Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende

Bakgrund

Covid-19 är en infektion orsakad av ett nytt coronavirus som heter SARS-CoV-2. Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom såsom hosta, halsont, snuva och feber, men en del blir allvarligt sjuka med andnöd och andningssvårigheter. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall. Symtombilden är varierande och det är inte ovanligt att den äldre uppvisar diffusa symtom som ett förändrat beteende, trötthet, yrsel eller förvirring.

Covid-19 smittar i huvudsak vid nära kontakt mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. Viruset sprids till omgivningen när en infekterad person pratar, sjunger, hostar, nyser eller andas ut dessa droppar. Storleken på dropparna kan variera, där vissa snabbt faller ned till marken,ytor eller föremål, medan mindre droppar kan stanna kvar samt röra sig längre i luften. En person kan smittas genom att andas in virus eller få virus i ögon, näsa och mun genom beröring med orena händer. Att vistas i små och trånga utrymmen över tid innebär således en risk för smittspridning.

Vid vissa medicinska procedurer i luftvägarna kan viruset spridas via aerosol (se nedan).

Inkubationstiden varierar mellan 2-14 dagar, vanligen 5 dagar. Smittsamheten börjar framförallt i samband med att en person får symtom, men kan även ske strax innan symtom bryter ut.

Smittsamheten är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet.

Skärpta hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner med noggrann handhygien! Handdesinfektionsmedel avdödar coronavirus. Risken att utsättas för smitta är störst när vårdtagaren hostar, nyser, eller vid moment som innebär risk för aerosolbildning.

Vid vårdtagarnära arbete inom 2 meter används:

 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
 • Vätskeavvisande munskydd IIR (ersätts med andningsskydd av typen FFP2 om vårdtagaren haft symtom kortare tid än en vecka, se beskrivning nedan)
 • Plastförkläde av engångstyp (utan ärm). Långärmat plastförkläde används vid moment med risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar

 

Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor ska skyddshandskar användas. Handskar ska bytas mellan olika vård- och omsorgsmoment. Desinfektera händerna före och efter användning av handskar.

 

Vid moment som innebär risk för aerosolbildning (såsom vid trakeostomivård, icke invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), hjärt-lung-räddning, behandling med hostmaskin, provtagning från nedre luftvägar, sugning i luftvägarna) används följande skydd för ansiktet:

 • Andningsskydd typ FFP2 eller FFP3
 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon Observera att flertalet av andningsskydden inte är vätskeresistenta (IIR). De behöver då användas tillsammans med ett visir som täcker hela ansiktet.

 

Munskydd/andningsskydd ska sättas på så att det täcker både näsa och mun. Skydden är engångsprodukter och ska slängas direkt efter användning.

Alla andningsskydd passar inte alla. Vid påtagning av andningsskydd ska tillpassningskontroll utföras för att säkerställa att det inte finns glipor mellan hud och andningsskydd där luft kan ta sig förbi utan att filtreras.

-Andningsskydd utan ventil – kupa båda händerna runt masken och andas ut kraftigt
-Andningsskydd med ventil – kupa båda händerna runt masken och andas in kraftigt

Vid läckage; korrigera näsbygeln, masken och/eller banden och kontrollera igen. Var vaksam på att inte stöta till andningsskyddet efter tillpassning.

OBS! Skyddsfaktorn av ett andningsskydd minskar kraftigt om användaren har skäggstubb eller skägg!

Andningsskydd under de första sju dagarna med symtom
Andningsskydd av typen FFP2 rekommenderas ersätta munskydd IIR vid nära kontakt med vårdtagare som haft symtom kortare tid än en vecka. Rekommendationen gäller vid konstaterade fall av covid-19, men även när det finns en misstanke (d.v.s. vid typiska symtom, särskilt om det finns en känd exponering inom 14 dagar före symtomdebut). Andningsskydd behövs inte vid enstaka kortvariga (< 15 min) arbetsmoment nära vårdtagaren.

Andningsskydden som används ska vara av typen FFP2 och ska som grundregel INTE ha ventil. Personalen ska vara väl förtrogen med på- och avtagning samt tillpassningstest (täthetskontroll) av andningsskyddet.

