Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utredning neurologi enl ICF

Förklaringar till sökord för fysioterapi utredning neurologi
Baserade på ICF - nivå 2, Cambio Cosmic mall: ICF lång ny

 

SÖKORD I COSMIC

BESKRIVNING

 

ICF-KODER

 

Utvärderingsinstrument/manual

KVÅ-KOD

Vårdbegäran

Remiss

 

 

 

Kontaktorsak

Orsak till kontakt

 

 

 

Närvarande

Namn och titel

 

 

 

Nuvarande hälsoproblem

Fortfarande pågående sjukdomar. Operation/sjukdom som påverkar behandlingen.

 

 

 

Aktuellt hälsoproblem

Det som gjorde att patienten sökte. Aktuellt sedan eventuellt föregående kontaktperiod.

 

 

 

Hälsoupplevelse

Patientens upplevelse av aktuellt hälsotillstånd

 

SF-36(1), EQ-5D(2), VAS

 

Aktuell behandling

Tidigare/pågående/planerad behandling. Inklusive läkemedel som påverkar sjukgymnastik.

 

 

 

Övriga undersökningar

Tidigare/pågående/planerad undersökning som påverkar sjukgymnastik.

 

 

 

KROPPSFUNKTIONER

 

 

 

 

BEDÖMNINGSMETOD

 

 

 

 

PSYKISKA FUNKTIONER

 

b110-b199

 

 

Bedömning av medvetandefunktioner

Medvetandegrad, vakenhetsgrad.

b110

Ranchos Los Amigos Scale RLAS (= LOCFAS Levels of Cognitive Functioning Assessment Scale)(3, 4)

Se vårdstöd fysioterapi under neurologi - Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

PA001

Bedömning av orienteringsfunktioner

Orientering till tid, rum och person, orientering till sig själv och andra.

b114

 

PA002

Bedömning av intellektuella funktioner

Demens

b117

 

PA003

Bedömning av övergripande psykosociala funktioner

Socialt samspel.

b122

 

PA004

Bedömning av temperament och personlighetsfunktioner

Utåt-, inåtvändhet, psykisk och emotionell stabilitet, självförtroende, optimism, trovärdighet.

b126

 

PA005

 

 

Bedömning av energi och driftfunktioner

 

 

Innefattar bedömning av energinivå, motivation, aptit, begär efter substanser, impulskontroll. Ex motivation, trötthet

 

 

b130

 

 

FSS (Fatigue Severity Scale) (5-7)

Gränsvärden:

Ej fatigue: FSS < 4

Borderline fatigue:4.0 < FSS < 5.0

Fatigue: FSS > 5

 

 

PA006

Bedömning av sömnfunktioner

Sömnmängd, insomning, sömnunderhåll, sömnkvalitet, sömncykeln, sömnlöshet, hypersömn, narkolepsi.

b134

 

PA007

Bedömning av uppmärksamhetsfunktioner

Vidmakthålla uppmärksamhet, skifta uppmärksamhet, fördela uppmärksamhet samt koncentration, distraherbarhet.

b140

 

PA008

Bedömning av minnesfunktioner

Korttidsminne, långtidsminne samt att återge minnen.

b144

 

PA009

Bedömning av psykomotoriska funktioner

Kontroll över motoriska och psykologiska händelser på kroppsnivå.

b147

 

PA010

Bedömning av emotionella funktioner

Affekt, emotionslabilitet, oro, ångest, rörelserädsla, nedstämdhet.

b152

VAS

PA011

Bedömning av perceptuella funktioner

Känna igen och tolka sinnestimuli. Visuo-spatialt, hallucinationer.

Taktil gnosi: Identifiera föremål.

Stereognosi: Identifiera ett föremåls yta och form.

b156

 

PA012

Bedömning av tankefunktioner

Tanketempo, organisation i tankeprocessen, målinriktat och logiskt tänkande

b160

 

PA013

Bedömning av högre kognitiva funktioner

Lösa problem reflektera kring sin situation, sätta mål, planera, tidsplanering, insikt, omdöme. Beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och exekutiva funktioner.

b164

 

PA014

Bedömning av psykiska språkfunktioner

Mottaga/förstå språk och uttrycka sig språkligt i tal, skrift och/eller tecken. Innefattar bedömning vid afasi.

b167

 

PA015

Bedömning av kalkyleringsfunktioner

Räkna enkla och sammansatta tal.

b172

 

PA016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning av psykisk funktion att ordna sammansatta rörelser i följd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisera och samordna målinriktade rörelser i följd. Kinetisk apraxi: Oförmåga att bilda motoriska mönster och rörelsemelodier.

Kinestetisk apraxi: Oförmåga att genomföra viljemässig rörelsesekvens/handling som kräver somatosensorisk information.

Spatial apraxi: Oförmåga att konstruera uppgifter som kräver integrering av rumslig information.

Ideomotorisk apraxi: Oförmåga att utföra enkla rörelser på muntlig uppmaning eller som imitation.

