Navigera till sidans huvudinnehåll

Inlägg vid endodontisk behandling

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Kalciumhydroxid

Inlägg med kalciumhydroxid mellan två behandlingstillfällen är väl beprövat vid endodontisk behandling. Kalciumhydroxid har ett brett antibakteriellt spektrum och har även egenskaper som gör det lämpligt för att lösa upp organisk vävnad. Kalciumhydroxid kan även användas för att regenerera en dentinliknande hårdvävnad vid överkappningar och partiella pulpotomier och vid slutning av öppna apices på icke färdigutvecklade tänder med pulpanekros.

Jodjodkalium

Jodjodkalium har också ett brett antibakteriellt spektrum och kompletterar kalciumhydroxidens antibakteriella spektrum väl. Detta gäller framförallt vid rotfyllningsrevision av tänder med apikal parodontit. Jodjodkalium har i övrigt begränsade egenskaper som inlägg vid endodontisk behandling och bör inte användas annat än som ett korttidsinlägg under tiden patienten ligger i behandlingsstolen.

Inlägg eller rotfyllning i en sittning vid rotbehandling av tänder med apikal parodontit?

Flera studier visar att kalciumhydroxid på ett tydligt sätt bidrar till att reducera antalet bakterier i rotkanalen. Av det skälet har det länge ansetts vara lege artis att låta kalciumhydroxid ligga i rotkanalen under någon eller några veckor innan man rotfyller tanden. Studier på senare år har dock visat att man kan vara lika framgångsrik med avseende på periapikal läkning om icke rotfyllda tänder med apikal parodontit instrumenteras och rotfylls i en sittning. Vid tolkning av dessa resultat bör man beakta att studierna har gjort under optimala omständigheter som inte nödvändigtvis är representativa för daglig praxis. Det kan därför finnas skäl att hålla kvar vid att använda inlägg mellan behandlingarna av tänder med apikal parodontit, såvida inte behandlingen är tekniskt okomplicerad och patienten är symptomfri.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Carl Anjou

Dokument-ID

127043

Källa

Evolution