Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende


Bakgrund

Covid-19 är en infektion orsakad av ett nytt coronavirus som heter SARS-CoV-2. Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom såsom hosta, halsont, snuva och feber, men en del blir allvarligt sjuka med andnöd och andningssvårigheter. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall. Symtombilden är varierande och det är inte ovanligt att den äldre uppvisar diffusa symtom som ett förändrat beteende, trötthet, yrsel eller förvirring.

Covid-19 smittar i huvudsak från person till person via droppsmitta. Det innebär att viruset sprids genom små droppar och sekret från luftvägarna när en person hostar, nyser eller vid nära kontakt mellan personer. En person som står nära kan få virus i ögon, näsa och mun och bli smittad. Droppar som fallit ned på ytor, föremål eller utrustning kan också föras vidare därifrån, oftast via händerna. Viruset är inte luftburet, men under vissa medicinska procedurer i luftvägarna kan viruset spridas via aerosol (se nedan).

Inkubationstiden varierar mellan 2-14 dagar, vanligen 5 dagar. Smittsamheten börjar framförallt i samband med att en person får symtom, men kan även ske strax innan symtom bryter ut.

Smittsamheten är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet.

Skärpta hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner med noggrann handhygien! Handdesinfektionsmedel avdödar coronavirus. Risken att utsättas för smitta är störst när vårdtagaren hostar, nyser eller vid moment som innebär risk för aerosolbildning.

Vid vårdtagarnära arbete inom 2 meter används skydd mot droppar, vilket innebär:

 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
 • Vätskeavvisande munskydd (IIR)
 • Plastförkläde av engångstyp (utan ärm). Långärmat plastförkläde används vid moment med risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar

 

Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor ska skyddshandskar användas. Handskar ska bytas mellan olika vård- och omsorgsmoment. Desinfektera händerna före och efter användning av handskar.

Ingen skyddsutrustning behövs där man som personal håller 2 meters avstånd till vårdtagaren.

 

Vid moment som innebär risk för aerosolbildning (såsom vid trakeostomivård, icke invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), hjärt-lung-räddning, behandling med hostmaskin, provtagning från nedre luftvägar, sugning i luftvägarna) används följande skydd för ansiktet:

 • Andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3
 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon Observera att flertalet av andningsskydden inte är vätskeresistenta (IIR). De behöver då användas tillsammans med ett visir som täcker hela ansiktet.

 

Munskydd/andningsskydd ska sättas på så att det täcker både näsa och mun. Skydden är engångsprodukter och ska slängas direkt efter användning.

Alla andningsskydd passar inte alla. Vid påtagning av andningsskydd ska tillpassningskontroll utföras för att säkerställa att det inte finns glipor mellan hud och andningsskydd där luft kan ta sig förbi utan att filtreras.

-Andningsskydd utan ventil – kupa båda händerna runt masken och andas ut kraftigt
-Andningsskydd med ventil – kupa båda händerna runt masken och andas in kraftigt

Vid läckage; korrigera näsbygeln, masken och/eller banden och kontrollera igen. Var vaksam på att inte stöta till andningsskyddet efter tillpassning.

OBS! Skyddsfaktorn av ett andningsskydd minskar kraftigt om användaren har skäggstubb eller skägg!

Efter att det aerosolbildande momentet har avslutats behöver rummet vädras ur innan man kan vara där eller beträda rummet utan andningsskydd. Vädringen sker genom att fönstret hålls öppet på vid gavel i 5 minuter (Obs! Rumsdörr ska hållas stängd medan vädring pågår).

Avklädningsrutin

Om handskar använts tas de av först. Sprita händerna. Därefter tas plastförklädet/engångsskyddsrocken av. Händerna och underarmar spritas innan visir/skyddsglasögon tas av och därefter igen innan munskydd tas av. Vid moment där andningsskydd har använts tas detta av utanför rummet. Händerna spritas igen när all skyddsutrustning är avtagen. Om visir eller skyddsglasögon för flergångsbruk används ska de desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider.

Se checklista för avklädning

Material

Säkerställ att personal har tillgång till:

 • Handdesinfektionsmedel
 • Tvål
 • Torkpapper
 • Plastförkläde, engångs (långärmat plastförkläde om risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar)
 • Handskar

Vid vårdtagarnära arbete inom 2 meter hos vårdtagare med luftvägssymtom ska det även finnas tillgång till:

 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
 • Vätskeavvisande munskydd (IIR)

Vid åtgärder som kan innebära aerosolbildning kompletteras ovanstående material med:

 • Andningsskydd FFP2 eller FFP3
 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon

Vårdtagaren

Vårdtagaren ska undvika att träffa andra människor än de som bor i hushållet tills personen haft minst 2 dygns feberfrihet och allmänt förbättrats. Det ska dessutom ha gått minst 7 dagar från att vårdtagaren började känna sig sjuk innan personen bedöms vara smittfri. Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet ses i, Smittfriförklaring

Informera om och se till att vårdtagaren får möjlighet eller hjälp att tvätta händerna ofta och noggrant.

Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i armvecket eller i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och på ytor. Använt papper läggs direkt i avfallspåse.

Städning

Om insatsen innefattar städ sker den som vanligt, utifrån biståndsbeslut. Tillämpa basala hygienrutiner och skydd mot droppsmitta om risk för stänk föreligger. Städa med tillgänglig städutrustning, utifrån principen;

 • från rent till smutsigt
 • uppifrån och ned

Använd rengöringsmedel och vatten.