Ideatorisk apraxi: Oförmåga att genomföra en logisk och sammanhängande följd av rörelser, åtföljs alltid av afasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA017

Bedömning av medvetenhet om jaget och om tid

Medvetenheten om egen identitet, egen kropp och egen plats i den omgivande verkligheten samt om tiden. Allt som har med kroppsuppfattning och -medvetande. Inställning till den egna kroppens hinder och möjligheter. Neglekt.

b180

 

PA018

SINNESFUNKTIONER OCH SMÄRTA

 

b210-b299

ASIA – testprotokoll (8)

Sensorisk undersökning manual (9)

 

Bedömning av synfunktion

Dubbelseende, hemianopsi, ptos, nystagmus, blickpares.

b210, b215

Ptostest – Kunna hålla blicken riktad uppåt i 2 minuter. Notera tid när ögonlocket passerar pupillen.

 

Bedömning av balansfunktion

Bibehålla balans och undvika risk att falla. Avser vestibulär funktion.

b235

Se vårdstöd för balanstester fysioterapi under Öron, näsa och hals
Dix Hallpike (10)

PB003

Bedömning av förnimmelser i samband med hörsel och vestibulär funktion

Upplevelse av yrsel, tinnitus, illamående i samband med yrsel.

b240

Fall Efficacy Scale (FES)(7, 11)

PB004

Bedömning av proprioceptiv funktion

Förnimmelse av kroppsdelars inbördes läge och relation till varandra samt ledkänsel. Djup känsel, förnimmelse av kroppen i rummet.

b260

Fugl Meyer motor assessment (7, 12),

0 - anestesi

1 - hypo- eller dysestesi

2normal

BL motor assessment (7, 13, 14)

PB007

Bedömning av beröringsfunktion och temperatur

Ytlig beröring, värme och kyla, vibration, tryck, form och material. Innefattar bedömning känslighet för ett obehagligt eller skadligt sinnesintryck som köldintolerans.

b265, b270

Fugl Meyer motor assessment (7, 12), BL motor assessment (7, 13, 14)

PB008

Bedömning av smärta

Smärtupplevelse (t ex huggande, brännande, molande, förvärrande, lindrande), lokalisation, intensitet, variation. Analgesi och hyperalgesi.

b280

VAS 0-100 alt. 0-10, smärtteckning. Se kunskapsstöd smärtanalys

PB009

RÖST OCH TALFUNKTIONER

 

b310-b399

 

 

Utredning av röst och talfunktioner

Dysartri, röststyrka, rytm, hastighet och melodi i tal.

b310-b399

 

PC001

HJÄRT-KÄRLFUNKTIONER, BLODBILDNINGS-, IMMUNSYSTEMS- OCH ANDNINGSFUNKTIONER

 

b410-b499

 

 

Pulsmätning

Manuell mätning av hjärtfrekvens och rytm.

b410

Pulsoximetri, pulsklocka.

PD001

Ödemmätning

Undersökning och mätning av svullnad.

b415

Volymmätning med t ex måttband. Se vårdstöd fysioterapi under neurologi Svullen hand efter neurologisk sjukdom eller skada (10)

PD006

Bedömning av ortostatism

Ortostatiska besvär vid t ex lägesändringar.

b420

Blodtrycksmanchett

PD005

Bedömning av andningsfunktioner

Rörlighet, andningsdjup, andnings-, muskelfunktion och andningsmönster. Dyspné, Cheyne-Stokes andning.

b440, b445

Spirometri, PEF, Sniff-test
Se vårdstöd fysioterapi (10), måttband

PD007

Bedömning av hostfunktion

Hostfunktion och sekretmobiliserande tekniker och av inhalationsteknik.

b450

PCF Se vårdstöd fysioterapi (10)

PD008

Bedömning av tolerans för fysisk ansträngning och uthållighet

Kondition, uttröttbarhet, uthållighet och tolerans för fysiskt arbete med olika metoder och bedömningsinstrument.

b455

Konditionstester, Åstrand,
Se vårdstöd fysioterapi under kardiologi (10) Borgs ansträngningsskala (7, 15) 

PCI (7, 16)

6-minuters gångtest 6MWT (7, 17, 18)

PD009

MATSMÄLTNINGS- OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSFUNKTIONER OCH ENDOKRINA FUNKTIONER

 

b510-b599

 

 

Bedömning av sväljfunktion

Förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken. Dregling, sväljningssvårigheter.

b510

 

PE002

Bedömning av viktuppehållande funktioner

Hålla lämplig kroppsvikt, undervikt, övervikt, fetma.

b530

BMI, midjemått

PE006

FUNKTIONER I KÖNS- OCH URINORGANEN SAMT REPRODUKTIVA FUNKTIONER

 

b610-b699

 

 

Bedömning av urineringsfunktioner

Bäckenbottenmuskulatur, Inkontinens

b620

 

PF002

Bedömning av sexuella funktioner

Psykiska och fysiska funktioner avseende sexualakten.

b640

 

PF003

 

 

 

 

 

NEUROMUSKULOSKELETALA OCH RÖRELSERELATERADE FUNKTIONER

 

b710-b799

 

 

Bedömning av ledrörlighet

ROM, kontraktur

b710, b715, b720

Goniometer, Myrinmätare,

PG001

Bedömning av ledstabilitet

Ledstabilitetstester, subluxation.

b715

Sulcus sign.

