Navigera till sidans huvudinnehåll

Urinvägsinfektion hos barn

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg

Barn < 1 år

 • Behandlas alltid av barnläkare.

Barn 1- 2 år

 • Behandlas på vårdcentral.
 • Pyelonefriter remitteras skyndsamt (remiss samma dag- telefonavisera gärna BUMM) till barnläkare för snar uppföljning. I dessa fall beställer BUMM ultraljud njurar/urinvägar inom 7-10 dagar.
 • Vid allmänpåverkan remitteras direkt till barnakutmottagning.

Barn ≥2 år

 • Nedre UVI behandlas av vårdcentral. 
 • Pyelonefrit behandlas på vårdcentral, gärna i samråd med barnläkare.

Bakgrund

Epidemiologi

Urinvägsinfektion (UVI) förekommer mest frekvent under spädbarnsåret och då oftast hos pojkar, därefter vanligast hos flickor. Före skolåldern har 7-8 % av alla flickor och 2 % av alla pojkar haft UVI.

Definition

 • Urinvägsinfektion (UVI) definieras som en infektion i övre eller nedre urinvägarna, med eller utan feber.
 • Afebril UVI (cystit) ger lokala symtom från urinvägar (urinblåsa, urinrör).
 • Febril UVI (pyelonefrit) orsakas av en infektion i njure och ger systemisk påverkan.
 • Normalt miktionsmönster innebär 4-8 miktioner/dygn.

Utredning

Symtom

Barn under 2 år

 • Feber är ofta enda symtomet, men kan saknas hos de allra yngsta
 • Allmänpåverkan, missnöjdhet, uttalad slöhet
 • Kvarstående nyföddhetsikterus
 • Dålig viktökning, kräkningar, diarré

Barn över 2 år

 • Feber och allmänpåverkan vid febril UVI
 • Sveda, trängningar, buksmärta vid afebril UVI
 • Urinläckage, enures, illaluktande urin

Anamnes

 • Aktuella symtom, duration
 • Vätskeintag
 • Förstoppning
 • Sexualanamnes hos tonåringar (sexuellt överförbar sjukdom)
 • Tidigare UVI, hereditet

Miktionsanamnes

 • Frekvens
 • Trängningar, läckage
 • Gleskissning, knipbeteende
 • Urinstrålens utseende (pojkar)
 • Hematuri

Status

 • Allmäntillstånd – vikt, allmänpåverkan, hudturgor, kapillär återfyllnad
 • Buk – resistens (förstoppning), dunkömhet över njurloge hos äldre barn
 • Yttre genitalia – vulvit, balanit, eksem, sår, fimosis, labiasynekier
 • Rygg – vid misstanke om intraspinal process (lipom, hårtofts, nevus lumbalt i medellinjen)

Laboratorieprover

 • Urinsticka och urinodling, helst mittstråleprov (ej prov från påse/blöja)
 • Temp
 • CRP

Handläggning vid utredning

 • Barn under 2 år med misstänkt UVI bör handläggas av barnläkare.
 • Feber > 38 grader och CRP ≥ 20, tyder på febril UVI.
 • Leukocyturi förekommer ofta, men negativt svar utesluter inte UVI.
 • Positiv nitrit talar starkt för bakteriuri med nitritproducerande bakterier.
 • Signifikant bakteriuri innebär ≥ 1 miljon CFU/L vid mittstråleprov.

Differentialdiagnoser

 • Förstoppning
 • Diabetes
 • Anatomiska anomalier
 • Streptokockinfektion (stjärtfluss)
 • STI (sexuellt överförbar sjukdom)/Candida infektion
 • Njursten
 • Balanit
 • Andra infektioner som gastroenterit, appendicit, pneumoni

Behandling

Läkemedelsbehandling

Afebril UVI

Förstahandsval:

 • barn > 1 månad – tablett nitrofurantoin 5 mg, 1,5 mg/kg x 2 i 5 dagar (kan krossas och blandas i vatten eller mat)
 • barn > 5 år – tablett pivmecillinam 200 mg, 1 x 3 i 5 dagar.

Andrahandsval vid känt resistensmönster:

 • barn < 12 år och 15-30 kg – tablett trimetoprim 100 mg, 0,5 x 2 eller mixtur 3 mg/kg x 2 i 5 dagar
 • barn < 12 år och > 30 kg – tablett trimetoprim 100 mg, 1 x 2 eller mixtur 3 mg/kg x 2 i 5 dagar
 • barn > 12 år – tablett trimetoprim 160 mg 1 x 2 i 5 dagar.

Febril UVI

 • Vid okänt odlingssvar eller okänt resistensmönster rekommenderas kontakt med barnläkare.
 • Vid känt resistensmönster kan trimetoprim-sulfametoxazol övervägas.
Regionalt tillägg

1:a hands val: Suprax*(Cefixim), licenspreparat, 8 mg/kg x 1 (maxdos 400 mg x 1), 10 dagar

2:a hands val: Eusaprim/Bactrim. Efter resistensbestämning. Dosering enligt FASS (OBS! resistens kring 20 %)

3:e hands val: Ciprofloxacin (endast barn >2 år), 10 mg/kg x 2, 7 dagar.

*Suprax finns i ett litet lager för utlämning på barnakuten Ryhov, akutmottagningen Eksjö och Värnamo under jourtid.

Journalmall i Cosmic måste kompletteras med licensansökan. Kontakta vid behov närmaste BUMM/barnakuten Ryhov för att diskutera handläggningen i det aktuella fallet. De har generell licens och kan vara behjälpliga med receptförskrivning.

Komplikationer

Njurskada

UVI kan vara symtom på bakomliggande missbildning eller vesikoureteral reflux. Risk för njurskada (störst hos yngre barn) föreligger vid fördröjd behandling och vid obstruktion eller dilaterad reflux.

Urosepsis

Urosepsis är ovanligt, men förekommer hos spädbarn med urologiska avvikelser.

Klinisk uppföljning

Regionalt tillägg

Remiss bör skickas till närmaste BUMM för utredning enligt följande:

 • Alla barn <2 år med urinvägsinfektion, skyndsamt
 • Alla barn med pyelonefrit
 • Alla barn med misstänkt blåsdysfunktion det vill säga vid avvikande miktionsanamnes (se nedan).
 • Pojkar > 2 år efter 2 cystiter
 • Flickor > 2 år efter 3 cystiter inom en 2-årsperiod.

Att tänka på vid uppföljning:

Miktionsanamnes innefattar frekvens (normalt 5-7 gånger per dag - gleskissning är ett observandum), trängningar, knipbeteende, läckage samt urinstrålens utseende hos pojkar (svag stråle vid uretravalvel). Fråga även efter obstipation då detta kan påverka blåstömningen.

Övrig utredning, ultraljud av njurar och urinvägar, DMSA-scintigrafi, miktionsuretrocystografi med mera kan bli aktuell och hanteras som regel av barnläkare.

Om barnet är symtomfritt efter behandling av afebril eller febril UVI behövs ingen urinodling.

Alla barn under 2 år bör utredas vidare via barnläkare för att hitta bakomliggande orsak, njurskada eller riskfaktorer för recidiv.

Patientinformation

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp Barn- och ungdomshälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Gäller från

Version

2.2

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Barn och ungdomshälsa Infektion och smittskydd Njurar och urogenitala organ

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Barn och ungdomshälsa

Regionalt tillägg gäller från

2022-04-29