Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination mot kikhosta till vuxna

Epidemiologi

Kikhosta är fortfarande ett stort hälsoproblem globalt och även i Sverige förekommer sjukdomen hos både barn och vuxna. Spädbarn riskerar att bli livshotande sjuka av kikhosta, framför allt under det första halvåret innan de hunnit bygga upp ett skydd genom vaccination. Hos äldre barn och vuxna ger kikhosta främst förkylningssymtom och en besvärlig, långdragen hosta. Varken vaccination eller genomgången sjukdom ger livslång immunitet.

Vaccination

Barn vaccineras mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders och 5 års ålder och från och med 2016 även i årskurs 8-9.

Det enda vaccin som finns tillgängligt för vuxna är kombinationsvaccin med påfyllnadsdos mot kikhosta, stelkramp och difteri. Singelvaccin mot kikhosta eller fulldosvaccin för vuxna finns inte.

Indikation

Vuxna har ofta ett ofullständigt skydd mot kikhosta då det immunologiska minnet av genomgången infektion eller vaccination i barndomen har hunnit försämras. Immuniteten börjar avta fem år efter vaccination och 15 år efter naturlig infektion. Det finns ingen rekommendation om att alla vuxna bör ha skydd mot kikhosta och det är heller inte möjligt att uppnå, eftersom vaccination ger relativt kortvarigt skydd och det saknas ett monovalent kikhostevaccin.

Gravida

Från och med hösten 2022 finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta. Syftet med detta är att det nyfödda barnet ska få ett skydd av antikroppar från mamman under de första levnadsmånaderna, tills dess att barnet själv kan vaccineras.

Information om kikhosta och vaccination ges tidigt i graviditeten vid besök på mödrahälsovården. Vaccination rekommenderas från graviditetsvecka 16. För att antikroppar ska hinna gå över till barnet bör vaccinationen ges senast två veckor före förlossningen. Det finns dock ingen fast bortre gräns när det är för sent med vaccination, eftersom det ändå finns ett värde med att kvinnan får ett eget skydd mot kikhosta.

Vid vaccination mot kikhosta bibehålls antikroppsnivån relativt kortvarigt hos den vaccinerade och ger inte samma skydd för spädbarnet vid efterföljande graviditeter. Vaccination rekommenderas därför vid varje graviditet. Detta gäller även oavsett tidsintervall från tidigare påfyllnadsdoser.

Sjukvårdspersonal

Sjukvårdspersonal som arbetar med spädbarn rekommenderas att se över sitt vaccinationsskydd för kikhosta.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot någon av komponenterna i vaccinet, se FASS.

Genomförande

Gravida informeras om kikhosta och vaccination av mödrahälsovården och hänvisas till sin vårdcentral för kostnadsfri vaccination. Om partner eller annan nära anhörig önskar vaccinera sig i samband med graviditeten får de betala besöksavgift och vaccinationskostnad.

Till gravida rekommenderas i första hand Triaxis, som finns upphandlat i regionen och har indikation för gravida. Även Boostrix har indikation för gravida, men finns inte upphandlat. Vaccinet diTeKiBooster saknar indikation för gravida och ska därför inte användas till gravida, men är nationellt upphandlat och kan användas till andra grupper.

När det i andra sammanhang är aktuellt att fylla på skyddet mot stelkramp och difteri rekommenderas i första hand vaccin som även innehåller kikhosteantigen.

Biverkningar

Rodnad, svullnad, ömhet på stickstället är relativt vanligt och beror huvudsakligen på stelkrampskomponenten i vaccinet. Vid täta upprepade doser finns en ökad risk för denna typ av lokala biverkningar, men vid behov kan vaccin ges oavsett intervall från senaste dos (t.ex. vid upprepade graviditeter).

Mer information

Se Vaccinationsavgifter, Region Jönköpings län, 1177 under Relaterat.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2022-10-12

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Karin Karlsson

Dokument-ID

239538

Källa

Evolution