PG002

Bedömning av muskelfunktion

 

Muskelstyrka, uthållighet, muskellängd, muskeltonus, spasticitet, rigiditet, klonus, kugghjulsfenomen, pares.

b730, b735, b740

Bilaga 1

Styrka/uthållighet:

- Timed Stands Test (TST) (7, 19, 20),

- Bäckenlyft

- Rakt benlyft, Trendelenburg,

- Tågång/hälgång

- Tåhävning (21)

- Dynamisk axelflexion(22)

- Uthållighetstest

- Janda 0-5 skalan (20)

- Handdynamometer (23),

- Myometer (24),

Spasticitet:
Se vårdstöd fysioterapi under neurologi spasticitet

- Mod Aschworth scale 0-5 (25-27)

- Rigiditet

- Klonus, Priebs klonusskala 0-3(28)

- PENN (29), ingår i UPRDS 3 (7),

Muskelfunktion:

- Fugl Meyer motor assessment (7, 12)

- BL motor assessment (7, 13, 14).

- ASIA – testprotokoll (8)

- Motorisk undersökning manual (30)

PG003

Bedömning av reflexer

Sträckreflex, withdrawal-reflex.

b750

Bilaga 2
Reflexer

PG004

Bedömning av icke viljemässiga rörelser och rörelsereaktioner

Balans- och skyddsreaktioner, tremor, tics, dyskinesi. Jämviktsreaktioner: Förmågan att med kompensationsrörelser i extremiteter och bål bibehålla balans och jämvikt.

Upprätningsreaktioner: Förmåga att hålla huvudet i upprätt position.

Fallskyddsreaktioner: Relationer i armar och ben för att förhindra fall.

b755, b765

Bilaga 3
Tremor

Balansreaktioner
Best-test, mini Best-test(7, 31)

PG005

Bedömning av viljemässig rörelsekontroll

Koordination, balans mellan agonister och antagonister, huvudkontroll, öga-handkoordination.

b760

Bilaga 4

Diadochokinesi och finger-näs/häl-knä (32, 33) enl Fugl-Meyer (7, 12)

PG006

Bedömning av gångmönster

Gånganalys. Kvalitativ undersökning av gången.

b770

Bilaga 5
Gånganalys

PG007

Förnimmelser vad avser muskel- och rörelsefunktioner

Känsla av muskelstelhet, muskelspasm, tyngd.

b780

 

 

FUNKTIONER I HUDEN OCH DÄRMED RELATERADE STRUKTURER

 

b810-b899

 

 

Bedömning av huden.

Observation, t ex ärrvävnad, sår.

b810

 

PH001

Bedömning av risk för trycksår

Riskbedömning för trycksår

b810

 

PH002

KROPPS-STRUKTURER

 

 

 

 

STRUKTURER I NERVSYSTEMET

 

s110-199

 

 

Ryggmärgen och därmed relaterade strukturer

Nervtensionstest

s120

 

 

STRUKTURER SOM SAMMANHÄNGER MED RÖRELSE

 Muskelatrofi, amputation, felställning, benlängdsskillnad, varus/valgus, pes planus/cavus, scolios, fynd som upptäcks vid palpation av t ex sena, såsom ganglion.

s710-799

Bilaga 6
Omkretsmätning
Inspektion av muskulatur
Hållning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITET OCH DELAKTIGHET

 

 

 

 

BEDÖMNINGSMETOD

 

 

Bilaga 7
PSFS

FIM (7),

 

LÄRANDE OCH ATT TILLÄMPA KUNSKAP

Förvärva färdighet som att initiera och fullfölja en aktivitet (fotboll). Fatta beslut och genomföra val.

d110-d199

 

 PJ002 PJ003

ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH KRAV

 

d210-d299

 

 

Bedömning av att företa en enstaka uppgift

Enstaka uppgifter såsom att påbörja en uppgift, organisera tid, rum och material. Planera, sätta mål, genomföra och avsluta samt upprätthålla en uppgift.

d210

 

PK001

Bedömning av att företa mångfaldiga uppgifter

Mångfaldiga, integrerade och komplicerade uppgifter i följd eller samtidigt. Uthållighet i arbete.

d220

 

PK002

Bedömning av att genomföra daglig rutin

Planera och hantera tid och energi vid genomförandet av de aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela dygnet.

d230

 

PK003

Bedömning av att hantera stress och andra psykologiska krav

Psykologiska krav som ställs för att genomföra uppgiften. Innefattar att hantera ansvarstagande, stress och kris.

d240

 

PK004

KOMMUNIKATION

Afasi

d310-d399

 

 

FÖRFLYTTNING

 

d410-d499

M MAS protokoll och manual, se vårdstöd fysioterapi under neurologi (7)
S-COVS (7), Fugl Meyer motor assessment (7), BL motor assessment (7), UPDRS (7).

