Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

Covid-19 är en infektion orsakad av ett virus som heter SARS-CoV-2. Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom såsom hosta, halsont, snuva och feber, men en del blir allvarligt sjuka med andnöd och andningssvårigheter. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall. Symtombilden är varierande och det är inte ovanligt att den äldre uppvisar diffusa symtom som ett förändrat beteende, trötthet, yrsel eller förvirring.

Covid-19 smittar i huvudsak vid nära kontakt mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. Viruset sprids till omgivningen när en infekterad person pratar, sjunger, hostar, nyser eller andas ut dessa droppar. Storleken på dropparna kan variera, där vissa snabbt faller ned till marken, på ytor eller föremål, medan mindre droppar kan stanna kvar samt röra sig lite längre i luften. En person kan smittas genom att andas in virus eller få virus i ögon, näsa och mun genom beröring med orena händer. Att vistas i små och trånga utrymmen över tid innebär således en risk för smittspridning.

Vid vissa medicinska procedurer i luftvägarna kan viruset spridas via aerosol (se nedan).

Inkubationstiden varierar mellan 2-14 dagar, vanligen 2-4 dagar. Smittsamheten börjar framförallt i samband med att en person får symtom, men kan även ske strax innan symtom bryter ut. Smittsamheten är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet.

Skärpta hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner med noggrann handhygien. Utöver det gäller dessutom nedanstående rutiner:

Andningsskydd (av typen FFP2, FFP3, N95, KN95) i kombination med visir eller skyddsglasögon;

 • vid vårdtagarnära arbete inom 2 meter om vårdtagaren haft symtom kortare tid än en vecka (gäller både vid konstaterade fall av covid-19 och där det finns stark misstanke d.v.s typiska symtom, särskilt om det finns känd exponering). Andningsskydd behövs inte vid enstaka kortvariga (< 15 min) arbetsmoment nära vårdtagaren, då används vätskeavvisande munskydd IIR.
 • vid moment som innebär risk för aerosolbildning (t.ex. trakeostomivård, icke invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), hjärt-lung-räddning, behandling med hostmaskin, provtagning från nedre luftvägar, sugning i luftvägarna).

Observera att flertalet av andningsskydden inte är vätskeresistenta (IIR). De behöver då alltid användas tillsammans med ett visir som täcker hela ansiktet.

Munskydd IIR i kombination med visir eller skyddsglasögon;

 • hos vårdtagare med konstaterad covid-19 efter den första sjukdomsveckan fram tills hen är smittfriförklarad.

Munskydd/andningsskydd ska sättas på så att det täcker både näsa och mun. Skydden är engångsprodukter och ska slängas direkt efter användning.

Alla andningsskydd passar inte alla. Användaren ska vara väl förtrogen med hur andningsskyddet används. Vid påtagning av andningsskydd ska tillpassningskontroll utföras för att säkerställa att det inte finns glipor mellan hud och andningsskydd där luft kan ta sig förbi utan att filtreras. I vissa fall kan en tillpassare behövas för att få en optimal passform på andningsskyddet.

Instruktion för påtagning och tillpassning av andningsskydd

Handskar och plastförkläde

 • Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor ska skyddshandskar användas i enlighet med basala hygienrutiner. Handskar ska bytas mellan olika vård- och omsorgsmoment. Desinfektera händerna före och efter användning av handskar.
 • Plastförkläde (utan ärm) används i enlighet med basala hygienrutiner då arbetskläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Långärmat plastförkläde används vid moment med risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar.

Avklädningsrutin

Om handskar använts tas de av först. Sprita händerna. Därefter tas plastförklädet/engångsskyddsrocken av. Händerna och underarmar spritas innan visir/skyddsglasögon tas av och därefter igen innan munskydd tas av. Vid moment där andningsskydd har använts tas detta av utanför rummet. Händerna spritas igen när all skyddsutrustning är avtagen. Om visir eller skyddsglasögon för flergångsbruk används ska de desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider.

