Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination mot pneumokocker

Vårdnivå och samverkan

BVC

Vaccination inom barnvaccinationsprogrammet sker på BVC.

BUMM

Barn med mycket hög risk för pneumokocksjukdom vaccineras via barnkliniken eller remitteras till BUMM för eventuell kompletterande vaccination.

Primärvård

Vaccination av de flesta vuxna kan ske i primärvården, ofta i samband med influensavaccinationen. Riskgrupper, se aktuella rekommendationer.

Specialistklinik

Vuxna med mycket hög risk för pneumokocksjukdom vaccineras via respektive specialistklinik eller remitteras till infektionskliniken för vaccination.

Bakgrund

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta individerna. De vanligaste formerna av invasiv sjukdom är meningit och sepsis.

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till barn inom barnvaccinationsprogrammet sedan 2009. Sedan mars 2022 rekommenderas även vissa vuxna vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper, inklusive alla som är 65 år och äldre.

Prevention

Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker:

Polysackaridvaccin (PPV)

Baseras på pneumokockens kolhydratrika kapsel. Kolhydrater kan inte inducera ett immunologiskt minne på samma sätt som proteiner och upprepade doser ger inte heller någon boostereffekt som vid proteinbaserade vacciner. Denna typ av vaccin ges inte till små barn (<2 år) eftersom deras immunförsvar inte kan utveckla antikroppar mot kolhydratvaccin.

Tillgängligt vaccin:

 • Pneumovax® (PPV23). Innehåller 23 serotyper. Godkänt för barn från 2 års ålder och för vuxna.

Konjugatvaccin (PCV)

I dessa vaccin är kolhydraterna från kapseln kopplade (konjugerade) till ett protein, vilket gör att det immunologiska svaret blir bättre. Vaccinet inducerar ett immunologiskt minne som förstärks av upprepade doser och vaccination har även effekt på bärarskap av pneumokocker.

Tillgängliga vaccin:

 • Synflorix® (PCV10): Innehåller 10 olika serotyper. Godkänt för barn, men inte för vuxna. Det pneumokockvaccin som för närvarande ges inom barnvaccinationsprogrammet i vår region.
 • Prevenar 13® (PCV13): Innehåller 13 olika serotyper. Godkänt för barn och vuxna.

Nya vaccin som är godkända, men ännu inte upphandlade:

 • Vaxneuvance® (PCV15): Innehåller 15 olika serotyper. Hittills endast godkänt för vuxna.
 • Apexxnar® (PCV20): Innehåller 20 olika serotyper. Hittills endast godkänt för vuxna.

Dessa vaccin går inte att beställa hem för närvarande eftersom det ännu inte finns något avtal. En nationell upphandling pågår och förhoppningsvis kommer något av dem att bli tillgängligt under vintern 2022/2023.

Aktuella rekommendationer

Vaccination mot pneumokocker med Synflorix eller Prevenar 13 rekommenderas till barn inom barnvaccinationsprogrammet vid tre, fem och tolv månaders ålder. För närvarande är Synflorix upphandlat för detta ändamål.

Vaccination rekommenderas också till vuxna och barn två år och äldre som har sjukdomar eller tillstånd som ger en ökad risk, respektive mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Riskgrupper enligt nedan vaccineras kostnadsfritt.

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom
 • Nedsatt lungfunktion av annan orsak (t.ex. neurologisk sjukdom, fetma)
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom (t.ex. sepsis)
 • Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
 • Personer som röker
 • Svetsare som utsatts för toxisk rök i arbetet.

Till denna grupp rekommenderas en dos Pneumovax. En nyhet i Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer från december 2022 är att revaccination rekommenderas när det gått mer än fem år sedan föregående dos.

Grupper med mycket hög risk för pneumokocksjukdom:

 • Personer som saknar mjälte eller har nedsatt mjältfunktion
 • Likvorläckage
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar*
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation

*T.ex. hematologisk cancer, sickelcellsanemi, lungcancer eller behandling med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika. Personer som genomgått organ-, stamcells- eller benmärgstransplantation vaccineras enligt särskilt schema.

Till denna grupp rekommenderas vaccination med både Prevenar 13 och Pneumovax.

Ge först en dos Prevenar 13 och därefter en dos Pneumovax efter minst två månader. Till en person som redan fått en dos Pneumovax ges en dos Prevenar 13 efter minst ett år.

För denna grupp kommer rekommendationerna att uppdateras när den nationella upphandlingen är klar och något av det 15- eller 20-valenta vaccinet finns tillgängligt (se Vaccinsorter ovan).

Barnperspektivet

Sedan 2009 erbjuds alla barn i Sverige PCV i barnvaccinationsprogrammet vid tre, fem och tolv månaders ålder. Äldre icke vaccinerade barn som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det gäller till exempel barn med kronisk hjärt-, lung- eller njursjukdom, medfödd immunbristsjukdom, cochleaimplantat i örat eller barn som är mycket för tidigt födda. Vaccination av barn inom riskgrupper sker enligt separat schema. Prevenar 13 och Synflorix är godkända från 6 veckors ålder. Pneumovax är godkänt från 2 års ålder. Apexnar och Vaxneuvance är ännu inte godkända till barn.

Mer information

Se Nationella barnvaccinationsprogrammet under Relaterat

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper under Relaterat

Se Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022) under Relaterat.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2022-12-14

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Karin Karlsson

Dokument-ID

239531

Källa

Evolution