 

Bedömning av lägesförändring samt bibehållande av kroppsställning.

Inta och/eller bibehålla samma kroppsställning, såsom sittande eller stående balans.

d410-d415

Romberg, tandemstående, enbensstående, Solec, Soleo
Se vårdstöd för balanstester fysioterapi under Öron, näsa och hals (10)

PM001

Bedömning av kroppshållning

Hållning och kroppsställning i olika utgångsställningar såsom liggande, sittande, stående, lod- och mittlinje, ryggradskrökar, asymmetri i vila och/eller rörelse.

d410-d416

 

PM002

Bedömning av förflyttning

Förflytta sig i säng, sätta sig upp och lägga sig, ställa/sätta sig, till och från stol, ner/upp från golv, ställa sig på knä eller sätta sig på huk och åter resa sig.

d410-d420

Bilaga 8

- Förflyttningsstegen

- Functional Reach (7)

- Step test (7)

TUG (7, 10), FAS (34)

Bergs balansskala (7),

BDL balanstest (7),

FBG (7), 

Stående balanstest (enl. Bohannon) (7),

Stops walking when talking (7)

PM003

Bedömning av att lyfta, bära och förflytta föremål.

Lyftteknik, arbetsteknik. Ingår att sparka boll eller trampa på cykelpedaler.

d430-d435

 

PM004

Bedömning av finmotorik.

Hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa.

d440

 

PM005

Bedömning av att använda hand och arm. 

Flytta föremål eller hantera dem genom att använda händer och armar t.ex. att kasta eller fånga ett föremål.

d445

 

PM006

Bedömning av att gå.

Promenera, gå framlänges/baklänges/sidled, gångsträckor inomhus eller utomhus, att gå på olika underlag samt runt hinder av olika slag eller i trappa.

d450

Bilaga 9:

- 2 eller 6 MWT (7, 17, 18)

- 10 meters gångtest (7, 35)

- 25 feet walk (36)

- MSWS-12 (37)

- FAC Functional Ambulation Categories (38)

- Trappgång

PM007

Bedömning av att röra sig på olika sätt och på olika platser inom och utom hemmet.

Krypa, springa, hoppa, att gå ombord på ett tåg, buss och liknande och att röra sig på olika platser. Inom- och utomhus. 

d455-d460

 

PM008

Bedömning av att förflytta sig med hjälpmedel.

Förflytta sig med och hantera rullstol eller gånghjälpmedel.

d465

Förflytta sig i rullstol (39)

PM009

Bedömning av att använda transportmedel.

Att använda offentliga transportmedel som buss, spårvagn, tåg.

d470

 

PM010

Förarbedömning

Att vara förare till olika transportmedel, t ex bil och andra motoriserade fordon, djurdrivna fordon.

d475

 

PM011

PERSONLIG VÅRD

Anamnes och/eller observation.

d510-d599

 

 

Bedömning av att tvätta sig.

Tvätta och torka delar av eller hela kroppen.

d510

 

PN001

Bedömning av att vårda sin kropp.

Sköta hud, tänder, hår, naglar och könsorgan.

d520

 

PN002

Bedömning av att sköta sina toalettbehov

Kontrollera urinering, avföring och sköta menstruation, komma till lämplig plats och ställning samt hantering av kläder. Planera, genomföra och göra sig ren efteråt.

d530

 

PN003

Bedömning av att klä på och av sig

På- och avklädning av kläder och skor samt val av lämplig klädsel.

d540

 

PN004

Bedömning av att äta och dricka

Skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, blanda dryck, använda bestick samt att föra mat och dryck till munnen.

d550, d560

 

PN005

Bedömning av att sköta sin egen hälsa

Hälsa och fysiskt/psykiskt välbefinnande, såsom att upprätthålla lämplig kost och motionsvanor samt undvika hälsorisker. Innefattar egenvård, att söka professionell hjälp och att följa medicinska ordinationer och andra hälsoråd.

d570

 

PN008

HEMLIV

 Anamnestiska uppgifter.

d610-699

 

 

Bedömning av att inköpa dagligvaror

Kunna handla

d620

 

PP002

Bedömning av att utföra hushållsgöromål

Laga måltider, städa, tvätta.

d630-d649, d640

 

PP003

Bedömning av att ta hand om hemmets föremål

Underhålla bostaden, fordon och hjälpmedel, ta hand om husdjur, sällskapsdjur och växter, samt trädgårdsarbete.

d650

 

PP007

Bedömning av att bistå andra

Vårda anhörig.

d660

 

PP008

MELLANMÄNSKLIGA INTERAKTIONER OCH RELATIONER

 

d710-d799

 

 

