Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Jourverksamhet - riktlinjer för primärvården

Riktlinjerna för fördelning av akuta patienter mellan allmänmedicin och övrig specialistsjukvård gäller för hela regionen och är fastställda av regionens hälso- och sjukvårdsdirektör.

Dokumentet reglerar avgränsningar mellan primärvårdens jourverksamhet, patientens egenvård samt avgränsningar mot sjukhusens akutmottagningar och diagnostiska behov. Detaljregleringar för olika specialiteter regleras i Region Jönköpings läns Faktadokument i intranätet.

Lokala överenskommelser

Lokala överenskommelser med detaljregleringar inom respektive länsdelsområde kan förekomma.

Öppettider

Enligt regelbok Primärvård inom vårdval i Jönköpings län ska de tre gemensamma närakuter vara öppna vardagar 17:00-22:00, lördag, söndag och helgdag 10:00-22:00. Utöver detta föreligger ett beredskapsansvar vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och helgdag gällande vårdintyg och konstaterande av dödsfall utanför sjukhus samt vid behov akuta besök i kommunala eller eget boende.

Den sista bokningsbara tiden för patient som söker per telefon är kl. 21:45. Patienter som ringer och bedöms ha behov av akut sjukvård samma dag men inte kan komma till jourmottagningen före 22:00 hänvisas till respektive närakut.

Patienter som fått tid eller spontant besöker jourcentralen före 22:00 ska färdigbehandlas av primärvården om inte annat överenskommes med respektive akutmottagning.

Sjukvårdsrådgivning

Beslutsstödet 1177 ska användas för sjukvårdsrådgivning:

  • Patienter som enligt beslutsstödet behöver tid hos läkare samma dag ska erbjudas detta.
  • Patienter som inte behöver tid samma dag hänvisas att ringa sin vårdgivare nästkommande vardag.
  • Patienter som enligt beslutsstödet behöver tid samma dag får inte avvisas utan att läkare rådfrågats.

Beslutsstödets anvisningar gäller oavsett om patienten ringer eller befinner sig på närakuten.

Avgränsningar mot sjukhusens akutmottagningar

Avgränsningarna mellan primärvård och akutsjukvård är desamma oavsett dag och tid på dygnet:

Sjukdomstillstånd som normalt sköts på vårdcentralen dagtid ska skötas på närakuterna under jourtid. I klartext innebär detta att exempelvis ambulansfall som dagtid aldrig skulle körts till en vårdcentral inte heller under jourtid ska köras till närakuten utan direkt till respektive sjukhus akutmottagning. Det är ambulanssjuksköterskan som avgör om patient körs till vårdcentral/gemensam närakut eller akutmottagning.

Faktadokumenten avgör vårdnivån. Ambulans bör ringa vårdcentral/närakut innan man åker iväg med patienten och anländer till vårdcentral/närakut.

Detaljregleringar för olika specialiteter

Barn

Akut sjuka barn behandlas av närakutens läkare. Barn under 1 år hänvisas till barnakuten på Länssjukhuset Ryhov. För barn som dagtid sköts av barnkliniken rekommenderas kontakt med barnakuten för beslut om var barnet ska skötas.

Barn med andningssvårigheter som bedöms kunna hanteras med exempelvis inhalering behandlas av närakutens läkare medan barn som uppenbart behöver läggas in på sjukhus hänvisas till barnakuten.

Svårt sjuka barn som kräver ambulanstransport ska, om de är transportabla, köras direkt till barnakuten på Länssjukhuset Ryhov.

Diagnostik

Närakuterna ska kunna göra enkel diagnostik för att exempelvis se om patienten har blodbrist, lider av diabetes eller har en allvarlig infektionssjukdom. För trombosdiagnostik remitteras i första för ultraljudsundersökning. Vid låg risk för trombos kan man nöja sig med ett akut D-dimer som då med hög sannolikhet utesluter trombos.

Gynekologi

Gynekologiska problem under graviditet hänvisas direkt till respektive akutmottagning eller kvinnoklinik för vidare handläggning. Detta gäller även vid misstänkt våldtäkt.

Internmedicin

Patienter som uppenbart behöver inläggning eller omfattande utredning med observation redan vid telefonkontakt hänvisas till akuten.

För patienter från särskilda boende som anses behöva sjukhusvård finns möjlighet att skicka dessa direkt till sjukhusen utan att patienterna passerar närakuten. Kravet från slutenvården är då att närakutsbakjouren tar telefonkontakt med medicinbakjouren för att möjliggöra en inläggning direkt på vårdavdelning och därmed slippa besvärande väntetider på akuten.

Bensvullnad och trombosmisstanke utreds av närakuten. Vid konstaterad trombos remitteras patienten till medicinakuten.

Kirurgi

Patienter med enklare sårskador, enklare bukåkommor, urinstämma eller näsblödningar omhändertas på närakuten. Patienter där operativa ingrepp kan krävas hänvisas till akutmottagningen.

Ortopedi

Distorsioner och svaga frakturmisstankar handläggs på närakuten. Dessa skador kan oftast vänta till påföljande vardag och hanteras av respektive vårdcentral. Klara frakturer med uppenbar felställning hänvisas direkt till ortopeden, liksom akuta senskador, luxationer och djupa handinfektioner, purulenta artriter, misstänkta cauda equinasymtom och djup sårskada med misstanke om kärl-, nerv- eller senskada.

Patienter som redan är under behandling på ortopedkliniken inklusive patienter som opererats under den senaste månaden hänvisas till ortopedmottagningen.

Psykiatri

Primärvårdens ansvar för patienter med psykiatriska diagnoser regleras av vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård. Dessa vårdriktlinjer gäller även jourtid. Patienter med psykiatriska diagnoser hänvisas till respektive psykiatrisk mottagning. Under jourtid saknas psykiatrisk öppenvårdsresurs utanför Länssjukhuset Ryhov. Vid behov av specialisthjälp måste psykiatriska mottagningen på Länssjukhuset Ryhov kontaktas innan patienten remitteras.

Gemensamma närakuternas ansvar för vårdintygsbedömningar gäller enbart de patienter som inte är inneliggande på sjukhusen.

Radiologi

Ibland måste röntgenundersökningar av skelett och lungor göras via närakuten. Patientsäkerheten kräver att röntgenbilderna även under jourtid i hela länet tolkas av radiolog.

För att underlätta handläggning av patienter som röntgas under jourtid, kan i vissa fall patienten, efter genomförd normal undersökning gå hem utan att träffa remitterande läkare eller primärvårdsjour. Detta kräver en tydlig information till patienten och en tydlig uppföljningsplan t ex telefonkontakt med aktuell vårdcentral nästkommande vardag vilket dokumenteras i röntgenremissen.

Vid remisser utan denna information skickas patienten alltid åter till närakuten efter genomförd undersökning även vid normala fynd.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Maria Engquist

Gäller från

2020-01-01

Version

5.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Marléne Svensk

Dokument-ID

117183

Källa

Evolution