Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Visir för att skydda vårdtagaren - Regional vård


Användning av visir för att skydda vårdtagaren

Bakgrund

Covid-19 smittar i huvudsak via droppar och sekret från luftvägarna, men också genom kontakt med förorenade föremål där händer för viruset till ögon, näsa eller mun. Virusnivåerna, och därmed smittsamheten, är som högst i början av sjukdomsförloppet, och avtar successivt. Det är i nuläget oklart hur stor andel av de smittade som inte utvecklar tydliga symtom och hur smittsam man är om man aldrig utvecklar symtom. Det mesta talar dock för att risken för smitta från asymtomatiska personer utgör en liten del av all smittspridning i samhället i stort och håller man rekommenderat avstånd är risken minimal.

Inom vården är det i vissa situationer inte möjligt för personalen att hålla avstånd och en stor andel av patienter som vårdas inneliggande eller besöker sjukvårdens mottagningar är personer i riskgrupp för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 se Socialstyrelsens rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

Detta i kombination med att personal kan vara smittad utan att märka av några symtom eller ha så lindriga symtom att man inte uppfattar sig som sjuk, gör att det finns en risk för smitta från personal till patient i situationer då personalens ansikte måste vara mycket nära patientens ansikte.

Som en extra säkerhetsåtgärd har det därför diskuterats om personal bör bära någon form av barriärskydd i form av munskydd eller visir för att minska risken för smitta från asymtomatisk personal till patient. Folkhälsomyndigheten tar upp detta som en möjlig åtgärd i sitt dokument Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter (Bakgrundsdokument och rekommendationer) även om det vetenskapliga underlaget för att en sådan åtgärd har effekt är ytterst begränsat.

Bedömning

Smittskydd Vårdhygiens bedömning är att detta är ett arbetssätt som man inom Regionens vårdsverksamheter kan överväga att ta till som en extra smittförebyggande åtgärd. Det är svårt att ge några generella direktiv som ska gälla alla vårdverksamheter, utan varje verksamhet behöver göra en egen bedömning av om en sådan åtgärd är lämplig och rimlig och i vilka situationer den i så fall ska tillämpas.
Om arbetssättet ska tillämpas, rekommenderar Smittskydd Vårdhygien att man väljer att använda visir (inte munskydd). Visiret måste vara hellångt och nå nedom hakan och ska inte vidröras under arbetet. Motiveringen till visir är följande:

  • Visir är lättare att hantera än ett munskydd som ofta irriterar eller hamnar snett
  • Munskydd kan innebära en ökad smittrisk om det vidrörs eller hanteras fel
  • Kommunikationen med patienten blir lättare med visir än munskydd
  • Munskydd kan bli en bristvara och kommer då behöva prioriteras till personal som riskerar att utsättas för droppsmitta och till operationsverksamhet
  • Visir kan rengöras och återanvändas

Det är av yttersta vikt att användning av visir ses som ett komplement till övriga smittförebyggande åtgärder när fysisk distansering inte är möjlig. Åtgärden ersätter inte vikten av god följsamhet till basala hygienrutiner och användande av visir får heller aldrig användas för att låta personal arbeta med symtom på covid-19.
 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2020-06-04

Version

2.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

152339

Källa

Evolution