Navigera till sidans huvudinnehåll

Sömnstörning, palliativ vård

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg

Allmän palliativ vård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall.

Specialiserad palliativ vård

 • Kontaktas om symtomlindring inte uppnås (VAS >3).

Bakgrund

Epidemiologi

Sömnstörning är vanligt förekommande hos patienter i palliativ vård.

Etiologi

 • Tung symtombörda med smärta och oro
 • Cancerbehandlingar som kirurgi, strålning och cytostatika
 • Depression och ångest med störning av dygnsrytmen
 • Livssituation socialt, ekonomiskt och existentiellt

Utredning

Symtom

 • Insomningssvårigheter
 • Fragmenterad sömn
 • Tidigt uppvaknande
 • Dagtrötthet med nedsatt ork och känslomässig sårbarhet

Anamnes

 • Sömnrutiner – aktivitet med vakenhet dagtid
 • Livskvalitet och daglig energi
 • Symtomlindring – avseende smärta, andfåddhet, hosta, illamående, oro och nokturi
 • Läkemedelspåverkan – till exempel bronkdilaterande och kortikosteroider
 • Omgivning – till exempel sängläge, temperatur i rummet, störande faktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Psykiskt status
 • Övrig undersökning utifrån symtom

Handläggning vid utredning

 • Identifiera påverkbara bakomliggande orsaker.
 • Gör en läkemedelsgenomgång och värdera behov av ytterligare symtomlindring.
 • Bedöm om psykiatrisk samsjuklighet föreligger.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla bakomliggande orsak i första hand.
 • Värdera och sträva efter vakenhet och aktivitet dagtid för att främja normal dygnsrytm.
 • Nattlig sömn är viktig, symtomlindrande behandling ska därför vara generös.
 • Följ symtomskattning med mätinstrument (ISI).

Omvårdnad

 • Vädra i sovrummet för frisk luft och en sval omgivning.
 • Rekommendera patienten att prova avslappning till musik och lugn miljö. Gärna öronproppar vid störande omgivningsljud.
 • Låt patienten hitta en skön viloställning på en bra madrass, avlasta med hjälp av kuddar.
 • Minimera störningstillfällen avseende medicintider, blöjbyten och vändbehov.

Fysioterapi

 • Instruera och uppmuntra patienten till fysisk aktivitet dagtid.
 • Ge råd om att prova avspänning och taktil massage.

Arbetsterapi

Prova hjälpmedel som vårdsäng, elsängsryggstöd, lyftbåge, tryckavlastande madrass och glidlakan.

Läkemedelsbehandling

Exempel på sömngivande eller lugnande läkemedel att prova:

 • tablett zopiklon 5–7,5 mg till natten
 • tablett oxazepam 10–15 mg till natten
 • tablett propiomazin 25 mg 1–2 till natten (inte lämpligt för äldre)
 • tablett mirtazapin 15 mg till natten.

Observera att:

 • vid svåra sömnstörningar eller paradoxal reaktion på bensodiazepiner, pröva levomepromazin 5–25 mg alternativt olanzapin 2,5-5 mg till natten
 • vid depressiv komponent, pröva tablett amitriptylin 25–100 mg eller tablett mirtazapin 15–45 mg
 • bensodiazepin kan ge dagtrötthet nästkommande dag om det tas för sent
 • kortikosteroider kan ge sömnstörning och bör inte tas sent på dagen.

Utvärdera behandlingseffekt fortlöpande.

Remissrutiner

Regionalt tillägg

Remissindikation

 • Vid behov, konsultera specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH).

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp Palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Gäller från

Version

1.0

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Palliativ vård

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Palliativ vård

Regionalt tillägg gäller från

2021-03-24