Bedömning av mellanmänskliga interaktioner

Grundläggande och sammansatta interaktioner med människor på ett i sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt.

d720

 

PQ001

VIKTIGA LIVSOMRÅDEN

 

d810-d899

 

 

Bedömning av studieförmåga

 

d810-d839

 

PR001

Bedömning av arbetsförmåga och sysselsättning

Försäkringsmedicinsk utredning. Arbetsupplevelse

d840-d859

 

PR002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSGEMENSKAP, SOCIALT OCH MEDBORGERLIGT LIV

 

d910-d999

 

 

Bedömning av rekreation och fritid

Utföra och vara engagerad i lek, spel, sport, konst, kultur, hobbys, resor och umgänge, spontana och organiserade fritidsaktiviteter t ex fysisk träning, nöjen, bio, teater, konstutställning, eget utövande av konsthantverk eller handarbete, att spela musikinstrument, turism och fritidsresor.  

d920

 

PS002

OMGIVNINGS-FAKTORER

 

e110-e599

 

 

PRODUKTER OCH TEKNIK

 

 

 

 

Bedömning av behov av omgivningsanpassning  i det dagliga livet

Utredning av behov av fallpreventiva åtgärder i bostaden.

e115

 

PT001

Bedömning av hjälpmedelsbehov

Behov av hjälpmedel i det dagliga livet, för förflyttning och transport.

e115-e145

 

PT002

Bedömning av boendemiljö

Bostadsanpassning

e155

 

PT009

PERSONLIGT STÖD OCH PERSONLIGA RELATIONER

 

 

 

 

Bedömning av personligt stöd från omgivningen

Närfamilj, vänner, djur, ledsagare, personlig assistent.

e310-e360

 

PT011

PERSONFAKTORER

 

 

 

 

RISKBEDÖMNING

Fallrisk

 

 

 

BEDÖMNING

Sammanfattning och analys: resurser, problem och behov

 

 

 

MÅL

 

 

S = specifikt

M = mätbart

A = accepterat

R = relevant

T = tidsangivet

 

 

 


Bilaga 1: 

Styrka/uthållighet
TST (Timed-standsTest)

Utrustning - Stol med rak rygg med sitthöjd 43 cm. Stoppur.

Anvisningar till patienten - Sitt på mitten av stolsitsen. Placera händerna på motsatt axel. Håll fötterna på golvet. Håll ryggen rak. Gör en uppresning för att prova. Res dig upp (dina ben och rygg ska vara sträckta) och sätt dig sedan ner igen. Gör nu 10 uppresningar.

Mätning – Ange tiden det tar för patienten att göra 10 uppresningar.

Säkerhet - Kontrollera att stolen inte kan glida bakåt genom att placera de bakre benen mot en vägg. Om patienten inte klarar att utföra en uppresning, kan han/hon ta hjälp genom att trycka ifrån med händerna mot sina ben eller mot armstöden på stolen (om man använder sig av en stol med armstöd). Antalet uppresningar i testet räknas då som noll men kan registreras som ett anpassat testresultat. Ange då de anpassningar som gjordes. Stå så du kan ge stöd om patienten förlorar balansen. Låt patienten stoppa och pausa om han/hon blir trött. Tidtagningen fortsätter ändå.

Referensvärden:

 

           Kvinnor

              Män

Ålder (år)

Medel (sek)

Övre gräns (sek)

Medel (sek)

Övre gräns (sek)

20

10,9

16

8,8

12,3

25

11,8

16,8

9,8

13,3

30

12,6

17,6

10,8

14,2

35

13,4

18,5

11,7

15,2

40

14,3

19,3

12,7

16,2

45

15,1

20,1

13,7

17,2

50

15,9

20,9

14,7

18,1

55

16,8

21,8

15,6

19,1

60

17,6

22,6

16,6

20,1

65

18,4

23,5

17,6

21,1

70

19,3

24,3

18,5

22

75

20,1

25,2

19,5

23

80

20,9

26,1

20,5

24

85

21,8

27

21,5

25

 

 

 

 

 

Bäckenlyft

Kan testas på olika sätt beroende på patientens förmåga; med båda fötterna som stöd eller med ena benet extenderat i knä och höft, med eller utan stöd av armarna. Notera sidoskillnader. Kan även användas som uthållighetstest. Ev ange antal.

 

Rakt benlyft

Utförs i ryggliggande under en minut. Patienten ombeds lyfta ena benet till 30 grader och hålla kvar. Notera hur länge patienten kan hålla kvar benet, skakningar och sidoskillnader.

 

Tågång/hälgång

Fritt i rummet, testas utan skor. Ange den tid pt klarar, högst en minut. Vid hälgång: var observant på att pt inte trampar ned med lateralsidan av foten. Klarar patienten ej detta så gå vidare med hälhävning/ tåhävning i stående/ sittande.

 

Tåhävningar Heelrise test

Utförs stående på ett ben om patienten klarar enbensstående. Annars på båda. Utförs utan skor, balansstöd är tillåtet, men ej armkraft. Patienten uppmanas att göra så många som möjligt (avbryt dock vid 50 och notera >50). Notera antal repetitioner.

