Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska frågor och svar med anknytning till covid-19 inom ordinärt och särskilt boende

Senast reviderat 21-11-29

Skyddsutrustning

Var ska man ta på sig skyddsutrustningen på särskilt boende?

Påklädning av ren skyddsutrustning för ögon, näsa och mun sker i första hand i vårdtagarens rum/lägenhet på säkert avstånd, d.v.s. minst 2 meter från vårdtagaren och där renheten på skyddsutrustningen kan säkerställas. I de fall där påklädning av visir, mun- eller andningsskydd inte kan ske på säkert sätt rekommenderas påklädning utanför rum/lägenhet i korridor vid särskilda iordningställda påklädningsstationer. Handskar sätts på först i den situation då de behövs, och alltid efter att handdesinfektion utförts. Likaså kan plastförkläde sättas på i anslutning till att det behöver användas hos vårdtagaren.

Var ska man ta av sig skyddsutrustningen på särskilt boende?

Man tar av sig skyddsutrustning i första hand i vårdtagarens rum/lägenhet och placerar den direkt i avfallspåse. Skyddsutrustning för ansiktet kan eventuellt tas av utanför rum/lägenhet om man har kommit fram till att detta är en bättre lösning på den aktuella enheten. Detta för att kunna göra det på ett säkert sätt utom host- och nysavstånd från vårdtagaren, samt kunna utföra en säker rengöring och desinfektion av exempelvis visir.

Hur ska vi tänka när det gäller på- och avklädning av skyddsutrustning och förvaring av ren skyddsutrustning, samt avfallshantering i ordinärt boende?

Det ser förstås väldigt olika ut hemma hos olika vårdtagare, men man får hitta en lösning som funkar hemma hos respektive person. På- eller avklädning av skyddsutrustning ska inte ske utanför bostaden utan inne hos vårdtagaren p.g.a. integritetsskäl.

I de flesta fall fungerar det att förvara och ta på sig skyddsutrustning i form av plastförkläde och stänkskydd i hallen. Handskar kan förvaras lite närmare där vårdtagaren ska hjälpas med sådana moment som kräver handskar. Se till att handdesinfektionsmedel finns nära handskarna. Det viktiga är att den rena skyddsutrustningen förvaras utom host- och nysavstånd från vårdtagaren. Finns det ingen lämplig plats i bostaden där skyddsutrustningen kan förvaras måste den tas med vid varje besök.

Avklädningen ska ske på behörigt avstånd (mer än 2 meter) från vårdtagaren och från den rena skyddsutrustningen. Avklädning kan i de flesta fall ske på toaletten och vanligtvis kan man använda vårdtagarens egna avfallskärl, men blir det alltför stora volymer så får man ha en separat avfallspåse som sedan kasseras. När det gäller avfallet är det viktiga att man håller avfallshanteringen åtskilt från det rena materialet. Viktigt att det finns handdesinfektionsmedel där avklädning och avfallshantering sker.

Hur rengör man flergångsvisir?

Flergångsvisir ska rengöras och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter användning eller vid synlig smuts. För att kunna rengöra och desinfektera visiret på ett bra sätt kan det vara bra att ha en ”smutsig” avlastningsyta att placera visiret på när man ska torka av in- och utsida. Torka även av den smutsiga avlastningsytan mellan du vänder på visiret och efteråt.

Kan vi återanvända engångsvisir?

Engångsvisir är just en engångsprodukt p.g.a. att de är svåra att rengöra och desinfektera på ett fullgott och säkert sätt. Engångsvisir ska inte återanvändas utan kasseras efter användning.

Ska vi använda skoskydd?

Skorna utgör ingen smittrisk och ska inte skyddas med skoskydd i särskilt boende. I ordinärt boende kan det vara aktuellt att använda skoskydd i form av tossor för att golvet inte ska smutsas ned. Användandet av ”tossor” innebär ökad risk för smittspridning genom att det som finns på golvet förorenar händerna i samband med på- och avtagning.

OBS! Tänk alltid på att sprita dina händer efter du tagit på och av tossor, samt efter hantering av dina egna skor,

Vad gäller för skyddsutrustning på huvudet/håret?

Håret utgör ingen risk för smittspridning så länge det inte hänger ner i arbetsfältet.

Kan vi återanvända plastförklädet hos vårdtagaren?

Nej, plastförklädet är en engångsprodukt och ska kasseras efter det används.

Varför ska man inte alltid använda långärmat plastförkläde/skyddsrock?

