Navigera till sidans huvudinnehåll

Riktlinje för Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda som meddelandefunktion mellan öppenvård och kommunal hälso-och sjukvård

Syfte

Att beskriva användningsområdet av Cosmic Messenger mellan öppenvårdsenheter och kommunal hälso- och sjukvård.

Mål

En effektivare informationsöverföring över huvudmannagränserna som säkerställer hög patientsäkerhet och patientintegritet.

Målgrupp

All personal inom öppenvårdsenheter och kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinje för Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda

Dessa riktlinjer är framtagna för att beskriva kommunikationen mellan öppenvårdsenheter och kommunal hälso- och sjukvård via Cosmic Messenger.

 • Bevakning av meddelanden ska ske minst 3 gånger/dag.
 • Meddelanden i Messenger innebär informationsöverföring mellan vårdgivare och därför måste det finnas ett samtycke från patienten till att informationsöverföring sker. Samtycket ska vara dokumenterat i respektive verksamhets journalsystem.
 • Ärenden ska gälla hälso- och sjukvård.
 • Messenger används till:
  • Recept och Apo-dosförnyelse
  • Hembesöksuppdrag enligt hemsjukvårdsavtalet*
  • Kommunikation kring en patients hälso- och sjukvårdsbehov
  • Kommunikation avseende in och utskrivning i hemsjukvården
  • Informationsöverföring om planerade insatser och/eller uppföljning efter besök i öppenvård.
 • Messenger ersätter till viss del tidigare faxrutiner. Informationen är ett arbetsmaterial som ska raderas när ärendet är avslutat.
 • Meddelandet är inte journalhandling eller remiss. Relevant information dokumenteras i respektive huvudmans journal.
 • Öppenvårdsenheter ska länka läkemedelslista till meddelandet när det är möjligt. Kommunen kan skriva in aktuell information.
  Öppenvårdsenhet kan länka blanketten ”Information om ditt besök” till meddelandet. Separata meddelanden behöver skickas för samma patient om både blankett och läkemedelslista skall bifogas vid samma tillfälle.
 • Patientens adress samt berörd yrkeskategori ska anges i ämnesraden för att säkerställa hanteringen när meddelande skickas.
 • Meddelanden från kommun skickas från den kommunala funktionsbrevlådan till funktionsbrevlådan för den vårdcentral där patienten är listad, alternativt till den öppenvårdsmottagning som är aktuell för patienten.
 • Meddelande från öppenvårdsenhet skickas från enhetens funktionsbrevlåda till funktionsbrevlåda till det hemsjukvårdsområde patienten tillhör. Karta över hemsjukvårdsområden finns på den. gemensamma samverkanssidan för Cosmic Link och Messenger.
 • I de fall funktionsbrevlåda saknas för öppenvårdsmottagning kan meddelande skickas från behörig användare till kommunal funktionsbrevlåda. Hantering av meddelandet ska ske enligt beskriven rutin i denna riktlinje, ansvaret tillhör då den person som skickade meddelandet från öppenvårdsmottagningen.
 • Informationsöverföring sker med hjälp av kommunikationsverktyget SBAR-Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation.
 • Respektive kommun/öppenvårdsenhet ansvarar för att ha en lokal rutin för att upprätthålla mottagande, besvarande och bevakning av meddelanden.
 • Respektive kommun/öppenvårdsenhet ansvarar för att skapa rutiner inom den egna organisationen för att radera inkomna/skickade meddelanden, samt tömma papperskorg kontinuerligt.
 • Information om driftstopp meddelas via nyhetsflöde som varje kommun/öppenvårdsenhet ansvarar för att prenumerera på.
 • Vid driftsstopp av Cosmic Messenger gäller tidigare lokala rutiner.

 

* Ett oplanerat hembesök ska alltid föregås av skriftlig medicinsk information och uppdrag. Vid ett hembesök som ska göras samma dag/natt ska kontakt tas direkt per telefon förutom den skriftliga informationen. Legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård återkopplar utförd åtgärd/bedömning till uppdragsgivaren (undantag för provtagning).

Om dokumentet

Denna riktlinje är framtagen i samverkan inom projekt Digitala lösningar och implementering av Link och gäller från 2017-04-27.

Revidering

 • Uppföljning av Cosmic Messenger görs hösten 2017, efter införande.
 • 2021-10-19 Utökning av användarområde från vårdcentral till öppenvård.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Eva-Marie Malmtoft

Version

4.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Dokument-ID

110224

Källa

Evolution