 

Dynamisk axelflexion

Test av dynamisk axelflexion 0-90 grader. Hur många repetitioner klarar patienten?

För kvinnor används 2 kg hantel

För män används 3 kg hantel

Utförande: Patienten sitter på en pall med lätt ryggstöd mot vägg för att undvika bakåtpendling. Armarna hängande rakt ned från axeln. Övningen utförs unilateralt med dominanta armen. Handen i neutralläge. Armen lyfts med rak armbåge till 90 graders flexion och förs därefter tillbaka till utgångsläget. Metronomen är inställd på 40 slag/minut.

Testet avbryts när patienten inte når 90 grader eller böjer i armbågsleden. (avbryt dock vid 50 och notera >50). Notera antal repetitioner.

 

Uthållighetstest

Handknytningar/sträckningar bilateralt med händerna över huvudet och 90 grader flexion i armbågar. Räkna antal knytningar/sträckningar och notera svaghet i fingerextension och sänkning av armarna. (avbryt dock vid 50 och notera >50). Används exempelvis vid myasteni.

 

 

Grov kraft 0-5 skalan:

0   Ingen viljemässig kontraktion

1   Viljemässig kontraktion synlig

2   Viljemässig rörelse vid avlastning

3   Viljemässig rörelse mot tyngdkraft

4   Viljemässig rörelse mot tyngdkraft plus ett måttligt motstånd

5   Normal kraft

 

Handstyrka

Handdynamometer. Ange medelvärde av tre försök.

Referensvärden:

 

 

 

 

Kvinnor, kg

 

 

 

 

 

10%

 

15%

 

50%

 

15%

 

10%

 

Ålder

20-24

22

19

25

22

28

26

32

29

35

32

25-29

21

18

24

21

28

25

31

28

34

32

30-34

20

17

23

21

27

24

30

28

34

31

35-39

20

16

23

20

26

24

29

27

33

30

40-44

19

16

22

20

25

23

29

26

32

29

45-49

18

15

21

19

25

22

28

26

31

29

50-54

17

15

20

18

24

22

27

25

30

28

55-59

17

14

20

17

23

21

27

24

30

28

60-64

16

13

19

17

23

20

26

24

29

27

65-69

15

12

18

16

22

20

25

23

29

26

70-74

15

12

18

15

21

19

24

23

28

25

75-79

14

11

17

15

20

18

24

22

27

25

80-84

13

10

16

14

20

18

23

21

26

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män, kg

 

 

 

 

 

 

10%

 

15%

 

50%

 

15%

 

10%

 

Ålder

20-24

44

41

50

46

57

53

63

59

68

64

25-29

43

39

48

44

54

51

61

57

66

62

30-34

41

37

46

43

53

49

59

55

64

60

35-39

39

35

44

41

51

47

56

53

63

58

40-44

36

34

42

39

49

45

54

51

61

56

45-49

34

31

40

37

47

43

53

48

59

54

50-54

33

29

38

35

45

41

51

47

56

53

55-59

31

28

36

33

43

39

49

45

54

51

60-64

29

25

34

31

41

37

47

44

53

49

65-69

27

24

32

29

39

35

44

42

50

47

70-74

24

22

30

27

37

34

43

40

48

45

75-79

23

20

28

25

34

32

41

38

46

44

80-84

21

18

26

24

33

30

39

36

44

41

 

Spasticitet

 

Modifierad Ashworth skala 0-5.

0

Ingen tonusökning

1

Lätt ökning i muskeltonus som manifesteras som en upphakning som släpper eller minimalt motstånd i slutet av rörelseomfånget

2

Lätt ökning i muskeltonus som manifesteras genom en upphakning följt av minimalt motstånd genom resten av rörelseomfånget

3

Moderat ökning i muskeltonus genom större delen av rörelseomfånget, men passiva rörelser av berörda kroppsdelar utförs lätt.

4

Avsevärd ökning i muskeltonus, passiva rörelser är svåra

5

Kroppsdelen är rigid i flexion eller extension

 

 

 

Rigiditet

Testas med passiva rörelser i sittande eller liggande. Testa armbågs- och handleder samt knäleder och nacke. Notera sidoskillnad. Bortse från kugghjulsfenomen.

 

T.ex. kugghjulsfenomen, dystoni, kramp

 

Bedöm förmåga till trappgång. Notera om patienten går självständigt, med stöd av person eller ledstång, om patienten går med reciproka steg eller fot till fot. Ange vilken fot som går först. Ange antalet trappsteg. Ta tid på valfri hastighet vid gång 10 trappsteg.

 


Referenser

 

1.  Almborg AH, Berg S. Quality of life among Swedish patients after stroke: psychometric evaluation of SF-36. J Rehabil Med. 2009 Jan;41(1):48-53. PubMed PMID: 19197569. Epub 2009/02/07. eng.