Se checklista för avklädning

Material

Säkerställ att personal har tillgång till:

 • Handdesinfektionsmedel
 • Tvål
 • Torkpapper
 • Plastförkläde, engångs (långärmat plastförkläde om risk för kraftig förorening av arbetsdräktens ärmar)
 • Handskar

Vid vårdtagarnära arbete inom 2 meter eller åtgärder som kan innebära aerosolbildning ska det även finnas tillgång till:

 • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
 • Munskydd (IIR)
 • Andningsskydd av typen FFP2, FFP3, N95 eller KN95 (som ersättning till munskydd IIR om vårdtagaren haft symtom kortare tid än en vecka eller om åtgärder som innebär aerosolbildning utförs)

Vårdtagaren

Vårdtagaren rekommenderas undvika att träffa andra människor, än de som bor i hushållet i minst 5 dagar från att vårdtagaren började känna sig sjuk. Dessutom gäller 1 dygns feberfrihet och att vårdtagaren upplever en allmän förbättring innan smittfrihet. Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet ses i, Smittfriförklaring

Informera om och se till att vårdtagaren får möjlighet eller hjälp att tvätta händerna ofta och noggrant.

Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i armvecket eller i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och på ytor. Använt papper läggs direkt i avfallspåse.

Städning

Om insatsen innefattar städ sker den som vanligt, utifrån biståndsbeslut. Tillämpa basala hygienrutiner och skydd mot droppsmitta om risk för stänk föreligger. Städa med tillgänglig städutrustning, utifrån principen;

 • från rent till smutsigt
 • uppifrån och ned

Använd rengöringsmedel och vatten.

Rengöring och desinfektion av medicinteknisk utrustning och hjälpmedel

Medicinteknisk utrustning som delas mellan olika vårdtagare exempelvis blodtrycksmanschett och stetoskop ska rengöras och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter användning.

Hjälpmedel bör om möjligt vara vårdtagarbundna. Hjälpmedel som delas mellan olika vårdtagare eller som återlämnas till hjälpmedelscentral ska vara synligt rena och punktdesinfekterade med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Tvätt

Om insatsen innefattar hjälp med tvätt i gemensam tvättstuga sorteras och hanteras tvätten i vårdtagarens lägenhet. Bär till tvättstugan på lämpligt sätt. Använd exempelvis tvättkorg eller plastpåse. Smutstvätt som är förorenad med kroppsvätskor och textilier som tvättas i lägre än 60 grader, tvättas separat från annan vårdtagares tvätt med undantag från familjens.

Tvätt som skickas till tvätteri skickas enligt tvätteriets lokala anvisning.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i en plastpåse och knyt ihop den i hemmet. Använd dubbla påsar om det finns risk för läckage. Hantera sedan avfallspåsarna på vanligt sätt.

Personal

Sträva efter att avdela omvårdnadspersonal till att enbart ge vård och omsorg till vårdtagare med covid-19 så att det finns tillräcklig tid för på- och avklädning av skyddsutrustning. Samordna vård- och omsorgsinsatser för att begränsa antalet personalkontakter.

Omvårdnadspersonal bör inte arbeta på olika enheter under samma arbetspass.

Överflyttning till annan vård- eller boendeform

Informera mottagande enhet om att vårdtagaren har misstänkt eller konstaterad covid-19 och om hen bor eller bott tillsammans med någon som är sjuk där covid- 19 kan misstänkas.

Utskrivning från sjukhusvård eller korttidsplats

Smittsam vårdtagare som skrivs ut från sjukhus kan skrivas ut till ordinärt boende. Likaså kan vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta flytta från korttidsenhet till ordinärt boende.

Nyinflyttning eller växelvård på särskilt boende

Vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta bör inte flytta in på särskilt boende om möjligt. Nyinflyttning bör först bli aktuell när vårdtagaren blivit smittfriförklarad.

Inflyttning av ny vårdtagare till särskilt boende eller växelvård bör i möjligaste mån inte ske vid pågående smittspridning på enheten. Flytten bör då skjutas fram tills inga nyinsjuknanden skett under den senaste veckan.

Transport

Samtransportera inte smittsam vårdtagare tillsammans med andra. Informera vid beställning av sjukresa om att vårdtagaren har en pågående luftvägsinfektion. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om vilken smitta patienten eventuellt bär på.

Uppmana vårdtagare att hosta och nysa i papper. Om vårdtagaren tolererar att använda munskydd kan det med fördel erbjudas och skickas med. 

Omhändertagande av avliden

Tillämpa basala hygienrutiner. Vid risk för kontamination av arbetsdräkt, använd plastförkläde. Vid risk för kontakt med kroppsvätskor, använd handskar. Vid risk för stänk mot ansiktet använd visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon och vätskeavvisande munskydd IIR.

Kontakt med bårhus och överlämning sker på vanligt sätt enligt lokala rutiner. Bårhusjournalen märks med misstänkt eller bekräftad smitta.

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2023-03-15

Version

33.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

144764

Källa

Evolution