Basala hygienrutiner gäller och räcker. Förkläde utan ärm ska användas vid risk för att arbetsklädernas framsida förorenas av kroppsvätskor eller annat biologiskt material, ex hudflagor. Långärmat plastförkläde rekommenderas i situationer där man bedömer att det är ökad risk för att arbetsdräkten och/ eller underarmar blir kraftigt nedsmutsade (t.ex. vid omvårdnad av patient som kräks eller har diarré). Desinfektera händer och underarmar efter avtagning av förkläde, oavsett om förklädet saknar eller har ärm.

Kan vi sluta använda skyddsutrustning vid ett negativt provsvar?

Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård- och omsorgsmoment. Fortsätt skydda ögon, näsa och mun om vårdtagaren hostar och nyser eller om läkarens kliniska bedömning inger stark misstanke om covid-19, trots negativt provsvar.

Kan vi använda visir i allmänna utrymmen på demensenhet, när vårdtagare har svårt för distansering?

Ja, användning av visir och munskydd rekommenderas i allmänna utrymmen där vi kommer nära vårdtagare.

Hur länge kan man använda ett munskydd? Kan det återanvändas?

Ett munskydd kan användas till flera vårdtagarmöten i rad utan att slängas om det hanteras på rätt sätt. Då munskydd använts hos vårdtagare (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det kasseras. Munskyddet ska tas av om det blivit fuktigt rakt igenom eller nedsmutsat. Släng munskyddet direkt efter användning i papperskorg, soppåse eller dylikt. Munskyddet ska aldrig återanvändas.

Personal

Var ska personal som arbetar hos smittade byta om?

Ombyte sker i ordinarie omklädningsrum. Se där gärna till att upprätthålla avstånd till andra i samband med ombyte och undvik generellt trängsel i omklädningsrummet.

Hur ska arbetskläderna hanteras efter arbete hos smittad?

Efter arbetspassets slut eller om de blivit synligt smutsiga eller blöta tas kläderna av i ordinarie omklädningsrum och placeras i tvättsäck/tvättkorg/plastpåse. Arbetskläderna tvättas på tvätteri eller på arbetsplatsen i lägst 60 grader och torkas därefter i torkskåp eller torktumlas.

Ska man duscha efter sitt arbetspass, innan man går hem?

Att duscha efter arbetet innan hemgång är frivilligt, inget måste.

Kan personal äta och vistas i samma personalutrymmen som de som vårdar sjuka med covid 19?

Ja, personal som arbetar med vårdtagare som har konstaterad covid 19 och arbetar utifrån basala hygienrutiner och följer de vårdhygieniska riktlinjerna riskerar inte att sprida smitta i större utsträckning än andra arbetstagare.

Tänk gärna allmänt på att luftvägsvirus lättare sprids vid nära kontakter och i trånga utrymmen, där flera vistas samtidigt och särskilt över tid. Upprätthåll god handhygien.  Skapa förutsättningar för att hålla avstånd och säkerställ att trängsel inte uppstår. Inför regelbundna rengöringsrutiner av tagytor i personalutrymmen ex handtag av olika slag, kaffemaskin, kylskåp, mikro, samt saker som vi delar mellan personalen ex larmtelefon.

Mathantering och disk

Hur hanterar vi tallrik, glas och bestick som används hos smittad vårdtagare?

Disk som tas ut ur vårdtagarens rum/lägenhet placeras direkt i diskmaskin eller på avsedd brickvagn. Handtag på brickvagn torkas av innan den körs till köket. Brickor som inte kan diskas i maskin, torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Bricka och porslin ska inte mellanlanda i olika miljöer där många händer riskerar att hantera dem.

Kan vi fortsätta att hämta och köra in matvagnen på enheten?

Ja. Torka av handtagen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider innan retur till köket.

Städning, rengöring och desinfektion

Hur ska man tänka kring tagytor runt patienterna på en covid-enhet? Alla som vårdas här har ju covid, är det ändå viktigt att städa?

Det är viktigt att hålla nere mängden smittämnen i miljön. Detta gäller förstås både coronavirus och andra mikroorganismer som patientens omgivande miljö blir kontaminerad med. Att hålla rent i miljön är både ett skydd för oss som personal samtidigt som det minskar risken för spridning av andra smittämnen mellan vårdtagare.

Hur ska vi städa hos en vårdtagare med covid 19 på särskilt boende?

Saker och ytor runt en person som är sjuk förorenas lätt av luftvägsvirus framförallt om denne hostar och nyser. För att minska risken för smittspridning från miljön till andra är det därför viktigt att torka av sk. tagytor (exempelvis sänggrind, dävert, handtag på rollator, fjärrkontroll) som berörs av personal och vårdtagares händer dagligen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Golvet rengörs regelbundet med vanligt rengöringsmedel och vatten, förutsatt att punktdesinfektion utförts vid spill av kroppsvätskor.

Hur ska man göra med handskpaket, toalettrulle, plastförkläde och inkontinenshjälpmedel som förvarats framme vid slutstädning efter vårdtagare med covid-19?