2. EuroQol--a new facility for the measurement of health-related quality of life. The EuroQol Group. Health Policy. 1990 Dec;16(3):199-208. PubMed PMID: 10109801. Epub 1990/11/05. eng.

3. Liscio M, Adduci A, Galbiati S, Poggi G, Sacchi D, Strazzer S, et al. Cognitive-behavioural stimulation protocol for severely brain-damaged patients in the post-acute stage in developmental age. Disabil Rehabil. 2008;30(4):275-85. PubMed PMID: 17852309. Epub 2007/09/14. eng.

4. Flannery J. Using the levels of cognitive functioning assessment scale with patients with traumatic brain injury in an acute care setting. Rehabil Nurs. 1998 Mar-Apr;23(2):88-94. PubMed PMID: 9668871. Epub 1998/07/21. eng.

5. Krupp LB, LaRocca NG, Muir-Nash J, Steinberg AD. The fatigue severity scale. Application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Arch Neurol. 1989 Oct;46(10):1121-3. PubMed PMID: 2803071. Epub 1989/10/01. eng.

6. Fisk JD, Pontefract A, Ritvo PG, Archibald CJ, Murray TJ. The impact of fatigue on patients with multiple sclerosis. Can J Neurol Sci. 1994 Feb;21(1):9-14. PubMed PMID: 8180914. Epub 1994/02/01. eng.

7. Fysioterapeuterna. Mätmetoder 2.0: 2018 [cited 2018 July 03]. Available from: http://www.sjukgymnastforbundet.se.

8. Testprotokoll A. ASIA American Spinal Injury Association;  [cited 2013 April 16]. Available from: http://www.asia-spinalinjury.org/?s=exam+sheet

9. Manual Asu.  [cited 2018 July 03]. Se webbsida: asia-spinalinjury.org

10. Region Jönköpings län. Behandlingsriktlinjer sjukgymnastik för vårdgivare: 2018 [cited 2018 July 03]. Available from: http://www.plus.rjl.se/sjukgymnastik.

11. Tinetti ME, Richman D, Powell L. Falls efficacy as a measure of fear of falling. J Gerontol. 1990 Nov;45(6):P239-43. PubMed PMID: 2229948. Epub 1990/11/01. eng.

12. Fugl-Meyer AR, Jaasko L, Leyman I, Olsson S, Steglind S. The post-stroke hemiplegic patient. 1. a method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil Med. 1975;7(1):13-31. PubMed PMID: 1135616. Epub 1975/01/01. eng.

13. Lindmark B, Hamrin E. Evaluation of functional capacity after stroke as a basis for active intervention. Presentation of a modified chart for motor capacity assessment and its reliability. Scand J Rehabil Med. 1988;20(3):103-9. PubMed PMID: 3187462. Epub 1988/01/01. eng.

14. Lindmark B, Hamrin E. Evaluation of functional capacity after stroke as a basis for active intervention. Validation of a modified chart for motor capacity assessment. Scand J Rehabil Med. 1988;20(3):111-5. PubMed PMID: 3187463. Epub 1988/01/01. eng.

15. Michael J, Chen, Xitao Fan, Sondra T. Criterion-related validity of the Borg ratings of percieved exertion scale in healthy individuals: a meta-analysis. J Sports Sci. 2002;20(11).

 

16. Zetterberg L, Lindmark B. Energikostnad  vid  gång. Nordisk Fysioterapi. 2000 (4):21-8.

17. Goldman MD, Marrie RA, Cohen JA. Evaluation of the six-minute walk in multiple sclerosis subjects and healthy controls. Mult Scler. 2008 Apr;14(3):383-90. PubMed PMID: 17942508. Epub 2007/10/19. eng.

18. Montes J, McDermott MP, Martens WB, Dunaway S, Glanzman AM, Riley S, et al. Six-Minute Walk Test demonstrates motor fatigue in spinal muscular atrophy. Neurology. 2010 Mar 9;74(10):833-8. PubMed PMID: 20211907. Pubmed Central PMCID: 2839195. Epub 2010/03/10. eng.

19. Csuka M, McCarty DJ. Simple method for measurement of lower extremity muscle strength. Am J Med. 1985 Jan;78(1):77-81. PubMed PMID: 3966492. Epub 1985/01/01. eng.

20. Janda V. Muskelfunktionsdiagnostik. Lund: Studentlitteratur; 1975.

21. Svantesson U, Osterberg U, Thomee R, Grimby G. Muscle fatigue in a standing heel-rise test. Scand J Rehabil Med. 1998 Jun;30(2):67-72. PubMed PMID: 9606767. Epub 1998/06/02. eng.

22. Cider A, Carlsson S, Arvidsson C, Andersson B, Sunnerhagen KS. Reliability of clinical muscular endurance tests in patients with chronic heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs. 2006 Jun;5(2):122-6. PubMed PMID: 16257580. Epub 2005/11/01. eng.

