Navigera till sidans huvudinnehåll

Munskydd i syfte att förhindra smittspridning inom vård och tandvård

Smittspridning av covid-19 och andra luftvägsinfektioner ökar i samhället. Det tillsammans med en ny omikronvariant har medfört en successiv uppgång av antalet sjukdomsfall i vården.

För att minska risken för smittspridning från personal till patienter rekommenderar Smittskydd Vårdhygien att vårdpersonal bär munskydd klass IIR vid patientkontakt.

Anpassning av rekommendationen kan ske efter lokal riskbedömning i verksamheten.

Vilken personal omfattas?

Rekommendationen gäller för personal som i sitt dagliga arbete är i nära kontakt med patienter.

Åtgärd vid konstaterad exponering för covid-19

I vård- och omsorgsverksamhet som;

  • har ett nytt konstaterat fall av covid- 19 bland personal eller patienter

och

  • där personal på enheten har exponerats

används munskydd klass IIR även i situationer där personal inte kan hålla avstånd till varandra.

Munskydd även i personalsituationer används under 7 dagar från senaste exponering på enheten, därefter återgång till munskydd enbart vid patientkontakt.

Säkerställ att det finns goda möjligheter att hålla avstånd mellan alla personer som vistas i lokalerna. Munskydd får inte bli ett sätt att möjliggöra att vistas fler eller närmare varandra i samma rum.

Genom att tillämpa dessa rutiner kan vi fortsätta att förebygga vårdrelaterad smitta.

Rådgör gärna med Smittskydd Vårdhygien.

Hantering av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad kontakt med patienter.
Undantag: munskydd använts vid kontakt med patienter (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det kasseras.

Munskyddet ska hanteras med nyspritade händer vid på- och avtagning. Undvik att röra munskyddet under användning. Om munskyddet ändå vidrörts ska händerna desinfekteras. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat. Händerna ska spritas efter att munskyddet tagits av.

Frågor och svar om rekommendationen om munskydd vid patientkontakt

Varför har vi väntat ända till nu? Smittspridningen har ju pågått hela sommaren.
-Eftersom bärande av munskydd har vissa negativa konsekvenser (svårare med kommunikation, försämrad arbetsmiljö m.m.) har vi valt att avvakta. Då smittspridningen fortsätter öka och vi befarar att den får ytterligare fart när fler återvänder till skolor och arbetsplatser, anser vi att det nu är läge att skärpa denna skyddsrutin.

Varför inte munskydd även vid nära avstånd till kollegorna?
-Många medarbetare upplever att det är ansträngande att ha på sig munskydd, särskilt under längre stunder. Som smittläget är nu anser vi att det allra viktigaste är att skydda de sköraste grupperna, dvs äldre personer och personer som har olika sjukdomar och därmed löper högre risk att bli svårt sjuka om de blir smittade. Munskydd även i personalsituationer används om det konstaterats exponering för covid-19 på enheten. Om smittläget förvärras ytterligare kan rekommendationen komma att ändras till att även gälla generellt i personalsituationer.

Ska patienter och anhöriga ha munskydd när de besöker vårdens verksamheter?
-Nej, inte i nuläget, men detta kan komma att ändras om smittläget förvärras.

Måste munskydd bäras vid patientkontakt i alla vårdverksamheter?
Detta är en generell rekommendation till regionens vårdverksamheter, men eftersom det kan finnas stora skillnader mellan vilka patientgrupper olika verksamheter möter och på vilket sätt mötena sker, kan det i vissa fall vara så att nackdelarna med bärande av munskydd överväger nyttan. Ytterst är det verksamhetschefen som gör riskbedömningen och beslutar om vad som ska gälla i den egna verksamheten.

Kan chefen ta beslut om att personalen ska bära munskydd även i personalsituationer, trots att vi inte har något utbrott eller känd exponering på arbetsplatsen?
-Ja, ytterst är det verksamhetschefen som avgör vad som ska gälla i den egna verksamheten. Inför ett sådant beslut behöver man beakta risken för att följsamheten kan sjunka om åtgärden gäller under längre tid eller inte uppfattas som nödvändig av medarbetarna. Man bör även ha en plan för vad som avgör när verksamheten kan återgå till den rutin som gäller generellt i regionen.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2022-08-26

Version

15.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

David Edenvik

Dokument-ID

170098

Källa

Evolution