Navigera till sidans huvudinnehåll

CT Toraxbiopsi

Patienten ska ha en sängplats på aktuellt sjukhus under biopsidagen för förberedelse och eftervård.

Kontraindikationer

Otillräcklig lungfunktion, klarar inte pneumothorax.

Förberedelser

 • Alla smycken som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockade, patienten ska vara sjukhusklädd och komma till röntgen i säng.
 • Spirometri ska vara utförd (max 6 veckor gammalt). Pappersutskrift av spirometrin ska medfölja till röntgen, signerad och godkänd av lungmedicinläkare.
 • Försedd med PVK.
 • Fastande 4 timmar före undersökningen.
 • Dagsfärsk Apt-tid, Pk-INR och TPK ska finnas.
 • Pk-INR 1,4 eller lägre, trombocyter över 100. Om proverna avviker ska läkare konsulteras och man får diskutera åtgärd innan patienten kommer till röntgen.
 • NOAK-preparat och trombocythämmare ska vara utsatta enligt rutin.
 • Vid trombosprofylax med LMWH ska patienten inte erhålla det på morgonen.
 • PAD-remiss ska finnas i ROS. Printa inte ut provtagningsunderlag.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.

Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta krävs premedicinering.

Hur går en undersökning till

 • Undersökningen utförs i buk- sido- eller ryggläge beroende på förändringens lokalisation.
 • Patienten ska kunna ligga i den aktuella positionen ex. bukläge som röntgen har meddelat, viktigt att detta har testats innan undersökningen.
 • Patienten ska kunna ligga stilla under undersökningen cirka 60 minuter.
 • Patienten ska kunna medverka till och följa andningsinstruktioner.
 • Lokalbedövning ges.
 • Provtagning sker med biopsiinstrument, 2-3 prover.

Eftervård

 • Planläge i 4 - 6 timmar efter biopsin.
 • Fastande 2 timmar efter undersökningen, därefter flytande kost och efter 4 timmar vanlig kost.
 • Lungröntgen görs 2-4 timmar efter biopsin för att kontrollera eventuell pneumo/hemothorax.
 • Eftervårdsblankett medföljer patienten till avdelningen

Sidinformation

Innehållsansvarig

Markus Irding

Gäller från

2022-01-10

Version

5.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

Dokument-ID

87124

Källa

Evolution