Instruktion för påtagning och tillpassning av andningsskydd

Avklädningsrutin

Om handskar använts tas de av först. Sprita händerna. Därefter tas plastförklädet/engångsskyddsrocken av. Händerna och underarmar spritas innan visir/skyddsglasögon tas av och därefter igen innan munskydd tas av. Vid moment där andningsskydd har använts tas detta av utanför rummet. Händerna spritas igen när all skyddsutrustning är avtagen. Om visir eller skyddsglasögon för flergångsbruk används ska de desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider.

Se checklista för avklädning

Material

Säkerställ att personal har tillgång till:

 • Handdesinfektionsmedel
 • Tvål
 • Torkpapper
 • Plastförkläde, engångs (långärmat plastförkläde om risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar)
 • Handskar

Vid vårdtagarnära arbete inom 2 meter ska det även finnas tillgång till:

 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
 • Vätskeavvisande munskydd (IIR)
 • Andningsskydd FFP2 (som ersättning till munskydd IIR om vårdtagaren haft symtom kortare tid än en vecka)

Vid åtgärder som kan innebära aerosolbildning kompletteras ovanstående material med:

 • Andningsskydd FFP2 eller FFP3
 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon

Vårdtagaren

Vårdtagaren ska undvika att träffa andra människor än de som bor i hushållet tills personen haft minst 2 dygns feberfrihet och allmänt förbättrats. Det ska dessutom ha gått minst 7 dagar från att vårdtagaren började känna sig sjuk innan personen bedöms vara smittfri. Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet ses i, Smittfriförklaring

Informera om och se till att vårdtagaren får möjlighet eller hjälp att tvätta händerna ofta och noggrant.

Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i armvecket eller i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och på ytor. Använt papper läggs direkt i avfallspåse.

Städning

Om insatsen innefattar städ sker den som vanligt, utifrån biståndsbeslut. Tillämpa basala hygienrutiner och skydd mot droppsmitta om risk för stänk föreligger. Städa med tillgänglig städutrustning, utifrån principen;

 • från rent till smutsigt
 • uppifrån och ned

Använd rengöringsmedel och vatten.

Rengöring och desinfektion av medicinteknisk utrustning och hjälpmedel

Medicinteknisk utrustning som delas mellan olika vårdtagare exempelvis blodtrycksmanschett och stetoskop ska rengöras och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter användning.

Hjälpmedel bör om möjligt vara vårdtagarbundna. Hjälpmedel som delas mellan olika vårdtagare eller som återlämnas till hjälpmedelscentral ska vara synligt rena och punktdesinfekterade med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Tvätt

Om insatsen innefattar hjälp med tvätt i gemensam tvättstuga sorteras och hanteras tvätten i vårdtagarens lägenhet. Bär till tvättstugan på lämpligt sätt. Använd exempelvis tvättkorg eller plastpåse. Smutstvätt som är förorenad med kroppsvätskor och textilier som tvättas i lägre än 60 grader, tvättas separat från annan vårdtagares tvätt med undantag från familjens.

Tvätt som skickas till tvätteri skickas enligt tvätteriets lokala anvisning.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i en plastpåse och knyt ihop den i hemmet. Använd dubbla påsar om det finns risk för läckage. Hantera sedan avfallspåsarna på vanligt sätt.

Personal

Avdela om möjligt särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till vårdtagare med symtom dag och natt. Samma personal bör inte hjälpa vårdtagare som inte har symtom. Samordna vård- och omsorgsinsatser för att begränsa antalet personalkontakter.

Omvårdnadspersonal bör inte arbeta på olika enheter under samma arbetspass.

Smittspårning vid nyupptäckta fall

Vid ett nyupptäckt fall hos vårdtagare ska en smittspårning göras.

Se särskild rutin, smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare i ordinärt boende.

Fullvaccinerad vårdtagare utan symtom, som är när- eller hushållskontakt till bekräftat fall av covid-19

Fullvaccinerad vårdtagare utan symtom, som exponerats för smitta löper liten risk att insjukna i covid-19.  De undantas förhållningsregler och rekommendationer, men ska fortsatt följa allmänna råd som att hålla avstånd till andra, tvätta händerna ofta och noggrant, samt testa sig om symtom.

Tillämpa basala hygienrutiner och komplettera med munskydd i alla nära kontakter med vårdtagaren.

