Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Specialiserad vårdnivå - överenskommelse angående insatser i hemsjukvården


 

Definition

Med specialiserad vård avses hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver mer specialiserade åtgärder. Kommunen har övertagit ansvaret för att utföra delar av specialiserade hemsjukvården inom både psykiatrisk och somatisk vård.

Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård

Om och när enskilda patienter ska få specialiserad hemsjukvård avgörs i samband med upprättande av gemensam vårdplan.

 

Hemsjukvård kan vara aktuellt:

När den psykiatriska grundsjukdomen är lugn och i stabil fas och dess i huvudsak hembaserade behandling sedan en längre tid fungerar väl. Läkaransvaret ligger kvar inom specialistpsykiatrin, gäller t ex depå-injektion, Leponexbehandling, komplexa förhållanden.

 

En grupp kanske redan har, eller behöver få, samtidiga hemsjukvårdsinsatser för annat än psykiatriska sjukdomar/störningar och att samla detta inom hemsjukvård ger mervärde. Detta gäller även i samband med tvångsvård. För den enskilde patienten där specialiserad hemsjukvård innebär en bättre och säkrare vårdform och som motsvarar vårdbehoven i den miljö och under de levnadsomständigheter som patienten befinner sig i.

 

Inom specialiserad psykiatrisk vård utgör hemsjukvård endast en mindre del av samtliga hembesök. Hembesök kommer även i framtiden att vara en väsentlig del av Regionens åtagande inom specialiserad psykiatrisk vårdnivå.

 

Målgruppernas behov är av sådant slag att teamarbete i mycket hög grad bör vara individuellt utformat. Det innebär att det kommer att ställas stora krav på vårdplanering. Ovanstående avgränsning av målgrupper skall därför ses som ett stöd vid den individuella vårdplaneringen, inte som ovillkorliga regler. Avseende vårdplan och villkor vid tvångsvård beslutar Förvaltningsrätten.

Specialiserad somatiskhemsjukvård

Om och när enskild patient ska få specialiserade hemsjukvårdsinsatser av kommunen avgörs i samband med upprättande av gemensam vårdplan.

 

Den somatiska specialistsjukvården bedriver inte någon hemsjukvårdsverksamhet men konsultativa hembesök kan förekomma. Specialfunktioner inom Regionen, som hemsjukvårdspatienter ska ha tillgång till är syrgassjuksköterska, andningsvårdsjuksköterska och PD-sjuksköterska (peritoneal-/påsdialys-sjuksköterska) och dessa kommer även i fortsättningen vara anställda av den somatiska specialistsjukvården. Berörda patienter och eventuella närstående, förbereds för hemgång på sjukhuset, med utbildning och instruktioner för att senare i normalfallet kunna sköta sin behandling själv.

Barn

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken har oftare kvar kontakten med svårt sjuka barn, även då vården bedrivs i hemmet. Ansvarsfördelningen ska framgå i vårdplanen.

Oxygenbehandling

Vid första förskrivningstillfället gällande ordination av oxygen levereras utrustning så som anslutningsslangar, grimma och fuktflaska tillsammans med oxygen. Vid fortsatt behandling/ordination tillhandahålls förbrukningsartiklarna av den som har hälso- och sjukvårdsansvaret. Regionen har kostnadsansvar för oxygen, även på särskilt boende.

Peritoneal dialys (PD)

Patienter som har PD-behandling dagtid har möjlighet att låna droppställning, sängbord och värmeplatta via specialistsjukvården. De patienter som får Natt-PD lånar ett speciellt rullbord med plats för nattmaskin och hållare för ett flertal vätskepåsar.

Blodtransfusioner

Blodtransfusioner ska i första hand utföras på sjukhus. Blodtransfusioner kan ges i undantagsfall av hemsjukvården till patienter i särskilt och ordinärt boende. Individuella lösningar prövas i varje enskilt fall.

Utbildning och handledning

Även andra former av specialiserad hemsjukvård kan förekomma, exempel behandling med ventilator. Oavsett vilket behov patienten har av specialiserad hemsjukvård har specialistsjukvård ett ansvar för utbildning/metodhandledning. Specialistvården ansvarar för att patient, närstående och berörd personal både i särskilt och i ordinärt boende får erforderlig information för att hantera produkten. Mottagande enhet ansvarar för att information som har getts vid överrapportering/utskrivning förs vidare. Detta gäller även vid byte av vårdenhet till exempel vid flytt. Gäller då patient har behov av assistans för att säkra en adekvat egenvård likaväl som då hemsjukvården tar över ansvaret för att utföra behandlingen.

Specialistfunktioner

Patienter i hemsjukvård behandlas enligt aktuella Faktadokument, vårdprogram och riktlinjer samt utifrån samma prioriteringsprinciper som för övriga invånare.

Regionen ansvararför att tillhandahålla patientrelaterad utbildning, konsultation och handledning. Konsultativt stöd på specialistnivå, till legitimerad personal i hemsjukvård, ska ges då akuta behov finns, oavsett tid på dygnet. Övrig information se hemsjukvårdsavtalet.

 

Specialistvården ansvarar för behandlingsinsatser av läkare och andra specialistfunktioner som t.ex. dietist och logoped. Insatser från kurator och psykolog på psykiatrisk specialistnivå aktualiseras av ansvarig psykiatriker. Har patienten behov av specialist sjukvårdsinsatser utöver vad som beslutats i vårdplan, görs en bedömning av teamet innan kontakt (ex telefonkontakt, remiss) tas av ansvarig legitimerad personal.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ulrika Stefansson

Gäller från

2016-01-01

Version

1.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ann Lund

Dokument-ID

108838

Källa

Evolution