Engångsmaterial behöver inte slängas eller bytas ut om det hanterats med rena händer och om det inte förekommit annan samtidig smitta/riskfaktor med stor risk för smittspridning av mikroorganismer (t.ex. om vårdtagaren haft samtidig vinterkräksjuka, clostridieinfektion, diarré eller kräkning).

Medicinteknisk utrustning som saturationsmätare, blodtrycksmanchett etc– hur ska de rengöras?

Torka av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider mellan varje vårdtagare.

Tvätt

Hur ska vi hantera vårdtagarnas tvätt?

Sortera och hantera tvätten i vårdtagarens rum/lägenhet. Lägg ingen tvätt på golvet eller på inredning som möbler. Bär till tvättstugan på lämpligt sätt, använd exempelvis tvättkorg. Placera tvätten direkt i tvättmaskin. Smutstvätt som är förorenad med kroppsvätskor och textilier som tvättas i lägre än 60 grader, tvättas separat från annan vårdtagares tvätt. Tänk på att torka tvättkorg, knappar, lucka samt runt lucköppning på tvättmaskinen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter att smutstvätten placerats i tvättmaskinen. Tvätt som skickas till tvätteri hanteras enligt tvätteriets lokala anvisning.

Hur gör vi med lyftskynken och andra textila hjälpmedel?

Covid-19 dör lätt av värme. Skynken och överdrag av olika slag tvättas i maskin på minst 60 grader. Vid transport från rum/lägenhet till tvättmaskin läggs sakerna i plastpåse. Bra om de kan läggas direkt i tvättmaskinen och inte mellanförvaras. Tänk på att torka lucka samt runt lucköppning med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider för att undvika kontamination av den sedan rena tvätten.

Vårdrutiner

Ska dörren till rummet/lägenheten vara stängd?

Ja, dörren ska vara stängd så länge vårdtagaren som vårdas där bedöms vara smittsam. Undantag kan möjligen göras för svårt sjuk eller orolig vårdtagare där personalen behöver ha extra uppsikt. OBS! Om aerosolgenererande procedur pågår måste dörren vara stängd.

Ska vi lägga ut underlägg indränkta i sprit eller virkon på golvet för att minska smittspridning?

Nej, dessa underlägg riskerar i stället att öka risken för smittspridning genom att händerna som ska hantera dessa underlägg förorenas. Golvet utgör ingen smittrisk.

Urinflaskor/bäcken – Hur tar man ut dem från rum/lägenhet till desinfektionsrum (”sköljrum”)?

Det är ok att behålla plastförklädet på för att förhindra stänk/spill av kroppsvätskor på arbetskläder. Bakterier och virus hoppar inte från plastförklädet. Finns behov att använda handskar i samband med att urinflaska eller bäcken tas till sköljrum, ska nya rena handskar användas efter att händerna spritats. Efter att du är klar i desinfektionsrummet kan du ta av dig handskar och förkläde där (enligt rutin för avklädning). Skydd för ansiktet kan du ta av dig i desinfektionsrummet eller på den plats där avtagning av skydd för ansiktet brukar göras. Glöm inte att du ska ha nyspritade händer innan du rör skyddsutrustning i ansiktet.

När vårdtagaren bedöms vara smittfri, vad gör vi då och hur ska man tänka med skyddsutrustning?

Erbjud vårdtagaren att duscha och byta till rena kläder. Byt sängkläder och torka av alla tagytor med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Torka golven med rengöringsmedel och vatten. Tillämpa basala hygienrutiner.

Är det ok att använda fläktar inne på vårdtagarens rum/lägenhet eller höjer det risken för smittspridning?

Ja, det är ok att använda fläkt hos vårdtagare som har enskilt rum/lägenhet. Används inte under omvårdnadssituationer som exempelvis såromläggningar.

Kan bordsfläkt användas i gemensamma utrymmen?

Risk för smittspridning kan inte uteslutas vid placering där flera vårdtagare vistas i grupp. Där av avråds användning av bordsfläkt i gemensamma utrymmen där flera vårdtagare vistas. För att minska värmen inomhus rekommenderas i första hand andra åtgärder ex markiser, solskärmar, persienner, vädring och anpassad ventilation.

Vad gäller för besök av närstående till vårdtagare i livets slutskede?

Närstående uppmuntras till god handhygien före och efter besök. Om vårdtagaren är sjuk i covid-19 uppmanas den närstående att hålla avstånd till vårdtagaren. Om den närstående väljer att vara nära vårdtagaren (inom 2 meter) eller deltar i omvårdnaden ska de erbjudas skyddsutrustning även om de själva haft covid-19.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Version

0.12

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Dokument-ID

151365

Källa

Evolution