Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Blodburen smitta i förskola/skola


Gäller vid infektion med hepatit B, hepatit C och hiv.

Risk för smitta

Hepatit B, hepatit C och hiv smittar inte via kramar, pussar eller tårar. Avföring, urin, kräkning eller nässekret som inte är blodtillblandat smittar inte. Blod på oskadad hud medför ingen smittrisk.

Blod ska alltid betraktas som smittsamt och hanteras enligt riktlinjerna nedan. Åtgärderna vid kontakt med blod i förskola och skola är gemensamma för hepatit B, hepatit C och hiv. Det är därför inte nödvändigt att ha kännedom om vilken blodburen smitta som är aktuell i det enskilda fallet.
Blodlaborationer med humant blod ska inte förekomma inom undervisningen i skolan. 

Åtgärder vid incident med blod

Allt blod betraktas som smittsamt. Använd alltid skyddshandskar.

Stick eller skärskada – skölj rikligt med vatten, desinfektera med handdesinfektionsmedel.

Blod på huden – Skölj rikligt med vatten, desinfektera med handdesinfektionsmedel.

Blodstänk i öga eller mun – skölj rikligt med vatten.

Blod på ytor eller föremål – torka upp med engångsmaterial, desinfektera med ytdesinfektionsmedel, förpacka materialet i plastpåse, förslut väl och släng i vanliga sopor.

Vid incident med blod där blodigt föremål skurit/stuckit genom hud eller när blod kommit i kontakt med slemhinna/sårig hud ska vårdnadshavare till berörda barn omgående kontaktas. Uppmana vårdnadshavaren att kontakta Infektionskliniken som har rutiner för att hantera akuta incidenter med risk för blodburen smitta. Det innebär bedömning, provtagning och eventuell medicinsk behandling. Kontakten ska tas inom ett dygn, dagtid.

Telefonnummer infektionsjouren Infektionskliniken Ryhov 010-242 90 95

Förskolechef och skolhälsan (om sådan finns tillgänglig) kontaktas också omgående. Skolhälsan dokumenterar händelsen och skriver avikelserapport enligt lokal rutin.

Lagar och föreskrifter 

Smittskyddslagen

Hepatit B, Hepatit C och HIV klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar (SFS2004:168). Detta innebär att den smittade måste följa de förhållningsregler som den behandlande läkaren meddelar med stöd av smittskyddslagen.


Observera! Vid incident träder den smittades eller vårdnadshavarens upplysningsplikt in enligt smittskyddslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) krävs vårdnadshavarens eller den unges medgivande för informationsutlämnande till förskola och skola.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Förskola och skola omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker (AFS 2018:4), vilket innebär skyldighet att ha rutiner för incidenter som innebär risk för smittöverföring under skoltid.

Referenser

Folkhälsomyndigheten, Smittsamma sjukdomar, www.folkhalsomyndigheten.se

Smittskyddslagen (SFS 2004:168)

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2019-08-14

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

83774

Källa

Evolution