Navigera till sidans huvudinnehåll

Lymfödem, palliativ vård

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg
Allmän palliativ vård
 • Primär bedömning och behandling vid lättare svullnad i nedre extremitet.
Specialiserad palliativ vård
 • Behandling av lymfödem i de flesta fall.

Bakgrund

Lymfödem förekommer vanligen på grund av avflödeshinder i lymfsystemet i samband med tumörväxt, strålning, operation eller trombos. Försämrat nutritionsstatus med albuminbrist är en annan bidragande orsak.

Lymfödem behöver inte vara ett palliativt symtom, utan kan även finnas hos botad patient.

Utredning

Symtom

 • Bestående eller tilltagande tyngdkänsla och/eller svullnad som inte reduceras i vila.
 • Senare omvandling av vätskefylld svullnad till fast vävnad (fett och bindväv). 

Anamnes

 • Cancersjukdom med spridning till lymfsystemet
 • Cancerbehandling: operation eller strålning, särskilt mot axiller och ljumskar
 • Tidigare trombos
 • Hjärtanamnes

Status

 • Hjärta och lungor, tecken till svikt.
 • Palpation av extremitet med jämförande omkretsmätning. 

Handläggning vid utredning

 • Bedöm för eventuell bakomliggande hjärtsvikt eller venösa ödem.
 • Överväg behov av provtagning.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge information och råd till patienten.
 • Prova ut stödstrumpa eller annan kompressionsbehandling.
 • Undvik blodprovstagning, injektion och blodtrycksmätning i den drabbade kroppsdelen.

Information till patient

 • Informera om att behandlingen är symtomlindrande och inte botande.
 • Ge kunskap om lymfsystemets funktion, riktning och flöde, samt nyttan av högläge.
 • Rekommendera muskelaktivitet i den drabbade kroppsdelen.
 • Var observant på infektioner i den drabbade kroppsdelen.
 • Undvik hög värmeexponering som vid varma inpackningar eller överdriven solning.
 • Minimera sprickbildning med lämplig hudkräm. 

Kompressionsbehandling

 • All ödembehandling bör anpassas individuellt.
 • Det är skillnad på att behandla i tidig och sen palliativ fas.
 • Om möjligt, inkludera personal med specialkompetens, exempelvis lymfterapeut, redan i ett tidigt skede då det ger bättre möjligheter till resultat. 
 • Ofta krävs läkarordination på kompressionsstrumpor.
 • Behandla lättare svullnad med kompressionsstrumpa klass 1–2. 
 • Svårare fall med behov av kompressionsstrumpa klass 3–4 kräver medverkan av lymfterapeut eller annan personal med specifik utbildning för utprovning.
 • Lymfterapeut kan även ge manuellt lymfdränage och bandagering för att minska svullnad innan strumpa utprovas.
 • Vid genitala ödem kan kompressionsbyxa/suspensoar provas.
 • I den sena fasen utvecklas ofta en generell ödemtendens där man måste ta hänsyn till organsvikt och tumörväxt. Målet är då att lindra obehag och lidande.

Läkemedelsbehandling

Riktad läkemedelsbehandling saknas.

Terapisvikt

Kontakta specialiserad vård vid terapisvikt.

Remissrutiner

Regionalt tillägg
Remissindikation
 • För behandling och vid terapisvikt, skicka remiss till lymfödemmottagning eller motsvarande.

Komplikationer

Mjukdelsinfektioner av typ erysipelas kan uppstå.

Patientinformation

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp Palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Gäller från

Version

1.0

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Palliativ vård

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Palliativ vård

Regionalt tillägg gäller från

2020-09-23