Navigera till sidans huvudinnehåll

Livsmedel för speciella medicinska ändamål - regler för förskrivning

Avsnittet omfattar också nutritionspumpar och övriga tillbehör till enteral nutrition.

För vem?

För personer som har

 • begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel.
 • andra medicinskt fastställda näringsbehov och vars kostbehandling inte kan uppnås med anpassning av normalkosten.
 • risk för undernäring eller har undernäring.

Mål med behandlingen

Tillgodose energi och näringsbehov.

Förskrivare

Produkter för barn upp till 16 år (19 år)

Förskrivare

Mjölkersättning

 • Specialistläkare barn
 • Dietist (1)

Livsmedel anpassade för en viss sjukdom eller medicinskt tillstånd: berikningsprodukter, sondnäring och samtliga näringsdrycker

Bidrag vid celiaki (2) (gäller t o m det kalenderår barnet fyller 19 år)

Produkter för barn över 16 år och vuxna

Förskrivare

Livsmedel anpassade för en viss sjukdom eller medicinskt tillstånd: berikningsprodukter, sondnäring och samtliga näringsdrycker

 • Specialistläkare
 • Dietist
 • Sjuksköterska (3)

Näringsdrycker kompletta (4)

 • Sjuksköterska (5)

Produkter för barn oavsett ålder och vuxna

Förskrivare

Nutritionspump

 • Specialistläkare
 • Dietist
 • Sjuksköterska efter samråd med dietist eller specialistläkare

Tillbehör, aggregat, sonder, sprutor mm

 • Specialistläkare
 • Dietist
 • Sjuksköterska  (4)

 (1) Efter delegation från verksamhetschef barnkliniken/barnmottagningen

(2) Diagnos fastställd med biopsi eller celiakispecifika antikroppar

(3) Gäller endast näringsdryck för behandling av trycksår samt näringsdryck specialanpassad för diabetiker

(4)Utbildning inom nutrition krävs

(5) Gäller endast utvalda näringsdrycker   

 

 

Eget ansvar

Personer i ordinärt boende betalar en egenavgift för livsmedel för speciella medicinska ändamål, som motsvarar kostnaden för mat för kvinnor över 75 år enligt Konsumentverkets index. Avgiften regleras årligen.

För personer i särskilt boende utgår ingen avgift för livsmedel för speciella medicinska ändamål.

 

Bidrag för glutenfri kost lämnas till och med det kalenderår man fyller 19.

Inför förskrivning

Om patienten trots kostråd och kostförändringar inte kan, eller förväntas kunna täcka, beräknat energi- och näringsbehov eller när sjukdom eller behandling förutsätter special­livsmedel kan förskrivning av livsmedel för speciella medicinska ändamål förskrivas. Bakomliggande orsak till nutritionsproblemen ska utredas.

Antal

Livsmedel ska förskrivas för en period på en månad med maximalt 12 uttag under ett år. Kortare period kan väljas om tillståndet inte är kroniskt eller på något annat sätt instabilt eller kortvarigt.

 

Endast en pump kan förskrivas.

Uppföljning

Uppföljning ska göras i enlighet med nutritionsvårdsprocessen.

Vid beställning

Livsmedel för medicinska ändamål, pumpar och tillbehör beställs från:

 

Typ av produkt

Personer i ordinärt och

särskilt boende

Personer som vårdas på sjukhus

Livsmedel

Hjälpmedelscentralen

Måltidsservice (centralkök)

Pumpar

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen*

Tillbehör

Hjälpmedelscentralen

Länsförsörjningen

* Om pumpen ska tas med hem eller till annat boende.

MT (medicinsk teknik) ansvarar för pumpar som enbart används på sjukhusens vårdavdelningar.

ISO koder

15 90 91 Berikning

15 09 92 Kosttillägg

15 90 93 Sondnäring

15 90 94 Förtjockningsmedel

15 09 30 Sonder

15 09 90 Nutritionspumpar

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2021-11-09

Version

6.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Britt Forsberg

Dokument-ID

85840

Källa

Evolution