Navigera till sidans huvudinnehåll

Konceptet Hälsocenter i Jönköpings län

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell sektor.

Bakgrund

Region Jönköpings läns budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför Region Jönköpings läns direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet fortsätter. Konceptet för hälsocentraler (liknar det som utarbetas i Värnamo) ska etableras i merparten av länets kommuner. Under hösten 2020 påbörjade Vetlanda, Nässjö, Aneby, Sävsjö, Gnosjö och Jönköping sitt arbete. Under våren 2021 har även kommunerna Eksjö, Gislaved, Habo, Mullsjö och Tranås börjat sitt arbete med att etablera ett hälsocenter i sina kommuner. 

Syfte

Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.
Målgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Den vuxna befolkningen utgör huvudmålgruppen för Hälsocenter, men andra åldersgrupper kan inkluderas utifrån lokala behov.

Modell för Hälsocenter

  • Verksamhetsbeskrivning

Hälsocenter ska vara ett väl känt preventivt hälsonav där kommunens invånare kan få stöd att förändra sina levnadsvanor för en bättre, eller bibehållen hälsa. Hälsocenter ska stödja och skapa goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar hälsosam och aktiv livsstil för invånare i kommunen.

  • Lokal styrgrupp

Hälsocentrets verksamhet leds genom en lokal styrgrupp med obligatorisk representation från kommun, vårdcentral(er), Folkhälsa RJL och invånar-representation. Lokalt kan styrgruppen utökas med berörda parter och civilsamhälle.

Lokal styrgrupp upprättar en verksamhets- och uppföljningsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla en analys som beskriver vilka målgrupper som särskilt behöver nås genom Hälsocentret.

En samlad och länsövergripande rapportering om Hälsocenter sker till REKO som tar övergripande beslut enligt ledningssystemet för samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län.

Ett hälsocenter ska erbjuda kostnadsfria aktiviteter genom verksamhet som leds av hälsocoach. Lokal styrgrupp beslutar om övrig prissättning och reducering av deltagaravgifter i samverkan med aktuella aktörer.

  • Beskrivning av rollen som Hälsocoach

Huvuduppgiften för hälsocoachen är att motivera invånare till en beteendeförändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och livskvalitet och utifrån samtal guida individen mot nästa steg till en bättre hälsa. Hälsocoachen på ett Hälsocenter arbetar med hälsopedagogiska metoder på individ- och gruppnivå t.ex. coachande samtal och gruppaktiviteter.

Hälsocoachen har också en koordinerande roll mellan olika parter och god kunskap om resurser i närsamhället är därför av stor vikt. Hälsocoachen är en nära samverkanspart med vårdcentraler, kommun såväl som det lokala föreningslivet och civilsamhället.

Hälsocoachen tar emot och stöttar invånare som kommit till Hälsocenter via rekommendation från vårdcentralen eller på eget initiativ. Hälsocoachen har ansvarar för inledande- och uppföljande samtal på individnivå. Tillsammans med invånaren förs vid behov regelbundna individuella coachande samtal om mål, stegen framåt och uppföljning. Hälsocoachen håller i grupper inom olika ämnesområden samt anpassad aktivitet på både individ- och gruppnivå.

Utbud på Hälsocenter

Utifrån lokala behov och förutsättningar formas vilket utbud som ska finnas tillgängligt på ett Hälsocenter.

Nedan följer förslag på vad som kan erbjudas på ett Hälsocenter: 

  • Motiverande samtal

Ett kostnadsfritt motiverande samtal på Hälsocenter lägger grunden för fortsatt aktivitet på hälsocenter.

  • Individuell coaching inom fysisk aktivitet, mat, sömn och återhämtning

  • Grupper för livsstilsförändring inom fysisk aktivitet, mat, sömn och återhämtning

  • Grupp för unga vuxna, More to life-samtalscafé

  • Fysisk aktivitet på recept