Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Munhälsa - överenskommelse om tillämpning och samverkan


Bakgrund

Daglig, god munhygien och regelbunden tandvårdskontakt är förutsättning för god munhälsa. När en person inte längre förmår att göra detta är det viktigt att omvårdnadspersonal är uppmärksam och hjälper personen med munvård. Munvård ingår i den dagliga omvårdnaden då behov finns. Sveriges befolkning blir äldre och det normala åldrandet ökar risker för sjukdom i tänder och munslemhinna. Allt fler har egna tänder, kronor, broar och implantat som kräver daglig skötsel.

Folktandvården har ett utökat uppdrag för samverkan. Syftet med uppdraget är att förbättra tandvårdsmedvetenheten hos vårdpersonal och ge ökad kunskap och förståelse för hur dålig tandhälsa påverkar allmäntillståndet samt mediciners ogynnsamma inverkan på tandhälsan. Vårdpersonal ska även ha kännedom om vilka tandvårdsstöd som finns.

Nya modeller för samverkan och samarbete mellan kommun och region behöver kontinuerligt utvecklas och utvärderas.

Syfte och mål

Syftet med överenskommelsen är att förtydliga det gemensamma ansvaret för att stödja och uppmärksamma munhälsan och samarbeta utifrån individens behov.

Personer som behöver ska få insatser som förebygger och minimerar besvär från tänder och munslemhinna. Munhälsan ska inte försämra allmäntillståndet.

Ansvar

Regionen ansvarar för att

 • kontinuerligt uppmärksamma och hjälpa personer som har behov av stöd med daglig munvård.
 • stödja personer att upprätthålla god munhälsa samt behålla sin tandvårdskontakt.
 • genomföra riskbedömning med instrumentet ROAG och att ROAG används inom alla de vård- och omsorgsenheter som möter personer med behov av vårdprevention.
 • identifiera och utfärda intyg till personer som omfattas av tandvårdsstöd (se tabell).
 • följa Tandvårdslagen (1985:125) 8 § …Regionen ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.
 • kontinuerligt genomföra utbildningsinsatser för ökad munhälsa.
 • kontinuerligt genomföra utbildning för intygsutfärdare av ”Intyg om nödvändig tandvård”.

 

Kommunen ansvarar för att

 • kontinuerligt uppmärksamma och hjälpa personer som har behov av stöd med den dagliga munvården.
 • stödja personer att upprätthålla god munhälsa samt behålla sin tandvårdskontakt.
 • genomföra riskbedömning med instrumentet ROAG, Senior Alert, och att ROAG används inom alla de vård- och omsorgsenheter som möter personer med behov av vårdprevention.
 • identifiera de personer som omfattas av tandvårdsstöd och utfärda intyg (se tabell).
 • säkra det finns intygsutfärdare.
 • säkra vårdpersonal har god kunskap samt har möjlighet att delta i utbildningsaktiviteter gällande munhälsa.

Tandvårdsstöd

Personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, stort omvårdnadsbehov i dagliga livet eller som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling kan ha rätt till tandvårdsstöd. Stöden kan vara att få viss tandvård för samma kostnad som för sjukvård. Det är Region Jönköpings län som gör bedömning och fattar beslut om man är berättigad till något av stöden.

Att utfärda intyg

Bedömning tandvård på Region Jönköpings län utbildar intygsutfärdare. Alla som

genomgått intygsutbildning får ett personligt ID-nummer. Det är bistånds- och LSS-handläggare, distriktssköterska, psykiatrisjuksköterska och sjuksköterska i både region och kommun som utfärdar ”Intyg om nödvändig tandvård” till personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet.

Läkare utfärdar intyg för tandvård till personer med stora behov pga. långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Tandvård som ett led i en sjukvårdsbehandling är sådana behandlingar där i de flesta fall läkare remitterar patienten till tandvården. Den odontologiska utredningen och/eller behandlingen är en väsentlig förutsättning för den medicinska behandlingen.

Samverkan

Vid samordnad vårdplanering i hemmet eller vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska planering för tandvård ingå.

 

Upprättad av Bedömning tandvård.

Beslutande organ: Ledningsgruppen för samverkan, Reko.

Gäller från datum: 2018-04-03.

Ansvarig för revidering Bedömning tandvård.

Revideras datum: 2020-08-04.


Bilaga

 

Tandvårdsstöd

Vad krävs för att få tandvårdsstöd?

Vem utfärdar intyg?

Vem utför

behandling?

Vilken tandvård kan man få?

Vad blir kostnaden för patienten?

Särskilt tandvårds-bidrag (STB)

Försäkringskassan

 https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/sarskilt-tandvardsbidrag

Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar

Läkare

Tandläkare eller tandhygienist

Förebyggande tandvårdsåtgärder. Övriga behandlingar debiteras enligt tandvårdstaxa.

Tandvårdsbidraget är 600 kr per halvår och betalas ut 1 januari och 1 juli.

Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig  sjukdom eller funktionsnedsättning, F-tandvård
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/

Stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå en behandling i tandvården 

 Läkare

Tandläkare eller tandhygienist

Bastandvård (fast protetik ingår inte).

250 kr per besök och är högkostnadsgrundande.

Tandvård för personer med stort personligt omvårdnadsbehov i dagliga livet, N-tandvård
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/

Stort personligt omvårdnadsbehov i dagliga livet (hjälp med t.ex. toalettbesök, tvätta sig, ta sig i och ur sängen, av- och påklädnad)

Bistånds-och LSS- handläggare, sjuk-sköterska, distrikts- och psykiatrisköterska.
Intygsutbildning krävs för utfärdande

Tandläkare eller tandhygienist

Munhälsobedömning: Tandvårdsteam kommer hem till patienten och gör bedömning och ger rådgivning samt munvårdsinstruktioner.
Nödvändig tandvård (bastandvård)

Munhälsobedömningen är avgiftsfri.
Nödvändig tandvård kostar 250 kr per besök och är högkostnadsgrundande.

Hjälp med tandvård som ADL

 

 

Vård- omvårdnadspersonal.

Hjälp med den dagliga munvården.

Hemtjänsttaxa.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna-Karin Wixe

Gäller från

2020-08-04

Version

2.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

103746

Källa

Evolution