Navigera till sidans huvudinnehåll

Smittspårning i vård och omsorg

Smittspårning av covid-19 i känsliga vård- och omsorgsmiljöer syftar till att identifiera vilka som kan ha smittats och därigenom kunna vidta åtgärder som hindrar fortsatt smittspridning.

Vilka verksamheter berörs?

Covid-19 är enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift endast smittspårningspliktig i sådan sluten vård och omsorgsverksamhet som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Med sluten vård avses hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning.

I följande verksamheter ska smittspårning utföras:

 • Sluten vård: enheter som vårdar, undersöker eller behandlar inneliggande patienter
 • Särskilt boende eller korttidsboende för äldre
 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • LSS-boende där det finns äldre

När behöver smittspårning göras i vård och omsorg?

Smittspårning ska påbörjas snarast efter besked om positivt provsvar.

I följande situationer bedöms risk för smittspridning föreligga:

 • En medarbetare med covid-19 har varit på arbetsplatsen under smittsam period*. Smittspårning görs även om den smittsamme medarbetaren använt munskydd och/eller visir.
 • En patient/omsorgstagare med covid-19 har under smittsam period*:
  • vårdats utan att adekvata skyddsåtgärder har vidtagits (munskydd IIR och visir/ skyddsglasögon i allt patientnära arbete)
  • samvårdats med annan patient/omsorgstagare eller rört sig mycket i avdelningens allmänna utrymmen

*Smittsam period räknas från 48 timmar före symtomdebut. För personer som provtagits utan symtom görs smittspårning från provtagningsdagen. Om symtom skulle tillkomma efter provtagningen utgår man istället från symtomdebut.

Som en tumregel för nära kontakt används kontakt inom 2 meters avstånd under minst 15 minuter (sammanlagt under ett dygn).

Vem ansvarar för smittspårning i vård och omsorg?

Smittspårning ingår i behandlande läkares skyldighet och ska påbörjas snarast efter besked om positivt provsvar. Behandlande läkare kan överlåta smittspårningen till annan personal med särskild kompetens för detta.

Ansvarig chef på berörd enhet behöver vara behjälplig i smittspårningen genom att kartlägga kontakter och sprida information till berörda.

Dokumentation

Uppgifter som rör andra personer ska inte skrivas i indexfallet journal.

Använd gärna de underlag för smittspårning som du hittar här. Ifyllda dokument utgör en smittspårningshandling och ska sparas på enheten och bevaras minst tre år.

Provtagning

Patienter, omsorgstagare och personal som ingår i en smittspårning ska vara särskilt uppmärksamma på symtom och provtas vid symtom.

Om flera fall upptäcks bland patienter, omsorgstagare eller personal kan det vara relevant att provta även symtomfria patienter och omsorgstagare som blivit exponerade.

Generellt rekommenderas inte provtagning av symtomfri personal som identifieras i en smittspårning. Detta kan dock bli aktuellt i t.ex. en utbrottssituation i samråd med vårdhygien.

Smittförebyggande åtgärder

Generellt rekommenderas att det smittförebyggande arbetet intensifieras så fort ett fall av covid-19 identifieras på en enhet. Säkerställ god efterlevnad till ordinarie rutiner som basala hygienrutiner och att personal stannar hemma vid symtom. Överväg att tillfälligt begränsa nära kontakter vid måltider eller andra sammankomster och se över möjligheterna att hålla avstånd.

Vid smittspridning eller utbrott på enheten rekommenderas kontakt med vårdhygien för ställningstagande till ytterligare åtgärder som utvidgad provtagning eller användande av source control.

Patienter i öppenvård

Fall i öppenvård behöver i regel inte smittspåras. I vissa verksamheter där särskilt känsliga vårdtagare finns bör ändå smittspårning utföras, för att minska risken för allvarliga sjukdomsfall. Exempel på sådana verksamheter är dialysavdelning, hematologmottagning eller onkologisk dagvård.

Patienter i slutenvård

Inneliggande patient i slutenvård som exponerats för smitta:

 • Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från exponeringstillfället
 • Provtas 2-3 dagar efter exponeringstillfället
 • Bör om möjligt vårdas på eget rum i väntan på provsvar. Om detta ej är möjligt, undvik samvård med vårdtagare som är ovaccinerad eller immunsupprimerad.
 • Upprepad provtagning om symtom tillkommer

Patient som skrivits ut från slutenvården till eget boende eller som haft covid-19 senaste 3 månaderna behöver inte informeras eller provtas.

Exponerad patient som skrivits ut till särskilt boende för äldre bör informeras om att vara uppmärksamma på symtom och begränsa sina kontakter på boendet enligt nedan.

Brukare i äldreomsorg eller hemsjukvård

Brukare i äldreomsorg eller hemsjukvård som exponerats för smitta:

Särskilt boende för äldre

 • Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från exponeringstillfället
 • Bör begränsa sina kontakter med andra personer på enheten, t ex avstå från gruppaktiviteter i 5 dagar från exponeringstillfället
 • Provtas vid symtom

Brukare som haft covid-19 senaste 3 månaderna behöver inte informeras, begränsa sina kontakter eller provtas.

Brukare i ordinärt boende eller på LSS-boende där det finns äldre

 • Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från exponeringstillfället
 • Provtas vid symtom

Brukare som haft covid-19 senaste 3 månaderna behöver inte informeras, begränsa sina kontakter eller provtas.

Personal i vård och omsorg

Avser personal med vårdtagarnära arbete i de verksamheter som listas ovan, som exponerats för smitta.

 • Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom under 14 dagar från exponeringstillfället
 • Får arbeta som vanligt så länge hen känner sig fullt frisk
 • Provtas och stannar hemma vid symtom

Personal som haft covid-19 senaste 3 månaderna behöver inte informeras eller provtas.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2022-03-31

Version

21.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

159740

Källa

Evolution