Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Närakut – gemensam


Organisation och ansvarsfördelning gemensam närakut, Region Jönköpings län

Detta är ett förtydligande till Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län, Regelbok 2020, avsnitt 3.4 Närakut, Gemensam närakut. Fastställt av primärvårdsenheten.

Leverantörerna inom vårdval Region Jönköpings län ansvarar tillsammans för tre gemensamma närakutmottagningarna

 • Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda)
 • Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö)
 • Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo)

Öppettider är:

 • vardagar 17:00-22:00 med utringningstid från 16:30
 • lördag, söndag samt övrig helgdag 10:00-22:00 med utringningstid från 08:00.

Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska ledningsansvaret för sina arbetspass.

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma närakutmottagningarna ansvarar bl.a. för gemensamma arbetssätt och rutiner, schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog med vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetsparter.

Utöver bemanning av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. Läkare i beredskap ska kunna tjänstgöra på gemensam Närakut vid behov.

 

Organisationsbild

 

 

 

 

Region Jönköpings län är huvudman och ytterst ansvarig för lokaler och förutsättningar för att verksamheten kan bedrivas.

Verksamhetsförutsättningar

Verksamhetschef - ansvarig vårdcentral

Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska ledningsansvaret för sina arbetspass. Verksamhetschef bemannar mottagningen med de kompetenser och antal som behövs för uppdraget utifrån Region Jönköpings läns rekommendationer. All hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.

Verksamhetschef är ansvarig för att personal som bemannar gemensam Närakut är följsam till framtagna rutiner. Vid samverkan avseende bemanning på aktuellt pass är det den vårdcentral som är tilldelad aktuellt pass som har vårdgivaransvaret. Det vill säga att om det förekommer att personal från annan vårdgivare än ansvarig vårdcentral arbetar under passet (ex. jourbyte) ska sådana personer betraktas som konsulter och ansvarig vårdcentral har därmed vårdgivaransvaret för den personalen under arbetspasset.

Vårdcentralens verksamhetschef som bemannar har arbetsgivaransvaret för sin personal, vilket inbegriper även den fysiska arbetsmiljön.

Verksamhetschef ansvarar för att hantera synergier och Lex Maria. Regionens samordnare för respektive Närakut är utsedd ärendehanterare i Synergi. Vid uppkomna ärenden kontaktar samordnaren aktuell verksamhetschef för att vidarebefordra ärendet för hantering. Vid behov kan detta ske i dialog med samordnaren beroende på art av avvikelse. Lex Maria ska lämnas för kännedom till regionens chefläkarorganisation.

Verksamhetschef ska samverka med regionens utsedda samordnare och vara väl förtrogen med verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården (2017:30, 4 kap. 2§).

Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning.

Verksamhetschef – som råder över lokalen

Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för tillgängliga lokaler.

Verksamhetschef som råder över lokalen ansvarar för att regelbundet utföra fysiska skyddsronder.

Verksamhetschef som råder över lokalen ska på begäran från vårdcentrals verksamhetschef eller samordnaren åtgärda brister i den fysiska arbetsmiljön gällande Närakutens lokaler och utrustning.atI

Samordnare

Gemensam närakuts samordnare arbetar på uppdrag av Region Jönköpings län. Samordnaren ansvarar bl.a. för fastställda och framtagande av gemensamma rutinerna, fördelning av arbetspass, specifik utrustning, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt säkerställa samverkan med vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetspartner.

Primärvårdsenheten och samordnare träffas med regelbundenhet för uppföljning av uppdraget. Primärvårdsenheten och samordnare har gemensamt ansvar för att föra dialog när behov uppstår.

Uppdraget innefattar bland annat att;

 • identifiera behov av nya gemensamma rutiner såsom gällande läkemedelsförråd, webbtidbok, vårdnära rutiner samt samverkansrutiner mellan akuten, 1177, ambulans och andra aktörer
 • ta fram nya gemensamma rutiner tillsammans med medicinsk ledningsansvarig (om ej samordnaren är medicinsk ledningsansvarig) och i samverkan med verksamhetschefer inom vårdval primärvård. De gemensamma rutinerna är Region Jönköpings läns rutiner, varför ansvaret som både vårdgivare och huvudman ska beaktas
 • upprätthålla befintliga rutiner
 • fördela arbetspass utifrån vårdcentralens listade patienters nyttjande av Närakut
 • säkerställa att arbetspassen är bemannade (respektive verksamhetschef är ansvarig för att bemanna)
 • erbjuda antal tider motsvarande invånarantal/behov
 • i samråd med verksamhetschef som råder över lokalen vidta erforderliga åtgärder avseende den fysiska arbetsmiljön, vilket innefattar både lokaler och utrustning
 • i samråd med vårdcentralernas verksamhetschefer och verksamhetschef som råder över lokalen, ansvara för utrustningens funktionalitet och service
 • ansvara för läkemedelsförrådet - beställning och kontroll
 • ansvara för inköp av exempelvis förbrukningsmaterial
 • säkerställa samverkan med vårdcentralernas verksamhetschefer, verksamhetschef som råder över lokal och andra samarbetsparter
 • kalla till regelbundna dialogmöten, minst två gånger per halvår, med vårdcentralernas verksamhetschefer kring uppdraget, rutiner och avvikelsehantering. Forumet kan med viss regelbundenhet eller när behov uppstår kompletteras med fackliga representanter och/eller skyddsombud
 • samverka med regionens övriga samordnare för Närakut för att säkerställa jämlikt utbud och vård i Jönköpings län

 

Personal

All personal som arbetar på närakuten har som en del i sin arbetsuppgift att omedelbart meddela samordnaren eventuella brister i den fysiska arbetsmiljön gällande både lokaler och utrustning. Samordnaren kontaktar verksamhetschef som råder över lokalen för eventuell åtgärd. Samordnaren kan vid behov även sammankalla till möte med vårdcentralernas verksamhetschefer och eventuellt även skyddsombud för att samråda.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Marita Sandqvist

Gäller från

2020-01-01

Version

4.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Marléne Svensk

Dokument-ID

117365

Källa

Evolution