Navigera till sidans huvudinnehåll

Modersmålsbaserad Hälsokommunikation

Syftet med hälsokommunikation

  • Kan ses som brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och åldrande. 
  • Utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa en förståelse för hälsa vård och behandling. 
  • Öka kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed förbättra hälsotillstånd.
  • Bidra till en ökad empowerment och hälsolitteracitet hos utrikesfödda invånare.
  • Rikta insatser till utrikesfödda föräldrar med föräldraskapsstöd.
  • Rusta utrikesfödda invånare för en mer jämlik hälsa och social hållbarhet. 

Upplägg

Vi erbjuder dialogföreläsningar för utrikesfödda invånare i Region Jönköpings län. 

Språk: Somaliska, arabiska, persiska/dari, tigrinja och lätt svenska. 

Ämnen: Hälsoinformation och att söka vård digitalt. Patientnämnden. Covid-19, RS-virus, levnadsvanor, stress och oro kopplat till suicidprevention, sömn, egenvård, patientkontrakt , reproduktiv hälsa, hedersrelaterat våld, tandvård, föräldraskapsstöd, trafiksäkerhet med NTF, Allemansrätten och Agenda 2030.

Vi är flexibla utifrån önskemål. Det är möjligt att boka ett eller flera ämnen utifrån beställares behov. Vi erbjuder digital undervisning om så önskas. 

Vi har också en föreläsning om kulturmedvetenhet för personalgrupper i samverkan med Qulturum. Föreläsningen kan ges på er arbetsplats alternativt digitalt. 

Hälsokommunikatörerna är heltidsanställda av Region Jönköpings Län och arbetar länsövergripande.

De har sjukvårdsutbildning och andra utbildningar som motiverande samtal, suicidprevention , TRT utbildning, hedersrelaterat våld, Primus och Vägledande samspel bland annat. 

Vårdcentraler 

Diabetesskola, tre tillfällen 

KOL-skola, ett tillfälle  

Kulturmedvetenhet i samverkan med Qulturum riktat till personal

Gymnasieskolor  

TRT - stödgrupper (Teaching Recovery Techniques) riktat till flyktingungdomar med symtom på PTSD. 

Familjecentraler

Vägledande samspel

Hur vuxna ser på och pratar med barn är nyckeln till hur barnen ser på sig själva. Detta program  syftra till att hjälpa vuxna att se positivt på barn. Programmet är bygger på åtta olika teman fördelade på tre dialoger. 

Hälsokommunikatörerna har utbildning i steg 1 och 2 och är en resurs till familjecentralerna i länet. Hälsokommunikatörerna talar arabiska, somaliska, dari/persiska, tigrinja och svenska.

Läs mer om programmet här www.icdp.se

Pappagrupper

De två manliga hälsokommunikatörerna är utbildade pappagrupps-ledare och de samverkar med svenskfödda pappagruppsledare i länet. Pappagrupperna använder sig av metoden lilla rummet i sitt arbete d v s samtal mellan pappor som tillåter uttryck för sårbarhet.

Gruppen träffas vid fem tillfällen med olika teman.
1. Inledning och papparollen
2. Barnuppfostran, gränssättning, relation, kommunikation .
3. Familj och arbete
4. Sex och samlevnad
5. Blandade ämnen, hedersrelaterat våld.

PRIMUS-programmet

PRIMUS-programmet syftar till att underlätta föräldrars förståelse för sitt barns svårigheter, utifrån kunskap om barns typiska utveckling, och att ge dem redskap för att hjälpa barnet att utvecklas och fungera bättre i vardagen.

PRIMUS-programmet är ett strukturerat manualbaserat föräldrautbildningsprogram som riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3-6 år med olika typer av neurologiska utvecklingsproblem (koncentration/uppmärksamhet, socialt samspel, tal och språk etc.). Det gäller barn som ännu inte genomgått någon diagnostisk utredning men vars svårigheter uppmärksammats av föräldrarna och/eller förskolan, BVC, elevhälsan eller BUP. Verksamheten syftar till att tidigt upptäcka denna grupp barn och att ge dem och deras föräldrar samt förskolepersonal kunskap och stöd.

Hälsokommunikatörerna har gått PRIMUS kursledarutbildning och kan vara behjälpliga på  familjecentraler, BUP och BVC vid grupper med utrikesfödda föräldrar. Hälsokommunikatörerna besitter en unik kulturmedvetenhet, som kan vara en tillgång i Primusgrupper.

 

Informationsfilmer

På intranätet finns en inspelad föreläsning om kulturmedvetenhet. Du kan också boka en föreläsning med hälsokommunikatörerna som förklarar och ger inspiration. 

Se filmen om kulturmedvetenhet

Andra filmtips:

Hälsokommunikatörerna berättar om sitt arbetet på konferensen Utvecklingskraft 2020

Film om stress och oro på arabiska i samarbete med Regional Utveckling

Film om stress och oro på lätt svenska i samarbete med Regional Utveckling

Samverkanskoppen med Samordningsförbundet intervjuar hälsokommuniktör

Medias rapportering om hälsokommunikatörernas arbete

Coronainformation på olika språk. svt.se

De berättar om covid-19 på olika språk.sr.se

Digitalt studiebesök av statsministern.youtube.se

Hälsokommunikatörer kämpar för att få ovaccinerade att ta sprutan. svt.se

Många vill vaccinera sig men kan inte boka själva. svt.se

Vi pratade med dem som inte visste att Corona fanns i Sverige. svt.se

Näravårdpodden träffar Dina Markos och Helena Linder

Kontakt

Välkommen att kontakta för bokningar. 

Utredare Integration / Samordnare för Hälsokommunikatörer

(tjänsten tillsätts i februari 2023)

Hälsokommunikatörer

Dina Markos
dina.markos@rjl.se
070-313 32 54

Mohamoud Suldan
mohamoud.suldan@rjl.se
070-294 45 68

Tekie Mussa
tekie.mussa@rjl.se
072-502 59 03

Zakia Shams
zakia.shams@rjl.se
070-265 73 52