23. Hamilton A, Balnave R, Adams R. Grip strength testing reliability. J Hand Ther. 1994 Jul-Sep;7(3):163-70. PubMed PMID: 7951708. Epub 1994/07/01. eng.

24. Phillips BA, Lo SK, Mastaglia FL. Muscle force measured using "break" testing with a hand-held myometer in normal subjects aged 20 to 69 years. Arch Phys Med Rehabil. 2000 May;81(5):653-61. PubMed PMID: 10807107. Epub 2000/05/12. eng.

25. Bohannon RW SM. Inter rater reliability of a modified Ashworth Scale of muscle spasticity. . Physical Therapy. 1987;67:206-7.

26. Gregson JM, Leathley M, Moore AP, Sharma AK, Smith TL, Watkins CL. Reliability of the Tone Assessment Scale and the modified Ashworth scale as clinical tools for assessing poststroke spasticity. Arch Phys Med Rehabil. 1999 Sep;80(9):1013-6. PubMed PMID: 10489001.

27. Gregson JM, Leathley MJ, Moore AP, Smith TL, Sharma AK, Watkins CL. Reliability of measurements of muscle tone and muscle power in stroke patients. Age Ageing. 2000 May;29(3):223-8. PubMed PMID: 10855904.

28. Priebe MM, Sherwood AM, Thornby JI, Kharas NF, Markowski J. Clinical assessment of spasticity in spinal cord injury: a multidimensional problem. Arch Phys Med Rehabil. 1996 Jul;77(7):713-6. PubMed PMID: 8670001. Epub 1996/07/01. eng.

29. Penn RD, Savoy SM, Corcos D, Latash M, Gottlieb G, Parke B, et al. Intrathecal baclofen for severe spinal spasticity. N Engl J Med. 1989 Jun 8;320(23):1517-21. PubMed PMID: 2657424. Epub 1989/06/08. eng.

30. Manual Amu.  [cited 2018 July 03]. Se webbsida: asia-spinalinjury.org

31. Horak FB, Wrisley DM, Frank J. The Balance Evaluation Systems Test (BESTest) to differentiate balance deficits. Phys Ther. 2009 May;89(5):484-98. PubMed PMID: 19329772. Pubmed Central PMCID: 2676433. Epub 2009/03/31. eng.

32. Swaine BR, Sullivan SJ. Reliability of the scores for the finger-to-nose test in adults with traumatic brain injury. Phys Ther. 1993 Feb;73(2):71-8. PubMed PMID: 8421720. Epub 1993/02/01. eng.

33. Gagnon C, Mathieu J, Desrosiers J. Standardized finger-nose test validity for coordination assessment in an ataxic disorder. Can J Neurol Sci. 2004 Nov;31(4):484-9. PubMed PMID: 15595252. Epub 2004/12/15. eng.

34. Öberg U, Öberg R, Öberg T. Functional Assessment System for Lower Extremity Dysfunction, FAS. Physical Therapy. 1994 (74):861-71.

35. Rossier P, Wade DT. Validity and reliability comparison of 4 mobility measures in patients presenting with neurologic impairment. Arch Phys Med Rehabil. 2001 Jan;82(1):9-13. PubMed PMID: 11239279. Epub 2001/03/10. eng.

36. Kragt JJ, van der Linden FA, Nielsen JM, Uitdehaag BM, Polman CH. Clinical impact of 20% worsening on Timed 25-foot Walk and 9-hole Peg Test in multiple sclerosis. Mult Scler. 2006 Oct;12(5):594-8. PubMed PMID: 17086905. Epub 2006/11/08. eng.

37. Hobart JC, Riazi A, Lamping DL, Fitzpatrick R, Thompson AJ. Measuring the impact of MS on walking ability: the 12-Item MS Walking Scale (MSWS-12). Neurology. 2003 Jan 14;60(1):31-6. PubMed PMID: 12525714. Epub 2003/01/15. eng.

38. Collen FM, Wade DT, Bradshaw CM. Mobility after stroke: reliability of measures of impairment and disability. Int Disabil Stud. 1990 Jan-Mar;12(1):6-9. PubMed PMID: 2211468. Epub 1990/01/01. eng.

39. Norsten Å, Edqvist E, Hallberg J. Drivkraft: körergonomi, rullstolsteknik & metodik: Hjälpmedelsinstitutet; 2001.

40. Wade DT, Wood VA, Heller A, Maggs J, Langton Hewer R. Walking after stroke. Measurement and recovery over the first 3 months. Scand J Rehabil Med. 1987;19(1):25-30. PubMed PMID: 3576138. Epub 1987/01/01. eng.

41. Perry J, Garrett M, Gronley JK, Mulroy SJ. Classification of walking handicap in the stroke population. Stroke. 1995 Jun;26(6):982-9. PubMed PMID: 7762050. Epub 1995/06/01. eng.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Agneta Siebers

Gäller från

2020-11-12

Version

3.0

Handlingstyp

Manual

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Hegen

Dokument-ID

119291

Källa

Evolution