Navigera till sidans huvudinnehåll

Bettfelsprofylax

Bettfelsprofylax är de åtgärder som sätts in på ett tidigt stadium för att förhindra att ett bettfel eller felaktigt växtmönster uppstår. Det innefattar både profylaktiska åtgärder och åtgärder av mera interceptiv karaktär. Profylaktiska åtgärder kan till exempel vara att bryta orala ovanor innan någon bettavvikelse kan konstateras.

Öppet bett

Ett dentoalveolärt öppet bett kan vara orsakat av napp- eller fingersugning, läpp- eller kindbitning och tungpressning. Behandlingen innebär att man försöker bryta ovanan så tidigt som möjligt så att spontankorrektion kan ske. Informera patient och förälder om ovanans påverkan på bettutvecklingen.

I växelbettet kan en klammerplåt eller lingualbåge med tunggaller sättas in. Den bör användas i 6 månader efter att ovanan har upphört. Tonsiller anses kunna vara ett bidrag till öppna bett och i dessa fall kan bör patienten remitteras till öron-, näs- och halsspecialist för bedömning.

Frontala inverteringar

Vid frontal invertering i primära bettet kan man slipa på de primära hörntänderna så att dessa ej låser bettet.

Om malocklusionen är etablerad krävs apparatur, till exempel en plåt med frontal skruv eller Z-fjädrar och ibland laterala påbitningsvallar för att buckalföra incisiverna; eventuellt kan också en retraktorslinga tillsättas.

En enstaka inverterad incisiv kan ibland behandlas med spatelbitning eller cross-elastic om tanden är under eruption. Detta är ej aktuellt vid trångställning.

De permanenta hörntändernas läge ska kontrolleras före behandling så att de inte interfererar med tandförflyttningen.

Korsbett

Tvångsförande korsbett är viktigt att behandla. Ett korsbett i det primära bettet följs ofta av korsbett i det permanenta bettet och ger upphov till asymmetrisk ansiktstillväxt.

Behandlingen består av slipning i mjölktandsbettet av primärkontakter. Slipning av primära tänder görs i de fall när maxillan i RP är lika bred eller bredare än mandibeln. Vidgning med quad-helix eller klammerplåt bör användas när maxillans transversella bredd understiger mandibelns eller som förstahandsalternativ vid behandling. Apparatbehandling görs oftast i det tidiga växelbettet.

Saxbett

Om en erupterande tand verkar utveckla en saxbitning styrs tanden rätt genom en lätt snedplansslipning ocklusaltkusparna. Är saxbitningen etablerad kan cross-elastic sättas in. Vid en kraftig låsning kan en bettspärrplåt vara indicerad.

Förhindra oönskade tandvandringar efter extraktion

För att förhindra oönskade tandvandringar använder man luckhållare.

Diastema mediale

Orsaker till kvarstående diastema kan vara generell glesställning, agenesi 12, 22, mesiodens eller anomalt frenulum. Diastema med divergerande centrala incisiver sluts ofta spontant om excision av frenulat sker vid lämplig tidpunkt.

Diastema med parallella incisiver kräver oftast en fast apparatur – sektionsbåge – för att möjliggöra parallellförflyttning av 11 och 21.

Trångställning

Lätt slipning approximalt (stripsning) kan vara tillräckligt för att åtgärda ringa platsbrist. Om man anser att slipning ej är tillräckligt, platsbristen är generell eller omfattande, bör patienten visas för ortodontist.

Agenesi

Agenesidiagnosen kan med 97 procent säkerhet ställas i 9-årsåldern. Vid agenesi visas patienten för ortodontist så tidigt som möjligt.

Ektopisk eruption

Vid ektopisk eruption av överkäkens första permanenta molar erupterar denna i en mesial riktning och resorberar andra primära molaren distalt. En ektopisk eruption kan vara reversibel eller irreversibel.

Är man osäker på om det är reversibel eller irreversibel typ som föreligger avvaktar man ca sex till tolv månader. Om den då visar sig vara reversibel behövs ingen åtgärd.

Är det en irreversibel ektopisk eruption har det visats att de primära molarerna ytterst sällan ger upphov till besvär utan sitter kvar, som bra luckhållare, tills normal exfoliationstid och de andra premolarerna erupterar på sina normala platser. Det enda man behöver göra är att instruera barnen att även borsta från sidan för att komma åt ockslusalytan på dessa permanenta molarer under tiden man väntar på att de primära molarna exfolierar. I enstaka fall kan dock besvär uppstå från de primära molarerna. I så fall får dess extraheras.

Övertal

Det är inte alltid nödvändigt att avlägsna ett övertal. Det finns tre huvudindikationer för att ett övertal bör avlägsnas: 

  • Övertalet utgör ett eruptionshinder
  • Övertalet är ett hinder vid ortodontisk förflyttning
  • Förebygga parodontala problem på grund av övertalets lokalisation

Proklinerade överkäksincisiver

Proklinerade överkäksincisiver är ur traumaprofylaktiskt perspektiv önskvärt att korrigera i det tidiga växelbettet.

Om det föreligger fingersugningsovana måste barnet ha en vilja att bryta denna innan apparatbehandling påbörjas. När sugovanan är hävd kan behandling ske med någon typ av aktivator, klammerplåt.

Infraocklusionankylos

Om en infraockluderad primär tand har en permanent efterföljare bör denna kontrolleras med röntgen för att avgöra om den permanenta tanden har ett sådant läge att normal rotresorption hos den primära tanden kan förväntas. I dessa fall sker tandväxlingen i genomsnitt ett år senare än normalt. Föreligger det agenesi av efterföljande permanenta tand ska patienten visas för ortodontist i ett tidigt skede innan någon åtgärd vidtas.

Frenulumplastik

Hos patienter med kraftigt frenulum eller där frenulum försvårar luckslutning kan frenulumplastik göras. Det gäller framför allt mediala frenulat i överkäksfronten. Snitt görs på båda sidor om frenulum vestibulärt, mellan tänderna och runt fästet palatinalt. Läppbandet dissekeras loss från alveolarutskottet. Med stöd av en peang lossas läppbandet från läppens insida. Det är viktigt att den fibrösa vävnaden som ibland finns mellan de mediala incisiverna också avlägsnas. Läppslemhinnan sutureras vid behov.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anders Magnusson

Gäller från

2019-01-29

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Anders Magnusson

Dokument-ID

109807

Källa

Evolution