Fullvaccinerad vårdtagare ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom vid insats under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

Ej fullvaccinerad vårdtagare utan symtom, som är hushållskontakt till bekräftat fall av covid-19

Ej fullvaccinerad vårdtagare utan symtom som bor eller har bott tillsammans med person som har covid-19 ses som hushållskontakt. Det föreligger stor risk att vårdtagaren insjuknar med symtom.

Se smittskyddsblad covid-19, hushållskontakter

Vårdtagare utan symtom ses som ett misstänkt fall (smittsam) i 7 dagar efter att det bekräftade fallet tog sitt prov. Därefter ses vårdtagare utan symtom som inte smittsam. Risk kvarstår att insjukna i ytterligare 7 dagar.

Följande gäller:

 • Ge vård och omsorg enligt skärpta hygienrutiner (munskydd och visir/skyddsglasögon) i upp till 7 dagar efter att det bekräftade fallet tog sitt prov.  Tillämpa därefter basala hygienrutiner och komplettera med munskydd i alla nära kontakter med vårdtagaren.
 • Vårdtagare ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom vid insats under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. Checklista symtomkontroll hos vårdtagare
 • Om hushållskontakten får symtom förenliga med covid-19, rekommenderas provtagning.
 • Hushållskontakt bör oavsett symtom provtas dag 5-7 efter att det bekräftade fallet provtogs.

Ej fullvaccinerad vårdtagare utan symtom, som är närkontakt till bekräftat fall av covid-19

Exponerad vårdtagare utan symtom är inte smittsam, men löper risk att insjukna.

Tillämpa basala hygienrutiner och komplettera med munskydd i alla nära kontakter med vårdtagaren.

Se informationsblad till närkontaker covid-19

Vårdtagaren observeras och bedömning med fokus på infektionssymtom görs vid insats under 14 dagar från senaste möjliga kontakten med smittsam person. Checklista symtomkontroll hos vårdtagare

Överflyttning till annan vård- eller boendeform

Informera mottagande enhet om att vårdtagaren har misstänkt eller konstaterad covid-19.

Vid överrapportering från annan vårdform, exempelvis sjukhuset, efterfråga alltid om vårdtagaren kan ha varit i kontakt med ett bekräftat fall av covid 19. Om ja, i så fall efterfråga när sista kontakten var och agera enligt stycket ovan.

Smittsam vårdtagare som skrivs ut från sjukhus kan skrivas ut till ordinärt boende.

Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta bör inte flytta in på särskilt boende. Inflyttning kan först bli aktuell när vårdtagaren blivit smittfriförklarad.

Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta kan flytta från korttidsenhet till ordinärt boende.

Inflyttning av ny vårdtagare till särskilt boende eller växelvård bör inte ske då misstänkt eller konstaterad smitta finns på enheten. Flytten bör då skjutas fram tills alla sjuka på enheten är friskförklarade.

Transport

Vårdtagare med vårdbehov under resan transporteras med ambulans. Vårdbehovet avgörs av ansvarig läkare. Ange covid-19 vid beställning.

Vårdtagare utan vårdbehov under resan till/från sjukhus, mellan hemmet och boende samt mellan olika boenden ska i första hand ordna egen privat transport, i andra hand transporteras med ambulans. Ange covid-19 vid beställning.

Vanlig taxi eller allmänna kommunikationsmedel ska inte användas.

Provtagning (screening) inför flytt

Provtagning rekommenderas på vårdtagare (utom de som har eller haft en bekräftad covid-19- infektion inom 6 mån) inför inflyttning på särskilt boende för äldre, överflyttning till korttidsenhet för äldre eller inför växelvård. Rekommendation om provtagning gäller även den som är vaccinerad.

Se särskild rutin, Utökad provtagning (screening) för covid-19 vid utskrivning från sjukhusvård och in- överflyttning inom kommunal vård och omsorg

Omhändertagande av avliden

Tillämpa basala hygienrutiner. Vid risk för kontamination av arbetsdräkt, använd plastförkläde. Vid risk för kontakt med kroppsvätskor, använd handskar. Vid risk för skvätt och stänk mot ansiktet använd visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon och vätskeavvisande munskydd (IIR).

Kontakt med bårhus och överlämning sker på vanligt sätt enligt lokala rutiner. Bårhusjournalen märks med misstänkt eller bekräftad smitta.

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2021-06-29

Version

23.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

144764

Källa

Evolution