Rengöring och desinfektion av medicinteknisk utrustning och hjälpmedel

Medicinteknisk utrustning som delas mellan olika vårdtagare exempelvis blodtrycksmanschett och stetoskop ska rengöras och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter användning.

Hjälpmedel bör om möjligt vara vårdtagarbundna. Hjälpmedel som delas mellan olika vårdtagare eller som återlämnas till hjälpmedelscentral ska vara synligt rena och punktdesinfekterade med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Tvätt

Om insatsen innefattar hjälp med tvätt i gemensam tvättstuga sorteras och hanteras tvätten i vårdtagarens lägenhet. Bär till tvättstugan på lämpligt sätt. Använd exempelvis tvättkorg eller plastpåse. Smutstvätt som är förorenad med kroppsvätskor och textilier som tvättas i lägre än 60 grader, tvättas separat från annan vårdtagares tvätt med undantag från familjens.

Tvätt som skickas till tvätteri skickas enligt tvätteriets lokala anvisning.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i en plastpåse och knyt ihop den i hemmet. Använd dubbla påsar om det finns risk för läckage. Hantera sedan avfallspåsarna på vanligt sätt.

Vårdtagare utan symtom, som är hushållskontakt till bekräftat fall av covid-19

Vårdtagare utan symtom som bor eller har bott tillsammans med person som har covid-19 ses som hushållskontakt. Det föreligger stor risk att vårdtagaren insjuknar med symtom.

Se smittskyddsblad covid-19, hushållskontakter

Vårdtagare utan symtom ses som ett misstänkt fall (smittsam) i 7 dagar efter att det bekräftade fallet tog sitt prov. Därefter ses vårdtagare utan symtom som inte smittsam. Risk kvarstår att insjukna i ytterligare 7 dagar.

Tillämpa vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterad covid-19 i ordinärt boende med fokus på skärpta hygienrutiner under de första 7 dagarna. Därefter tillämpas basala hygienrutiner.

Vårdtagaren observeras och bedömning med fokus på infektionssymtom görs vid insats under 14 dagar från senaste möjliga kontakten med smittsam person.

Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

 

Vårdtagare utan symtom, som är närkontakt till bekräftat fall av covid-19

Exponerad vårdtagare utan symtom ses inte som smittsam, men löper risk att insjukna.

Se informationsblad till närkontaker covid-19

Tillämpa basala hygienrutiner.

Vårdtagaren observeras och bedömning med fokus på infektionssymtom görs vid insats under 14 dagar från senaste möjliga kontakten med smittsam person.

Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

Överflyttning till annan vård- eller boendeform

Informera mottagande enhet om att vårdtagaren har misstänkt eller konstaterad covid-19.

Vid överrapportering från annan vårdform, exempelvis sjukhuset, efterfråga alltid om vårdtagaren kan ha varit i kontakt med ett bekräftat fall av covid 19. Om ja, i så fall efterfråga när sista kontakten var och agera enligt stycket ovan.

Smittsam vårdtagare som skrivs ut från sjukhus kan skrivas ut till ordinärt boende.

Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta ska inte flytta in på särskilt boende. Inflyttning kan först bli aktuell när vårdtagaren blivit smittfriförklarad.

Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta kan flytta från korttidsenhet till ordinärt boende.

Inflyttning av ny vårdtagare till särskilt boende eller växelvård bör inte ske då misstänkt eller konstaterad smitta finns på boendet. Flytten bör då skjutas fram tills alla sjuka på boendet är friskförklarade.

Transport

Vårdtagare med vårdbehov under resan transporteras med ambulans. Vårdbehovet avgörs av ansvarig läkare. Ange covid-19 vid beställning.

Vårdtagare utan vårdbehov under resan till/från sjukhus, mellan hemmet och boende samt mellan olika boenden ska i första hand ordna egen privat transport, i andra hand transporteras med Serviceresors specialfordon. Resan beställs via Serviceresor. Ange specialfordon covid-19.

Vanlig taxi eller allmänna kommunikationsmedel ska inte användas.

Personal

Avdela om möjligt särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till vårdtagare med symtom dag och natt. Samma personal bör inte hjälpa vårdtagare som inte har symtom. Samordna vård- och omsorgsinsatser för att begränsa antalet personalkontakter.

Omvårdnadspersonal bör inte arbeta på olika enheter under samma arbetspass.

Provtagning (screening) inför flytt

Provtagning rekommenderas på vårdtagare (utom de som har eller haft en bekräftad covid-19- infektion inom 6 mån) inför utskrivning från sjukhus, inflyttning på särskilt boende, överflyttning till korttidsenhet eller inför växelvård.

Se särskild rutin, Utökad provtagning (screening) för covid-19 vid utskrivning från sjukhusvård och in- överflyttning inom kommunal vård och omsorg

Smittspårning vid nyupptäckta fall

Vid ett nyupptäckt fall hos vårdtagare ska en smittspårning göras.

Se särskild rutin, smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare i ordinärt boende.

Omhändertagande av avliden

Tillämpa basala hygienrutiner. Vid risk för kontamination av arbetsdräkt, använd plastförkläde. Vid risk för kontakt med kroppsvätskor, använd handskar. Vid risk för skvätt och stänk mot ansiktet använd visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon och vätskeavvisande munskydd (IIR).

Kontakt med bårhus och överlämning sker på vanligt sätt enligt lokala rutiner. Bårhusjournalen märks med misstänkt eller bekräftad smitta.

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2020-12-11

Version

16.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

144764

Källa

Evolution