Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kompressionsstrumpor; tillämpningsanvisning, ansvarsfördelning, samverkan


Kompressionsstrumpor;  tillämpningsanvisning, ansvarsfördelning, samverkan

Definition

Behandlingshjälpmedel i samband med:

  • Kronisk venös insufficiens med svullnad, hud förändringar och/eller bensår (öppna eller läkta)
  • Tillstånd med svullnad vid akut venös trombos eller vid kvarstående post trombotisk svullnad
  • Trombos profylax i samband med operation eller vid kronisk sjukdom med risk för trombos
  • Ytlig venös insufficiens – varicer - där kontraindikation mot operation föreligger eller i avvaktan på planerad operation.
  • Varicer under graviditet
  • Lymfödem
  • Ödem av annan kronisk genes, t ex hjärtsvikt, hypoproteinemi, inaktivitet

Ansvarsfördelning

Ansvaret för ordination, utprovning och förskrivning av kompressionsstrumpor sker utifrån Landstingets fastställda riktlinjer och medicinska kriterier, enligt gällande Faktadokument och för kommunerna enligt lokalt utarbetade riktlinjer.

För patient inskriven i hemsjukvården och för patient på särskilt boende ansvarar kommunen för ordination, utprovning och förskrivning av kompressionsstrumpor klass 1-2. Klass 3-4 är läkarordination och bekostas av vårdcentralen, där patienten är listad.

 

För övriga patienter sker motsvarande arbetsuppgift inom Landstingets verksamhet vid den vårdenhet som patienten valt eller på annan plats inom Landstingets verksamhet. Inför operation ska kompressionsstrumpor utprovas av opererande enhet. Vid fortsatt kompressionsbehandling återrapporteras till den vårdenhet som patienten valt.

Ordinationsförutsättningar

Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av kompressionsstrumpa som ett led i sin behandling.

 

Förskrivare av kompressionsstrumpor:

  • Läkare klass 1-4
  • Sjuksköterska med erfarenhet och kompetens klass 1-2

 

Måttagning/utprovning för kompressionsstrumpor klass 1-2 utförs av sjuksköterska/undersköterska som har kunskap och kompetens.

 

Måttagning/utprovning för kompressionsstrumpor klass 3-4 utförs av lymfterapeut.

Uttags och förskrivningsregler av standardstrumpor kompressionsklass 1-3:

  • 2 par strumpor per uttag, 2 ggr/ år alternativt, 2 enstaka strumpor per uttag, 2 ggr/år.
  • Uttags och förskrivningsregler av standardstrumpor kompressionsklass 4:
  • 2 par strumpor per uttag, 4 ggr/ år, alternativt 2 enstaka strumpor per uttag vid behov av klass 4
  • Uttags och förskrivningsregler av måttbeställda strumpor kompressionsklass 1-4:
  • 1 par strumpor per uttag 4 ggr/ år, alternativt 1 enstaka strumpa

Beställning/betalningsansvar/fakturering

Ange alltid betalare, leveransadress, fakturaadress och ansvarskod eller motsvarande. Leverantören skickar faktura till den som angetts som betalare. Den huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar har kostnadsansvaret. För patienter inom Landstingets verksamhet faktureras respektive vårdcentral enligt ansvarskod. Patient som inte är hemsjukvårdspatient betalar, av Landstinget fastställd, egenavgift per behandling och uttag, med undantag för barn och ungdom upp t.o.m. 19 år. Kommunen ansvarar för beslut om debitering av annan egenavgift, än den som Landstinget har fastställt.

Samverkan

Samverkan sker med Landstingets lymfterapeut vid svårigheter med utprovning, exempelvis när det krävs hög kompressionsklass 3-4, eller vid kraftigt avvikande mått. Där patientens behandling initieras bekostar de kompressionsstrumporna/kompressionsbehandling som rekommenderas/utprovas av lymfterapeut.

 

Kompressionsstrumpor Upprättad av arbetsgrupp KomHem.

Beslutande organ: Ledningsgruppen för samverkan kommun och landsting

Gäller från datum: 2013-01-01

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-10-25

Version

1.0

Handlingstyp

Rutin

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

102973

Källa

Evolution