Navigera till sidans huvudinnehåll

Heldygnsrehabilitering vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Rehabiliteringsmedicinska kliniken erbjuder heldygnsrehabilitering på vårdavdelningen i Jönköping. Kliniken har lång erfarenhet av teamarbete och ser patient och närstående som de viktigaste teammedlemmarna.

Ackreditering

Vår heldygnsrehabilitering tillhör klinikens ackrediterade rehabiliteringsprogram. Organisationen CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) genomför kvalitetsgranskning av vård och omsorg i hela världen.  Vår nuvarande ackrediteringsperiod är 2021-2024.

Syfte och mål

Målsättningen med rehabiliteringen är att;

 • klara boende utanför sjukhus
 • öka delaktigheten i vardagliga aktiviteter
 • öka självständigheten vad gäller personlig vård
 • öka livstillfredsställelsen

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringen utgår från patientens individuella rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen upprättas gemensamt i teamet med patient och eventuellt närstående. Detta sker i början av rehabperioden i samband med ett teammöte. Planen innehåller mål och åtgärder för att nå dessa. Målen för rehabiliteringen utgår från aktivitet/delaktighet enligt ICF. Rehabiliteringsplanen är patientens viktigaste verktyg för rehabiliteringen och följs upp kontinuerligt. I den avslutande rehabiliteringsplanen ska planering framgå innehållande bland annat egenvård och ev. fortsatta vårdkontakter.

Vilka patienter är aktuella

 • tillhör rehabiliteringsmedicins målgrupper (hjärnskada, ryggmärgsskada, annan neurologisk sjukdom/skada, amputerade, postpolio, funktionella tillstånd, multitrauma)
 • behov av rehabiliteringsmedicinsk heldygnsvård
 • behov av samordnat, multiprofessionellt team där rehabiliteringsinsatser på annan nivå bedöms otillräckliga
 • kunna vara aktiv i rehabiliteringsprocessen
 • behov av sekundärrehabilitering där dagrehabilitering inte bedöms möjligt

Vilka patienter är inte aktuella

 • pågående medicinsk/farmakologisk behandling och/eller utredning som negativt påverkar förutsättningarna för rehabiliteringsinsats
 • substansberoende av alkohol, narkotika och narkotika klassade läkemedel som negativt påverkar förutsättningarna för rehabiliteringsinsats
 • allvarlig psykisk ohälsa i behov behandling eller akut kris som kan påverka rehabiliteringen negativt
 • ventilatorbehandling dygnet runt

Remisshantering

Remiss skickas via Cosmic till Rehabmed klin rjl. Det är viktigt att patienten är införstådd med att remiss skrivs och dess syfte.

Bedömning sker av läkare och vårdenhetschef utifrån angivna kriterier.

 • Bedöms remissen aktuell sker konsultation på aktuell vårdavdelning. Konsultation kan ske digitalt vid behov.
 • Vid remissretur ges en förklaring till retur och rekommendation med förslag till åtgärd.

Rehabilitering hos oss

Vi erbjuder en samordnad rehabilitering där interprofessionellt teamarbete utgör kärnan. Patienten är den viktigaste medlemmen i teamet. Teamet utformas efter patientens behov. Tillgängliga professioner är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, läkare, psykolog, rehabinstruktör, sjuksköterska och undersköterska. Närstående är välkomna att vara delaktiga i patientens rehabilitering och vid teammöten.

En rehabiliteringsperiod varierar tidsmässigt utifrån patientens behov. Rehabilitering sker både individuellt och i grupp.  Rehabilitering sker sju dagar i veckan dygnet runt. Permissioner i hemmet ses som en viktig del av rehabiliteringen och genomförs så snart detta är praktiskt möjligt. Inför detta görs ofta hembesök tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Många patienter fortsätter sin rehabilitering inom klinikens dagrehabilitering. 

Uppföljning sker via telefon alternativt digitalt eller fysiskt teamåterbesök. Uppföljning sker även ett år efter avslutad rehabilitering via kvalitetsregistret Svereh.

Resultat

Utvärdering och uppföljning av rehabiliteringen sker via kvalitetsregistret Svereh. Följande siffror är baserade 2021 års statistik.

100 % var mycket nöjda eller nöjda med sin rehabilitering.

99 % var mycket nöjda eller nöjda med bemötande. 

77 % skrevs ut till eget boende.

95 % hade en rehabiliteringsplan.      

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Hegen

Gäller från

2022-05-17

Version

3.0

Handlingstyp

Program

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Hegen

Dokument-ID

163804

Källa

Evolution