Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Polyneuropati


Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg

Primärvård

 • Primär bedömning av patient.
 • Utredning och behandling av symmetrisk polyneuropati med mycket långsam progress.
 • Uppföljning av övriga fall av polyneuropati efter utredning på medicinkliniken/neurologmottagningen.

Akutmottagning

 • Misstänkt Guillain-Barrés syndrom.

Neurologmottagning

 • Övriga fall av polyneuropati eller vid diagnostisk osäkerhet.
 • Uppföljning av patienter som kräver högspecialiserad behandling.

Bakgrund

Etiologi

Polyneuropatier är sjukdomar där flera perifera nerver är drabbade samtidigt. Mer än 100 utlösande faktorer är kända. Hos 25–50 % hittas ingen orsak.

Viktiga orsaker till polyneuropati är:

 • hög ålder
 • ärftlighet, exempelvis Skelleftesjukan (transtyretinamyloidos, familjär amyloidos)
 • diabetes
 • toxisk påverkan av läkemedel (som cytostatika) eller alkohol
 • brist på vitamin (exempelvis B12) eller mineral (Gastric bypass kan ge vitamin B- och kopparbrist)
 • autoimmun sjukdom som RA, SLE, Sjögrens syndrom, celiaki, vaskulit, kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)
 • malignitet
 • lever- eller njursvikt
 • vissa infektioner
 • tyreoideasjukdom
 • Guillain-Barrés syndrom (kan även drabba barn).

Patofysiologi

Symtombilden varierar utifrån orsak och typ av perifera nerver som angripits (sensoriska, motoriska och/eller autonoma).

Utredning

Symtom

Sensoriska

 • Kuddkänsla, domningskänsla och stickningar
 • Stickande, brännande, ilande smärta som kan utlösas av beröring
 • Debuterar oftast i fötterna och sprider sig långsamt uppåt

Motoriska

 • Snubblingstendens
 • Nedsatt balans
 • Efterhand även muskelsvaghet

Autonoma

 • Skör, torr hud
 • Obstipation
 • Erektionssvårigheter
 • Dysuri
 • Muntorrhet

Anamnes

 • Hereditet
 • Alkohol
 • Särskild kost – som vegankost utan tillägg av vitamin B12
 • Yrkesexponering – lösningsmedel, metaller
 • Läkemedel – cytostatika, antibiotika, amiodaron, fenantoin, disulfiram
 • Debut – subakut eller smygande
 • Förlopp – snabb eller långsam progress, skovvist förlöpande
 • Dominerande symtom – sensoriska, motoriska, autonoma

Status

 • Allmäntillstånd – nutritionsstatus
 • Hjärta/kärl – ortostatiskt blodtryck, puls (autonom dysfunktion) och perifera pulsar
 • Buk – leverförstoring, spider nevi
 • Sensorik – ofta nedsatt vibrationssinne och känsla för smärta
 • Motorik – muskelsvaghet i ben (distalt, symmetriskt, ibland proximalt), muskelatrofi (fötter/underben, ibland händer)
 • Reflexer – svaga

Handläggning vid utredning

Akut handläggning krävs vid misstanke om Guillain-Barrés syndrom. Misstänk vid:

 • förlopp – snabbt progredierande uppåtstigande pareser
 • debut – ofta infektion några veckor före
 • symtom – från minimal svaghet i benen till total slapp tetraplegi förenad med bål-, ansikts-, svalg- och andningsmuskelparalys.

Snabb utredning och eventuellt neurologkontakt rekommenderas vid:

 • uttalade symtom, till exempel både sensoriska och motoriska symtom
 • hastig progress.

Snabb handläggning rekommenderas även vid misstänkt B12-associerad neuropati.

Basal utredning för att utesluta eventuell behandlingsbar orsak rekommenderas vid:

 • symmetriska distala domningar och stickningar, särskilt i nedre extremiteterna, som progredierar mycket långsamt.
Regionalt tillägg
Utredningsplan inom primärvården, polyneuropati

Laboratorieprover

Ta prover utifrån sjukdomsbild för att utesluta bakomliggande orsaker. Kontrollera förslagsvis utvidgat blodstatus (med B12 och folsyra), blodsocker, sänka, tyreoidea-, lever- och njurprov samt alkoholmarkör.

Överväg kontroll av borrelia och blodsmittscreening för HIV, hepatit B och hepatit C. Vid misstänkt kopparbrist ta ceruloplasmin.

Regionalt tillägg

Kontroll av proteinprofil/elfores kan övervägas.

Bilddiagnostik

Vid malignitetsmisstanke, överväg bilddiagnostisk utredning.

Differentialdiagnoser

 • Nervrotspåverkan som vid spinal stenos
 • Neuroborrelios
 • Restless Legs (RLS)
 • Motorneuronsjukdom (i regel stegrad muskeltonus, bulbära symptom, Babinski)
 • MS
 • Central sensitisering, vilket kan ge  nedsatt känslighet som vid polyneuropati, men följer då inte perifera nervers utbredningsområde

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla grundorsaken, om sådan hittats.
 • Behandla B12-brist. Ge parenteral behandling initialt (även före provsvar vid klinisk misstanke).
 • Neuropatisk smärta behandlas sedvanligt.
Regionalt tillägg

Peroral behandling kan också användas initialt, inled med cyanokobalamin (Betolvidon) 2 mg x 2 i 4 veckor, därefter 1 mg x 1 tills vidare.

Parenteral behandling rekommenderas vid otillfredsställande klinisk effekt av peroral behandling, vid atrofisk gastrit eller liknande tillstånd där peroralt upptag kan vara nedsatt.

För behandling av smärta, se aktuella preparat för perifer neuropatisk smärta.

Fysioterapi

Ge träning för balans-, styrka samt konditionsförbättring efter behov.

Arbetsterapi

Vid behov, gör bedömning för:

 • förflyttningshjälpmedel
 • andra hjälpmedel
 • bostadsanpassning
 • kompenserande strategier.

Remissrutiner

Regionalt tillägg

Neurofysiologisk undersökning

Som standard utförs neurografi. Neurofysiolog tar utefter information i remissen ställning till om undersökningen ska kompletteras med EMG.

I remissen ange relevant sjukhistoria, viktiga differentialdiagnoser såsom spinal stenos, förlopp, reflexstatus, utbredning av känselstörning och/eller kraftnedsättning.

Undersökningen syftar till att bedöma:

 • Typ av polyneuropati. Sensorimotorisk eller endast sensorisk/motorisk, axonal och/eller demyeliniserande. 
 • Grad av polyneuropati: lätt-måttlig-uttalad. 
 • Fördelning: symmetrisk/asymmetrisk/övre/nedre extremiteter.

Hjälpmedel

Vid behov remiss för utprovning av knä-/fotledsortos.

Patientinformation

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Gäller från

Version

2.1

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Nervsystem och smärta

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Neurologi

Regionalt tillägg gäller från

2021-01-20