Navigera till sidans huvudinnehåll

Borrelia

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg

Primärvård

 • Okomplicerad erytema migrans.
 • Okomplicerad borreliaartrit hos vuxna, lymfocytom och akrodermatit.

Specialiserad vård

 • Multipla erytema migrans eller erytema migrans med feber, särskilt hos gravida.
 • Neuroborrelios, telefonkontakt med infektionsjour vid behov av skyndsam handläggning.
 • Atypisk bild vid borreliaartrit, lymfocytom eller akrodermatit.
 • Barn under 18 år remitteras till barnkliniken, vuxna till infektionskliniken. Remiss kan också skickas till hudkliniken vid svårbedömd akrodermatit eller till ortopedkliniken vid artrit.

Bakgrund

Epidemiologi

Borrelia förekommer hos fästingar i större delen av landet. Smittorisken är störst i landets södra och mellersta delar samt längs kusten vid Östersjön och Bottniska viken. Vanligtvis ses sjukdomsfall från april till november med betydande variation i incidens årligen.

Mindre än 1 % av fästingbett förväntas ge borrelia varav majoriteten ger erytema migrans, följt av neuroborrelios och borreliaartrit. Övriga manifestationer är relativt ovanliga.

Etiologi

Borrelia orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi (en spiroket) som sprids till människa via fästingbett.

Utredning

Symtom

Erytema migrans

 • Inkubationstid – oftast 1–4 veckor.
 • Solitära erytem – expanderande oöm hudrodnad med eller utan central uppklarning, minst 5 cm.
 • Multipla erytem eller feber – tecken på disseminerad sjukdom.

Neuroborrelios

 • Inkubationstid – oftast 4–8 veckor (i undantagsfall 1–12 veckor).
 • Meningit – huvudvärk, trötthet och ibland feber.
 • Radikulit – intensiv smärta som förvärras nattetid (dålig effekt av smärtstillande) samt nedsatt känsel och kraft, vanligare hos vuxna.
 • Facialispares – vanligaste kranialnervssymtomet (förekommer andra).
 • Barn – oftast facialispares, huvudvärk, aptitlöshet och kräkningar med eller utan menigism.

Borreliaartrit

 • Mono- eller oligoartrit – svullnad och smärta, ofta i knäled.
 • Duration – dagar till veckor, ibland recidiverande artriter.

Borrelialymfocytom

 • Ovanligt, ses främst hos barn.
 • Oöm blåröd svullnad (1–5 cm), ofta på örsnibb, bröstvårta eller skrotum.

Akrodermatit

 • Kommer åratal efter fästingbett, ofta hos äldre kvinnor.
 • Kronisk blåröd missfärgning på hand eller fot, med tiden hudatrofi och sensorisk neuropati.

Anamnes

 • Aktuellt eller tidigare fästingbett.
 • Symtomdebut och duration.

Status

 • Allmäntillstånd – temp vid behov.
 • Hudinspektion.
 • Neurologiskt status vid behov.
 • Ledstatus vid behov.

Handläggning vid utredning

 • Anamnes på fästingbett ger stöd för diagnos, men flertalet patienter har inte noterat någon fästing.
 • Erytema migrans är en klinisk diagnos. Solitärt erytem behandlas i primärvården, men vid feber eller multipla erytem rekommenderas kontakt med specialiserad vård.
 • Övriga manifestationer kräver ofta någon form av utredning för diagnostik. Vid atypisk bild eller oklar diagnos rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Diagnostik

Serologi är sällan indicerat, men kan i vissa fall ge stöd i diagnostiken, ibland tillsammans med annan utredning.

 • Neuroborrelios – diagnos ställs genom likvoranalys, ibland i kombination med serologi.
 • Borreliaartit – nästan 100 % har IgG-antikroppar. Prov från ledvätska för PCR-analys kan stödja diagnosen.
 • Borrelialymfocytom – cirka 70 % har IgG-antikroppar.
 • Akrodermatit – 100 % har IgG-antikroppar. Hudbiopsi för histologi kan komplettera diagnostiken.

Laboratorieprover

Serologitolkning

Serologi vid borreliadiagnostik kan vara svårtolkad.

 • Negativ serologi förekommer vid tidig och lokal manifestation av borrelia.
 • Isolerat förhöjda IgM utan utveckling av IgG är ofta falskt positiva på grund av ospecifik reaktion.

Fynd som talar för aktuell infektion är:

 • konversion från negativ till positiv serologi av IgM och/eller IgG vid prov tagna med 4–6 veckors intervall
 • positiv serologi vid typisk klinisk bild av borreliaartrit, borrelialymfocytom eller akrodermatit.

Fynd som talar emot aktuell infektion är:

 • positiv serologi utan typisk klinisk bild och utan titerstegring (prov tagna med 4–6 veckors intervall)
 • negativ serologi > 8 veckor efter symtomdebut (talar starkt emot både neuroborrelios och borreliaartrit).

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Borrelia behandlas med antibiotika.
 • Behandlingstiden vid andra borreliainfektioner än solitära erytema migrans varierar mellan 10–21 dagar beroende på manifestation. Längre behandlingstider har inte haft dokumenterad effekt.
 • Uppföljande serologi efter avslutad borreliabehandling bör undvikas, då antikroppar kan kvarstå flera år.

Förebyggande åtgärder

Ge råd om att:

 • använda täckande klädsel och inspektera huden dagligen vid vistelse i naturen
 • klippa gräset kort och försöka hålla rådjur borta från trädgårdar.

Egenvård

Informera patienten om att:

 • avlägsna eventuell fästing på kroppen med pincett/fästingborttagare
 • tvätta bettet med tvål och vatten
 • observera huden under en månad och kontakta sjukvård vid tillväxt av eller nytillkommen rodnad.

Läkemedelsbehandling

Solitära erytema migrans

 • Vuxna – penicillin V, 1 g x 3 i 10 dagar.
 • Barn – penicillin V, 25 mg/kg x 3 i 10 dagar.

Borreliaartrit

 • Vuxna – doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar.

Komplikationer

Borreliakardit är sällsynt men kan ge AV-block II-III relativt tidigt efter fästingbett.

Patientinformation

Relaterad information

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp Infektioner och smittskydd

Gäller från

Version

2.1

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Infektion och smittskydd Hud och kön Nervsystem och smärta Reumatiska sjukdomar

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Infektion

Regionalt tillägg gäller från

2022-02-04