs ut från sjukhusvård till korttidsplats eller särskilt boende för äldre ska provtas.

Provtagning utförs helst så att svar föreligger vid utskrivning. Provet ska inte vara äldre än två dygn.

Det är dock inget krav att svaret finns klart om det saknas klinisk misstanke om covid-19. Vid avsaknad av aktuellt provsvar hänvisas vårdtagaren att vistas i eget rum/ lägenhet i väntan på provsvar.

I samband med utskrivning från sjukhus ska det även tydligt framgå vid rapportering till ansvarig sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård om det funnits covid-19 på den utskrivande avdelningen och om den äldre kan vara exponerad.

 

Omhändertagande av avliden

Basala hygienrutiner gäller. Vid risk för kontamination av arbetsdräkt, använd plastförkläde. Vid risk för kontakt med kroppsvätskor, använd handskar. Vid risk för skvätt och stänk mot ansiktet använd visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon och vätskeavvisande munskydd (IIR).

Kontakt med bårhus och överlämning sker på vanligt sätt enligt lokala rutiner. Bårhusjournalen märks med misstänkt eller bekräftad smitta.

Visning av kroppen sker där det anses mest lämpligt, på vårdenhet eller i bårhus.

Vid visning av avliden uppmanas anhöriga och besökare att sprita händerna direkt efter eventuell kontakt med kroppen. Pussar bör undvikas.

Mer information

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2021-09-20

Version

42.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Amelie Magnander

Dokument-ID

104377

Källa

Evolution