Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Munskydd i syfte att förhindra smittspridning av covid-19 i kommunal vård och omsorg

Smittspridning av covid-19 minskar i samhället och vaccinationstäckningen ökar successivt i befolkningen. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer anpassas nu smittskyddsåtgärderna ytterligare. Smittskydd Vårdhygien rekommenderar att personal använder:

  • Munskydd klass IIR vid alla kontakter med vårdtagare där avstånd inte kan hållas.

Rekommendationen syftar till att minska risken för att personal utan upplevda symtom sprider virus från mun och näsa till vårdtagare. På så sätt kan vi fortsätta förebygga vårdrelaterad smitta till våra vårdtagare.

Vilka omfattas?

Rekommendationen gäller för personal som i sitt dagliga arbete är i nära kontakt med vårdtagare på särskilt boende och i ordinärt boende. Detsamma gäller personal som tillfälligt besöker ett boende (t.ex. frisör, fotvårdsterapeut servicepersonal) som inte kan hålla avstånd till vårdtagarna. Det är verksamheten som tar emot besök som har ansvar för att instruera besökare och vid behov tillhandahålla skyddet. Besökande närstående omfattas inte av rekommendationen.

Lokal anpassning

Anpassning av rekommendationen kan ske efter lokal riskbedömning i den egna verksamheten. Beslut tas av medicinskt ansvarig sjuksköterska i samråd med verksamhetschef.

Om munskydd IIR av någon anledning inte kan användas, kan heltäckande visir vara ett alternativ. Viktigt att visiret då täcker hela ansiktet och kinderna och sträcker sig nedanför hakan. Anledning till lokal anpassning d.v.s. att använda ett heltäckande visir i stället för munskydd skulle kunna vara:

  • Att underlätta för kommunikation med äldre personer med nedsatt hörsel
  • Det upplevs mindre skrämmande för exempelvis personer med demenssjukdom
  • En bättre följsamhet till korrekt användning och hantering

Hantering av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad kontakt med vårdtagare.
Undantag: Då munskydd använts hos vårdtagare (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det kasseras.

Munskyddet ska hanteras med nyspritade händer vid på- och avtagning. Undvik att röra munskyddet under användning. Om munskyddet ändå vidrörts ska händerna desinfekteras. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat. Händerna ska spritas efter att munskyddet tagits av.

Hantering av visir (flergångs)

Samma visir kan behållas på vid kontakt med olika vårdtagare. Visiret ska hanteras med nyspritade händer och desinfekteras efter användning eller vid synlig smuts.
Undantag: Då visir använts hos vårdtagare (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det tas av och rengöras/kasseras i enlighet med de vårdhygieniska riktlinjerna innan fortsatt arbete.

Viktig grundregel – alltid avstånd

Observera att grundregeln är fortsatt att hålla avstånd! Det är viktigt att munskydd och visir hanteras rätt och att basala hygienrutiner följs för att undvika att sprida smitta.

Vid misstänkta eller konstaterade fall av covid-19

Rekommenderad skyddsutrustning vid misstänkta fall eller konstaterade fall, liksom vid misstänkt utbrott kvarstår som tidigare dvs munskydd IIR/andningsskydd och skydd för ögonen med skyddsglasögon eller ett heltäckande visir. Se vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 på särskilt boende eller korttidsenhet

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2021-06-29

Version

3.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

179953

Källa

Evolution