Navigera till sidans huvudinnehåll

Hyperkalcemi, palliativ vård

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg
Allmän palliativ vård
 • Bedömning och ställningstagande till behandling.
Specialiserad palliativ vård
 • Kontaktas om symtomlindring inte uppnås (VAS >3).

Bakgrund

Hyperkalcemi vid cancersjukdom ses oftast vid lytiska skelettmetastaser hos patienter med bröstcancer, njurcancer, lungcancer eller myelom. Nivå av hyperkalcemi är oberoende av tumörbörda.

Hyperkalcemi kan förekomma av många andra orsaker där följande särskilt bör övervägas inom palliativ vård:

 • maligna tumörer utan kända skelettmetastaser: exempelvis bröstcancer, lymfom eller skivepitelcancer 
 • njursvikt
 • läkemedel
 • immobilisering.

När patienten bedöms vara döende i sin grundsjukdom har provtagning och specifik behandling i allmänhet ingen plats.

Observera att en person med akut hyperkalcemi kan verka döende men återhämta sig förvånansvärt väl efter adekvat behandling.

Epidemiologi

10 % av patienter med cancersjukdom uppvisar höga kalciumvärden.

Etiologi

Hyperkalcemi vid skelettmetastasering förekommer oftast vid lytiska skelettmetastaser hos patienter med bröstcancer, njurcancer, lungcancer eller myelom. Nivå av hyperkalcemi är oberoende av tumörbörda.

Beakta även andra invärtesmedicinska tillstånd och immobilisering.

Utredning

Symtom

Den initiala symtombilden är ofta diffus:

 • trötthet
 • förstoppning
 • demensliknande symtom med förvirring, minnesstörning eller psykos. 

Vid uttalad hyperkalcemi tillkommer:

 • polyuri
 • dehydrering
 • njursvikt.

Anamnes

 • illamående
 • aptitlöshet

Laboratorieprover

 • Kontrollera blodvärde, kalcium, elektrolyter och njurfunktion.
 • Ta övriga prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak som är behandlingsbar.

Behandling

I livets absoluta slutskede behöver indikationen för behandling vara tydlig.

Värdera om behandlingsindikation föreligger utifrån situation, symtom och resultat av laboratorieprover. Behandlingsindikation brukar föreligga vid kraftigt förhöjda kalciumnivåer (fritt joniserat kalcium > 1,6 mmol/l eller S-kalcium korrigerat > 3,0 mmol/l). Bekräftande prover bör tas före behandling.

Handläggning vid behandling

 • Sätt ut kalcium och D-vitamin.
 • Påbörja rehydrering förslagsvis med 2–3 liter NaCl 9 mg/ml per dygn. Ta hänsyn till patientens kardiella status. Ibland behövs tillägg av vätskedrivande (som furosemid).
 • Ge bisfosfonater parenteralt efter rehydrering. 

Behandling bör ske i samråd med specialiserad palliativ vård.

Remissrutiner

Regionalt tillägg
Remissindikation
 • Vid behov, konsultera specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) eller onkolog.

Komplikationer

Hyperkalcemi kan ge multipel organsvikt.

Klinisk uppföljning

Kontroll av kalcium, albumin och njurfunktion rekommenderas en gång i veckan så länge provtagning ses meningsfull.

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp Palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Gäller från

Version

1.0

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Palliativ vård

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Palliativ vård

Regionalt tillägg gäller från

2021-08-18